Arkeen Voimaa -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Arkeen Voimaa -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Arkeen Voimaa -toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Arkeen Voimaa (ArVo)
 • Tausta ja tavoite: Arkeen Voimaa -toimintamalli luotiin Stanfordin yliopistossa 1990-luvulla. Tällöin huomattiin, että arjen haasteista riippumatta kuntalaisilla on samanlaisia oireita, ja että he voivat oppia ottamaan itse vastuuta hyvinvoinnistaan. Itsehoidon työkaluja hyödyntävien terveydentila kohenee ja terveydenhuollon palveluiden käyttö vähenee. Teemoiksi valittiin liikunta, kognitiivisten tekniikat, ravitsemus, uni ja uupumus, yhteisön resurssien hyödyntäminen, lääkkeiden käyttö, tunteiden käsittely, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisu, päätöksenteko ja toimintasuunnitelma.  Arkeen Voimaa pystyy vastaamaan useisiin Suomen aikuisväestön hyvinvoinnin haasteisiin, kuten syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, ravitsemustottumukset, liikkumattomuus, lihavuus sekä sen liitännäissairaudet. Toiminnan tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa jaksamista sekä parantaa itsehoitoa ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnista.
 • Käyttö: Käyttö on alkanut Suomessa vuonna 2012 ja mukana on jo useita hyvinvointialuieta. Toimintaa on myös Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella.
 • Kohderyhmä: Koko aikuisväestö, painopiste työikäisissä (pl. muistisairaat ja henkilöt, joilla on heikko suomen kielentaito).
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Ennaltaehkäiseviä ja korjaavia elementtejä, voimavarakeskeinen. 
 • Menetelmä: Arkeen Voimaa on näyttöön perustuvaa ryhmätoimintaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, yhteensä kuusi kertaa, 2,5 tuntia kerrallaan ja sitä ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa. Ryhmässä käsitellään hyvinvoinnin teemoja sekä opetellaan itsehoidon työkaluja. Ryhmässä käytettävät menetelmät pohjautuvat Banduran minäpystyvyys-teoriaan ja voimaantumiseen.
 • Seuranta ja arviointi: Toiminnan vaikutuksia elämänlaatuun seurataan WHOQOL-BREF -mittarin avulla. Lisäksi seurataan toteutuneiden ryhmien ja tavoitettujen asiakkaiden määrää sekä kerätään asiakaspalautetta.
 • Kustannusarvio: Ryhmätoiminnan kustannus on 222,75 €/hlö (6x2,5 h). Kunnan koosta riippuen ryhmiä järjestetään 1–10 vuodessa. Hyvinvointialueet maksavat hallinnollisen vuosimaksun ja alueelliset käyttökulut.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Toiminnalla voidaan tutkitusti lisätä kuntalaisten koettua elämänlaatua ja lisätä vastuunottoa omasta terveydestä.  

Ryhmiin osallistuneiden terveydenhuollon palveluiden käyttö vähenee ja sairaalassaolojaksot lyhenevät. Merkittävä osa ryhmäläisistä on työttömiä, ja ryhmän myötä voimavarojen lisääntyessä he voivat myös päästä takaisin työelämään osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti.

Suomessa kustannusvaikuttavuutta ei ole tutkittu. Jos 5 % siitä väestöstä, jolla on yksi tai useampi perussairaus kävisi Arkeen Voimaa ryhmän USA:ssa, säätöä syntyisi 3,3 mrd. USD / vuosi (Ahn ym. 2013).

Jatkokehittäminen

Palvelu osaksi sosiaalista kuntoutusta ja työterveyshuollon palveluita.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansallisesti pitkään käytössä ollut toimintamalli (yli 10 vuotta)
 • Julkaisupäivämäärä: 16.8.2023
 • Toimintamallin arvioitsijat: Tuuli Lahti, Anne Santalahti ja Tarja Tenkula

4/5 (kiitettävä)

Toimintamallilla on vankka teoriapohja. Kansainvälisten tutkimusten perusteella se vähentää osallistujien palvelutarpeita ja näihin palveluihin liittyviä kustannuksia. Suomessa kustannusvaikuttavuustutkimusta toimintamallista ei toistaiseksi ole tehty, mutta WHOQOL-BREF-mittarin perusteella näyttää siltä, että myös Suomessa osallistujien palvelutarpeet vähenevät ja heidän hyvinvointinsa kohenee. 

Lisätietoja toimintamallista

Riikka Haumo
[email protected]

Arkeen Voimaa -sivusto
Self-Management Resource Center -sivusto