Fiilis-toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Fiilis-toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Fiilis-toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Feel4Diabetes (Suomessa ”Fiilis”)
 • Tausta ja tavoite: Feel4Diabetes (Suomessa Fiilis) kehitettiin ja toteutettiin kansainvälisessä EU-rahoitteisessa tutkimushankkeessa vuosina 2016–2019, samankaltaisena kuudessa EU-maassa.
  Tavoitteena on edistää lapsiperheiden terveellisiä elintapoja ja ehkäistä tyypin 2 diabetesta.
 • Käyttö: Käyttö alkanut vuonna 2016 Suomessa Satakunnassa: Pori, Rauma, Ulvila, Nakkila ja muualla Euroopassa: Kreikka, Espanja, Belgia, Bulgaria, Unkari.
 • Kohderyhmä: Alakouluikäiset (1.-5. lk.) lapset perheineen. Erityisesti perheet, joissa yhdellä tai molemmilla vanhemmalla on diabeteksen riskitestin perusteella suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Toimintamallia voi soveltaa eri ikäisiin koululaisiin ja heidän perheilleen. Diabeteksen ehkäisyvalmennus sopii aikuisväestölle.
 • Menetelmä: Toimintamalli koostuu kouluinterventiosta ja diabeteksen ehkäisyinterventiosta, joiden toteutus kestää kaksi vuotta.
  Kouluinterventioon sisältyy opettajan johdolla toteutettavia tehtäviä, ohjelehtisiä ja kouluympäristön pieniä muutoksia.
  Diabeteksen ehkäisyinterventio toteutetaan elintapaohjauksena, joka koostuu viidestä ryhmäohjauksesta ja kahdesta yksilöohjauksesta sekä laboratoriotutkimuksista ja kliinisistä mittauksista.
 • Seuranta ja arviointi: Seurantakalenteri, johon opettaja voi merkitä toteuttamansa tehtävät. Diabeteksen ehkäisyintervention tärkeimmät laadun mittarit ovat riskitestauksen kattavuus, sekä ohjaukseen kutsuttavilla osallistumisaktiivisuus, laboratoriotutkimusten ja kliinisten mittausten tulokset.
 • Kustannusarvio: Terveyden edistämisen koordinaattori tarvitaan varmistamaan alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Kouluosion budjetti riippuu rekrytoitujen koulujen ja oppilaiden määrästä, ja sen toteuttaminen edellyttää opettajien työpanosta. Diabeteksen ehkäisyinterventio edellyttää terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vetämää ryhmä- ja yksilöohjausta.
  Muita kuluja: materiaalit tai sähköiset jakamisalustat, ohjauksen resurssit sekä laboratorionäytteiden ottaminen ja analyysi.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Malli tuo uusia työkaluja terveellisistä elintavoista opettajien käyttöön sekä tarjoaa menetelmän tunnistaa alakouluikäisten vanhempia, jotka ovat suurentuneessa riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Malli on suhteellisen kevyt toteuttaa, mikä mahdollistaa tehostetun intervention kohdentamisen ryhmälle, jossa riski tuleviin elintapasairauksiin on suurentunut.

Mallin vaikuttavuus syntyy elintapojen muutosten kautta. Elintapamuutosten vaikutusta elintapasairauksien vähenemiseen ja/tai mahdollisen sairastumisen myöhäistymiseen on mallinnettu, minkä perusteella toimintamallin on todettu olevan kustannusvaikuttava. 

Jatkokehittäminen

Fiilis-malli tarjoaa kouluille työkaluja perehtyä terveellisiin elintapoihin osana uutta opetussuunnitelmaa (OPS2016). Jatkossa keskeistä on toimijoiden välinen yhteistyö, uusien tuntitehtävien kehittäminen sekä ulkopuolisten tahojen järjestämien toimien lisääminen.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Uusi toimintamalli kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Arvioinnin päivämäärä: 21.8.2020
 • Toimintamallin arvioitsijat: Päivi Mäki, Sari Niinistö, Susanna Raulio

4/5 (kiitettävä)

Tulosten mukaan toimintamalli edistää maltillisesti terveellisiä elintapoja. Toimintamalli on sovellettavissa hyvin Suomeen, mutta sen käyttöönotto ja levittäminen edellyttää jatkotoimia. Opettajia tulee motivoida toimintamallin käyttöön ja elintapavalmentajien koulutusta tulee lisätä.

Lisätietoja toimintamallista

Jaana Lindström
[email protected]

Feel4Diabetes (Fiilis)

Feel4Diabetes-tutkimuksen sivut