Vantaan elintapaohjaus -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Hyvinvointimentorointi - Vantaan elintapaohjaus -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Hyvinvointimentorointi - Vantaan elintapaohjaus -toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Hyvinvointimentorointi - Vantaan elintapaohjausmalli
 • Tausta ja tavoite: Suomalaisten elintavat ovat heikentyneet ja ylipainoisten osuus on suuri. Vantaa-Keravan alueella ylipainoisia aikuisia on lähes 60 %. Terveyspalveluiden henkilöstöllä ei ole useinkaan riittävästi resursseja elintapaohjaukseen. Vantaan elintapaohjauspalvelu ”hyvinvointimentorointi” vastaa näihin tarpeisiin. Terveydenhuollosta tunnistetaan aikuisia, joilla on tarve elintapamuutoksille. Vuoden kestoisella ohjauksella pyritään pysyvien terveystottumusten muodostamiseen.
 • Käyttö: Suomessa otettu käyttöön vuonna 2019 Vantaan kaupungissa.
 • Kohderyhmä: Aikuiset joilla on vähintään yksi riskiryhmäkriteeri: ylipaino, tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Toimintamalli sopii parhaiten suomalaiselle aikuisväestölle, jolla on heikot
  elintavat, ylipainoa tai elintapasairauksia, tai riski niiden kehittymiselle.
 • Menetelmä: Käyttäytymistieteeseen nojaava elintapaohjausmalli, johon terveydenhuoltohenkilöstö ohjaa elintapaohjauksen tarpeessa olevia kuntalaisia potilastietojärjestelmän avulla. Asiakas saa hyvinvointimentorin ja mobiilisovelluksen 12 kuukaudeksi elintapamuutosten tueksi. Mentorointi sisältää neljä teemaa: yleinen hyvinvointi, liikkuminen, ravitsemus sekä uni ja palautuminen.
 • Seuranta ja arviointi: Toteutetaan säännöllisesti mittauksia ja kyselyitä, joilla arvioidaan toiminnan vaikutuksia 12 kuukauden ohjauksen aikana ja sen jälkeisellä seurantajaksolla.
 • Kustannusarvio: 62 500 euroa/vuosi/hyvinvointimentori

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Hyvinvointimentoroinnin myötä Vantaalla on pitkäkestoinen elintapaohjauspalvelu. Toimintaa on pilotoitu 345 kuntalaisella vuosina 2020–2021. Ohjauksen päätyttyä asiakkaiden paino on laskenut keskimäärin 3,4kg/henkilö (n=53). Aktiivisuusmittaridatan perusteella fyysinen aktiivisuus on lisääntynyt keskimäärin 2h/kk. Asiakkaat arvioivat palvelun tukevan terveyttä edistävien muutosten tekemistä. Alustavien seurantatulosten perusteella näyttää siltä, että mukana olleet asiakkaat jatkavat opittujen elintapojen parissa.

Kustannussäästölaskelman perusteella toiminta tuottaa säästöjä terveydenhuoltomenoihin ja tuottavuuskustannuksiin. Pidemmän aikavälin vaikutuksia voidaan arvioida Vantaan pilottiryhmillä vasta myöhemmin. Malli perustuu aikaisempaan tutkimusnäyttöön.

Itä-Suomen yliopiston ja THL:n kustannussäästölaskelman perusteella hyvinvointimentoroinnin kaltainen toiminta tuo n. 1,7 miljoonan euron säästöt terveydenhuoltomenoihin ja tuottavuuskustannuksiin 15 vuoden aikajänteellä 1000 henkilöä kohden (1767 € / asiakas/ 15 vuotta, huom. laskelmassa ei huomioitu palvelun kustannuksia).

Jatkokehittäminen

Hyvinvointimentoroinnin toimintamalli sopii erityisesti väestömäärältään suuriin kuntiin. Toimintamallista on mahdollista kehittää yhteistyömuoto hyvinvointialueiden ja kuntien välille ja jatkokehittää sitä kohdentamalla palvelua eri kohderyhmille ja lisäämällä moniammatillista yhteistyötä.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Uusi toimintamalli kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Julkaisupäivämäärä: 1.11.2023
 • Toimintamallin arvioitsijat: Mari Punna, Jaana Lindström ja Pilvikki Absetz

3/5 (hyvä)

Toimintamalli vastaa monilla tavoin elämäntapaohjauksen kehittämistarpeisiin; se on konkreettinen tapa järjestää riskiryhmille tarjottavia palveluita terveydenhuollon ja kunnan hyte-palveluiden yhteistyönä. Toimeenpanossa yhdistyy onnistuneesti elämäntapaohjaus ja konkreettinen ohjaus liikkumisen lisäämiseen. Jatkuvuuden osalta on tarpeen suunnata huomio mm. mallin johtamiseen ja valittujen digitaalisten alustojen hyödynnettävyyteen myös tulevaisuudessa. Vaikuttavuudesta on rohkaisevia havaintoja ja tutkimusnäyttöä tarvitaan lisää.

Lisätietoja toimintamallista

Anton Ahonen, Niina Heikkurinen ja Inka Sipilä
[email protected]

Hyvinvointimentorointi (Vantaan kaupunki)