Icehearts-toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Icehearts-toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Icehearts-toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Icehearts
 • Tausta ja tavoite: Icehearts-toiminnan tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä, edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä täydentää yhteiskunnan palveluita. Toiminta vastaa lasten ja nuorten sosiaalisiin ja psykososiaalisiin ongelmiin sekä perheiden tuen tarpeeseen. Toiminta tukee palvelurakennetta ohjaamalla lapsia ja nuoria oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Toimintamalli ennaltaehkäisee syrjäytymistä. 
  Toiminta käynnistyi vuonna 1996. 
 • Käyttö: Vuonna 2023 toimintamalli on käytössä 14 Suomen kunnassa ja sitä alettu soveltaa viidessä muussa Euroopan maassa. Toiminnan piirissä on yli 1000 erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja nuorta.
 • Kohderyhmä:  Erityistä tukea tarvitsevat 6–18-vuotiaat lapset ja nuoret.
 • Menetelmä: Malli perustuu 12 vuoden mittaiseen kanssakulkijuuteen. Sama kasvattaja kulkee lapsen rinnalla läpi lapsuuden ja nuoruuden. Kasvattajalla on noin 20 lapsen ryhmä, joka toimii kasvuyhteisönä. Kasvattaja on lasten tukena koulussa, harrastuksissa, vapaa-ajalla ja viranomaistapaamisissa. Hän myös tukee lapsen perhettä. Toiminta on kokonaisvaltaista ja pohjaa salutogeenisen terveyden edistämisen lähtökohtiin.
  Toiminnan lähtökohdat kiinnittyvät YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansalliseen lainsäädäntöön. 
 • Seuranta ja arviointi: Järjestöllä on useita omia seuranta- ja arviointi-instrumentteja. Toiminnan vaikutuksia seurataan useissa kunnissa erilaisin menetelmin ja yhteistyössä Suomen Icehearts ry:n kanssa. 
 • Kustannusarvio: Yksi Icehearts-ryhmä maksaa 50 000–70 000 euroa/vuosi.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Icehearts-toimintaa on tutkittu paljon. THL:ssä on meneillään kaksi 13 vuotta kestävää seurantatutkimusta. Toiminnasta on tekeillä 2 väitöskirjatutkimusta. Lisäksi toiminnasta on tehty yli 50 opinnäytetyötä. 

Toiminnan pitkäaikavälin vaikutuksista (yli 10 vuotta) ei ole tutkittua tietoa. Järjestön omien selvitysten mukaan Icehearts-toimintaan osallistuneet lapset ovat sosiaalistuneet yhteiskuntaan.

Vuonna 2017 tehdyn kustannusvaikuttavuuslaskelman mukaan yksi Icehearts-joukkue säästää yhteiskunnan varoja minimissään 2,8 miljoonaa euroa 12 toimintavuoden aikana.

Jatkokehittäminen

Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä kasvattajien ja kuntien kanssa. Kehittämisen perustana ovat hyvät käytännöt ja tutkimustieto. Icehearts Europe -hankkeessa toimintaa kehitetään yhdessä eurooppalaisten sosiaalialan järjestöjen ja yliopistojen kanssa. 

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansallisesti pitkään käytössä ollut toimintamalli (yli 10 vuotta)
 • Julkaisupäivämäärä: 16.11.2023
 • Toimintamallin arvioitsijat: Tomi Mäki-Opas, Elina Hasanen ja Tiina Turkia

5/5 (erinomainen)

Toimintamalli hyödyntää systemaattisesti kokemus-, asiantuntija ja tutkimustietoa. Toimintamallin vaikuttavuudesta on monipuolista kansallista tietoa. Vastaavia toimintamalleja ei ole. Toimintamallilla on pitkä historia, nopea levinneisyys ja laaja-alainen vaikuttavuusnäyttö puoltavat toimintamallin implementoimista laajemminkin.

Kehittämistoimenpiteinä olisi tärkeä laatia kattavampi riskien arviointi ja juurrattamissuunnitelma, sekä panostaa ulkoiseen viestintään ja monimenetelmälliseen seurantaan.

Lisätietoja toimintamallista

Teemu Vartiamäki
[email protected] 

Icehearts-verkkosivut