Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva -toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva
 • Tausta ja tavoite: Osallistava tanssielokuva on syntynyt Myrskyryhmän residenssitoiminnasta ikäihmisten hoivayhteisöissä ja perustuu Myrskyryhmän taiteellisen ja osallistavan työn kokemukseen ja käytännön kehittämiseen. Osallistava tanssielokuva tekee näkyväksi ikäihmisten näkökulmia elämästä edistäen iäkkäiden kulttuurista osallisuutta, toimijuutta ja hyvinvointia. Tarpeita, joihin tanssielokuva vastaa, ovat kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, yksinäisyyden tunteen väheneminen, merkityksellisyys, luovan potentiaalin löytyminen, osallisuus ja yhteisöllisyys. 
 • Käyttö: Suomessa käyttö on alkanut 2010 Uudellamaalla ja 2021 Kanta-Hämeessä.
 • Kohderyhmä: Kulttuuripalveluiden ulkopuolelle jäävät kotona asuvat ikäihmiset sekä hoivayksiköiden asukkaat. 
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Kehitetty yhteistyössä iäkkäiden kanssa. Kokeiltu onnistuneesti nuorille ja lapsille.
 • Menetelmä: Osallistava työskentely toteutuu ikäihmisten kanssa taiteellisista lähtökohdista. Osallistujia kiinnostava aihe etsitään yhdessä ja kehitetään sitä kohti tanssielokuvaa. Tanssin ja elokuvan ammattilaiset tukevat osallisuuden toteutumista taiteellisessa prosessissa ja varmistavat laadukkaan lopputuloksen syntymisen.
 • Seuranta ja arviointi: Myrskyryhmä on kehittänyt osallistujien palautejärjestelmää ja taidetoiminnan arviointilomakkeen tilaajan työkaluksi. Toiminnan laatua on arvioitu alan suositusten sekä Myrskyryhmän luomien kulttuurisen vanhustyön kriteerien avulla. Palautetta kerätään toimintaan osallistuvilta, vapaaehtoisilta, läheisiltä sekä yhteistyökumppaneilta. Työskentelyyn osallistuvilta kartoitetaan toiveita ja tarpeita toiminnan sisällöistä.
 • Kustannusarvio: Kokonaiskustannukset jakautuvat osallistujien kanssa tehtävään työhön ja elokuvatuotantoon.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Ikäihmisten kanssa luodut tanssielokuvat. Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva asettaa taiteen osaksi työn tekemisen kulttuuria, kokoaa tietoa iäkkäiden aktiivisuuden tavoista/toiveista ja vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia ja voimavaroja kotona asumisen tukena. Iäkkäiden kohdalla tunnistetaan vaikutuksia elämän merkityksellisyydessä ja kuulluksi tulemisessa; iäkäs tulee nähdyksi prosessin aikana ja sen jälkeen yksilönä, osana elämäntarinaa ja  historiaa. 

Toimintamalli on valmis tutkittavaksi. Mallia voidaan kehittää sovellettavaksi muihin kohderyhmiin.

Toimintamallin kustannusvaikutuksia tulee jatkossa tutkia.

Jatkokehittäminen

Kehittämisen kohteina on laajempien vaikutusten osoittaminen, kustannusvaikuttavuus, toiminnan laajuus suhteessa resursseihin, sekä toimintamallin käytön laajentaminen ja juurruttaminen osaksi vanhustyötä. Mallin toteuttaminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja sen mahdollistavia rakenteita kulttuuri- ja hyte-alan välillä. Riittävää rahoitusta tarvitaan osallistavaan työskentelyprosessiin ja elokuvatuotantoihin.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansallisesti pitkään käytössä ollut toimintamalli (yli 10 vuotta)
 • Julkaisupäivämäärä: 1.12.2022
 • Toimintamallin arvioitsijat: Satu Kokkoniemi, Sanna Meska ja Anna-Mari Rosenlöf

2/5 (tyydyttävä)

Osallistava tanssielokuva on ammattitaitoisesti luotu taidelähtöinen hyvinvointipalvelu, jota on kehitetty pitkäjänteisesti rahoituksen epävarmuudesta ja projektiluontoisuudesta huolimatta. Toimintamallin vahvuus on osallistavissa ja digitaalisissa työtavoissa, yksilöllisessä kohtaamisessa sekä taiteellisessa prosessissa. Se tuo ansiokkaasti näkyväksi ikäihmiset luovina toimijoina ja edistää iäkkäiden kulttuurista osallisuutta.

Kokemukseen perustuvan tiedon pohjalta toimintamallin on todettu vaikuttavan positiivisesti osallistujien hyvinvointiin.

Toimintamallilla on kuitenkin useita kehittämistarpeita, kuten toimintamallin juurruttaminen, uusien toteuttajien koulutus, vaikuttavuuden osoittaminen ja levittäminen koskemaan laajempaa joukkoa ikääntyneitä.

Lisätietoja toimintamallista

Elli Isokoski
[email protected]

Myrskyryhmän sivusto