FINGER-elintapaohjelma -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä FINGER-elintapaohjelma -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

FINGER-toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: FINGER-elintapaohjelma
 • Tausta ja tavoite: Muistisairaudet lisääntyvät voimakkaasti väestön ikääntyessä, eikä parantavaa hoitoa niihin vielä ole. Paras keino vaikuttaa muistisairauksien lisääntymiseen on pyrkiä niiden ehkäisyyn ja puhkeamisen viivästyttämiseen. Näin vähennetään sairastavien määrää ja sairauden kanssa elettäviä vuosia. FINGERin tavoite on muistitoimintojen heikentymisen ehkäisy ikääntyneillä ja muistisairauksien riskitekijöiden vähentäminen.
 • Käyttö: Suomessa käyttö alkanut vuonna 2014. Mallia sovelletaan myös useissa maissa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. 
 • Kohderyhmä: Yli 60-vuotiaat henkilöt, joilla on elintapatekijöiden (esimerkiksi korkea verenpaine, korkea verensokeri, korkea kolesteroli, liikkumattomuus) vuoksi kohonnut todennäköisyys sairastua muistisairauteen.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Toimintamallin mukaiset elintapamuutokset todennäköisesti parantavat myös muiden kohderyhmien terveyttä. Mallin vaikutus aivoterveydenedistämisen ja kustannustehokkuuden näkökulmista on kuitenkin todennäköisesti parempi, jos toimet kohdennetaan korkean riskin henkilöille.
 • Menetelmä: Terveydenhuollon ammattilaisen toteuttama ravitsemusohjaus, liikunta-, muisti- ja ajattelutoimintojen harjoittelu, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallinta sekä lääkehoidon tarkistus. 
 • Seuranta ja arviointi: FINGER-tutkimus jatkuu edelleen. Tutkimukseen osallistuneita ihmisiä seurataan, jotta saadaan tietoa intervention pitkäaikaisista vaikutuksista. Tutkimuksesta jalostetun toimintamallin hyödyntämisestä ei ole tehty vielä seurantaa tai arviointia. Toimintamallin jalkautumisen esteitä ja mahdollisuuksia on selvitetty terveydenhuollon toimijoille suunnatuilla haastatteluilla. 
 • Kustannusarvio: Ei ole tehty.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

FINGER on alun perin kehitetty tieteelliseen tutkimukseen, joka alallaan ensimmäisenä osoitti elintapamuutosten voivan ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Elintapaohjelma vaikutti positiivisesti myös fyysiseen toimintakyyn ja ehkäisi sairauksien ilmaantuvuutta. FINGER-toimintamalli pohjautuu tutkimuksessa testattuun interventioon, tavoitteenaan antaa kokonaiskäsitys ja perustiedot tutkimuksen elintapaohjelmasta ja ohjata terveydenhuollon ammattilaisia näyttöön perustuvaan aivoterveyden edistämiseen

Elintapaohjelman tehosta muisti- ja ajattelutoimintojen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä on tieteellistä näyttöä kaksivuotisen intervention ajalta, jatkoseuranta pitkän aikavälin vaikutuksista on käynnissä.

Kustannusvaikuttavuutta on arvioitu muistisairauksien riskin vähenemisen kautta. Tutkimuksessa käytetty interventio on havaittu kustannuksia säästäväksi.

Jatkokehittäminen

Toimintamallin jalkautumista pyritään jatkossa seuraamaan ja käyttäjiltä toivotaan palautetta ja kehittämisehdotuksia. Nämä pyritään ottamaan huomioon mallia kehitettäessä.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansallisesti käytössä oleva toimintamalli (5–10 vuotta)
 • Julkaisupäivämäärä: 1.12.2022
 • Toimintamallin arvioitsijat: Annikka Immonen, Teija Hammar ja Sari Jokinen

4/5 (kiitettävä)

Toimintamalli antaa työkaluja terveydenedistämistyöhön. Toimintamalli soveltuu hyvin suomalaiseen palvelujärjestelmään. Taustalla on laaja tieteellinen näyttö, mutta kokemus- ja asiantuntijatietoon perustuva näyttö on vielä vähäistä. Kokemukset elintapaohjelmasta ovat myönteisiä. Toimintamallin kustannusvaikuttavuus on osoitettu arvioinnin jälkeen. Toimintamallin koulutusmateriaalien kehittämistyö on vielä kesken.

Lisätietoja toimintamallista

Jenni Kulmala
[email protected]

FINGER-tutkimushanke
World Wide FINGERS -sivusto