Pakka-toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Pakka-toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Pakka-toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikka – Pakka-toimintamalli
 • Tausta ja tavoite: Kunnilla on lakisääteinen velvoite huolehtia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä alueellaan (523/2015). Pakka-toimintamallia kehitettiin vuosina 2004–2007 Stakesin pilottihankkeessa paikallisten alkoholihaittojen ehkäisyyn.
  Nykyään toimintamallin tavoitteena on rajoittaa alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien saatavuutta tehostamalla olemassa olevien lakien toimeenpanoa liittyen alaikäisille ja päihtyneille myyntiin/anniskeluun. Lisäksi vaikutetaan yhteisövaikuttamisen keinoin asenteisiin ja ikärajavalvottavien tuotteiden sosiaaliseen saatavuuteen eli välittämiseen alaikäisille. Näin edistetään alaikäisten päihteettömyyttä, nikotiinittomuutta, rahapelaamattomuutta ja ehkäistään humalajuomisesta aiheutuvia haittoja.
 • Käyttö: Suomessa käyttö alkanut 2004. Käytössä useissa kunnissa.
 • Kohderyhmä: Toimintamallin kohteena on koko paikallinen yhteisö, mutta toimintaa kohdennetaan alaikäisiin ja heidän vanhempiinsa sekä riskijuomistilanteissa eritoten täysi-ikäisiin nuoriin ja vanhempiin aikuisiin.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Koko väestö.
 • Menetelmä: Pakka perustuu tutkimustietoon samanaikaisesti vaikuttavista yhteisötason toimenpiteistä. Sillä vaikutetaan elinkeinotoimijoiden, eritoten vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen vastuullisuuteen, myynnin kontrolliin, viranomaisyhteistyöhön ja sosiaaliseen sääntelyyn.
 • Seuranta ja arviointi: Seuraamalla paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelitilannetta eli saatavuuden, vastuullisuuden ja haittojen kehitystä voidaan arvioida, kuinka asetetut tavoitteet toteutuvat. Tietoa saadaan esimerkiksi vähittäismyynnin ikärajavalvontaa testaavilla ostokokeilla, ravintoloiden asiakasarvioinneilla haitoista, kouluterveyskyselyllä sekä poliisin tilastoista ja alkoholihallinnon valvontatilastoista.
 • Kustannusarvio: Kustannukset vaihtelevat kunnan koon ja mallin käytön laajuuden mukaan. 

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Vuosien 2004–2007 arviointitutkimuksessa osoitettiin, että Pakka vaikuttaa alkoholijuomien saatavuuden sääntelyyn sekä alaikäisten juomiseen ja juomista koskeviin asenteisiin.

Kuntakyselyn (2016) perusteella 2,7 miljoonaa suomalaista asuu Pakka-toimintaa toteuttavilla alueilla.

Toimintamallilla on vahva lakiperusta, ja se on kirjattu keskeisiin kansallisiin toimintaohjelmiin. Olennaista vaikuttavuuden näkökulmasta on huolehtia paikallisesti, että toimintamallia toteutetaan riittävässä laajuudessa.

THL tukee Pakka-toimintaa muun muassa tarjoamalla verkkopalveluita ja koordinoimalla kansallisen Pakka kehittäjäverkoston toimintaa.

Kustannusvaikuttavuutta ei ole tutkittu.

Jatkokehittäminen

Laadukas ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää monilla alueilla kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Pakka-toimintamallin käynnistämisen tueksi THL tarjoaa verkkomateriaalien lisäksi verkkokoulua vuoden 2022 alusta. 

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansallisesti pitkään käytössä ollut toimintamalli (yli 10 vuotta).
 • Arvioinnin päivämäärä: 23.3.2020
 • Arvioitsijat: Sanna Kailanto, Jani Selin, Tanja Hirschovits-Gerz

4/5 (kiitettävä)

Pakka on näyttöön perustuva ehkäisevän päihdetyön toimintamalli. Toiminnan toteutumiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan työn resursointia ja pitkäjänteistä sitoutumista tavoitteisiin, yhteiseen tekemiseen ja arviointiin. Systemaattisesti kerätty asiantuntija- ja kokemustieto tarjoaisi tärkeää näkökulmaa alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisytyöhön.

Lisätietoja toimintamallista

Jaana Markkula ja Katariina Warpenius
[email protected]

Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön (Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -sivusto)