Arjen sankarit -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Arjen sankarit -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Arjen sankarit -toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Arjen sankarit, ravitsemusterveyden edistämisen ja kuntoutumisen toimintamalli
 • Tausta ja tavoite: Työikäisen väestön terveyttä, toiminta- ja työkykyä heikentävät epäterveellinen ruokavalio, liikunnan puute, huonolaatuinen uni, mielenterveysongelmat, tupakointi ja liiallinen alkoholin käyttö. Sosioekonomisten tekijöiden lisäksi sukupuolten välillä on merkittäviä eroja elintavoissa. Naiset syövät terveellisemmin ja elävät keskimäärin pidempään kuin miehet. Työn ulkopuoliset syrjäytyvät terveydellisesti herkemmin. Toimintamallin tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien, työikäisten miesten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen. Miehiä ohjataan terveellisiin ruokatottumuksiin ja elintapoihin sekä arjen hallintaan.
 • Käyttö: Ollut käytössä vuosina 2020–2022 Pohjois-Pohjanmaan kaupungeissa ja kunnissa.
 • Kohderyhmä: Työikäiset, työelämän ulkopuoliset miehet.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Soveltuu kaikille työikäisille, sukupuolesta riippumatta.
 • Menetelmä: Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tunnistetaan tarve elintapojen kohentamiselle. Mies ohjataan vuoden kestävälle ravitsemusterveyden edistämisen ja kuntoutumisen polulle, joka on osa asiakkaan työllistymistä edistäviä toimia. Miesten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan ryhmissä, joissa opitaan käytännön ruoanvalmistusta ja terveellisiä elintapoja. Miesten tukena on moniammatillinen ja -alainen työryhmä. Malli on rakennettu yhteiskehittämisen, palvelumuotoilun ja Lean-menetelmän periaatteilla. Ryhmien sisällöissä on huomioitu käyttäytymisen muutoksen teoriat.
 • Seuranta ja arviointi: Ammattilaiset ja palveluista vastaava johto seuraavat ja arvioivat mallin vaikutuksia yhdessä asiakkaiden kanssa kyselyjen ja keskustelujen avulla.
 • Kustannusarvio: 250 €/hlö/vuosi sisältäen palveluohjauksen, 6+2 ryhmätapaamista ja ammattilaisten kanssa käytävät keskustelut.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Asiakkaat ja ohjaajat arvioivat toimintaryhmät hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Osallistuminen motivoi syömään terveellisesti ja valmistamaan itse ruokaa. Ohjaajilla oli käytössä systemaattinen ja tavoitteellinen ryhmämalli, joka sopii kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin.

Vaikuttavuutta ei ole tutkittu.

Kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa on käytetty diabeteksen sairastumisen ehkäisyn terveystaloudellista vaikuttavuutta huomioiden yhteiskunnalliset tuottavuuskustannukset. Sijoitetun pääoman tuotto (SROI) 4-5€/hlö/v (syötearvo: mies, 50v, FINRISC-riskipisteet 12+).

Jatkokehittäminen

Kehitetään asiakasohjausta sekä moniammatillista ja -alaista yhteistyötä, täydennetään toimintaryhmien sisältöä, rakennetaan elintavat työkyvyn tukena -digihoitopolku.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Uusi toimintamalli kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Julkaisupäivämäärä: 3.5.2023
 • Toimintamallin arvioitsijat: Susanna Raulio, Hanna Lagström ja Anna-Liisa Lämsä

3/5 (hyvä)

Toimintamalli on linjassa yleisempien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden kanssa. Malli soveltuu hyvin integroitavaksi olemassa oleviin palveluihin, joiden kehittämiselle ajankohta on otollinen palvelujen siirtyessä kunnista hyvinvointialueille. Esim. elintapaohjaus teemana on noussut hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vahvasti esille. Kannustetaan tutkimusnäytön keräämiseen erityisesti koskien pitkäaikaista vaikuttavuutta.

Lisätietoja toimintamallista

Sirpa Hyyrönmäki
[email protected]

Arjen sankarit -sivusto
Arjen sankarit -hanke (OYS)