IPC-N -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Nuorten interpersonaalinen ohjanta (IPC-N) -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

IPC-N-toimintamallin laaja arviointiraportti 

Tiivistelmä toimintamallin kuvauksesta

 • Toimintamallin nimi: Nuorten interpersonaalinen ohjanta (IPC-N)
 • Tausta ja tavoite: Levittää ja juurruttaa nuorten masennusoireisiin suunnattua IPC-N-interventiota perustason palveluihin ja oppilaitoksiin, joissa ei juuri ole ollut käytettävissä olevia nuorten hoidollisia mielenterveyden interventioita. Masennus alentaa nuoren toimintakykyä ja lisää riskiä myöhemmille mielenterveyden häiriöille.
 • Käyttö:  Valtakunnallinen pilotti toteutettiin Espoossa 2016–17. Sen jälkeen IPC-N:ää on levitetty valtakunnallisesti. Vuodesta 2020 alkaen mukana ovat olleet yliopistosairaaloita ylläpitävät sairaanhoitopiirit ja 20 maakuntaa. 
 • Kohderyhmä: 12–19-vuotiaat nuoret, jotka hakevat ensi kertaa apua alentuneeseen mielialaan, heillä todetaan siihen viittaavia oireita tai lievä/keskivaikea komplisoitumaton masennustila.
  Mallin levittäminen ja juurruttaminen kohdistuu perustason mielenterveystyötä tekeviin ammattilaisiin ja sitä tuottaviin organisaatioihin. 
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Pilotista hyötyivät myös nuoret, joilla oli samanaikaisesti ahdistuneisuutta.
 • Menetelmä: IPC-N on perustasolle kehitetty, kuuden käynnin mittainen strukturoitu interventio nuoren masennusoireisiin ja masennukseen. Se on lyhytversio A-tason tutkimusnäytön omaavasta nuorten 12–16 käynnin interpersonaalisesta terapiasta (IPT-N). Molemmissa masennusoireiden ajatellaan olevan liitännäisiä nuoren ihmissuhteissa ilmeneviin ongelmiin. IPC-N-interventio kohdistuu merkittävien ihmissuhteiden korjaamiseen psykoedukaation, keskustelun ja harjoitteiden avulla.
  Perustasolle IPC-N:ään koulutettujen ammattilaisten työskentelyä ohjaavat erikoissairaanhoidon IPT-N:ään koulutetut ammattilaiset.
 • Seuranta ja arviointi: Vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavutta ja juurruttamisen onnistumista tulee seurata. Koulutussuunnittelusta ja kouluttamisesta vastaavan kouluttajaorganisaation määrittely ja resursointi on tarpeen. Juurruttamisen koordinaatiotoiminta tulee turvata. THL:n kansallisen implementaation tukiroolia tulee ylläpitää.
 • Kustannusarvio: Karkea arvio on 2,5–3 miljoonaa euroa/vuosi. Tämä koostuu juurrutustiimien ylläpidosta, IPC-N-koulutuksista, IPT-N-koulutuksista ja IPC-N-menetelmäohjaajakoulutuksista, kouluttajakoulutuksista sekä työajan osoittamisesta erikoissairaanhoidossa ja perustasolla suorittaja-, esimies- ja johtotasolla.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Toimintamallilla vaikutetaan nuorten keskeisen mielenterveysongelman, masennuksen varhaisen hoidon saatavuuteen ja sitä kautta kansanterveyteen.

Tutkimuksessa (Suomi, Britannia) IPC-N on näyttäytynyt perustason henkilöstölle ja nuorille soveltuvana, masennusoireita lievittävänä interventiona. Näyttö IPC-N:n vaikuttavuudesta verrattuna peruspalveluissa annettavaan tavalliseen tukeen on kuitenkin vielä puutteellista.

IPC-N-pilottihankkeen jälkeisessä 6 kk seurannassa 8 % hoidon läpi käyneistä tuli erikoissairaanhoidon asiakkaiksi, 92 %:lla tilanne masennusoireiden osalta helpottui oleellisesti.

Jatkokehittäminen

IPC-N:n lisäksi olisi hyödyllistä tutkia ryhmämuotoisten ja varhaisoireisiin suuntautuvien IPT-versioiden käyttöönottoa, sillä se voitaisiin rakentaa jo koulutettujen IPC-N-yksilötyöntekijöiden osaamisen päälle.

Tiivistelmä toimintamallin arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansallisesti käytössä oleva toimintamalli (5–10 vuotta).
 • Arvioinnin päivämäärä: 15.3.2022
 • Toimintamallin arvioitsijat: Anu Raevuori ja Max Karukivi

3/5 (hyvä)

Tarve toimintamallille on suuri ja toimintamallin sisältämä pääosin hyvä ja selkeä suunnitelma voi onnistuessaan tuottaa merkittäviä hyötyjä sekä kohderyhmän nuorille että yhteiskunnalle. Tutkimusnäyttö toimintamallin vaikuttavuudesta on kuitenkin vielä niukkaa eikä kustannusvaikuttavuutta ole arvioitu. Haasteena on myös kouluttajien saatavuus, sekä palvelujärjestelmän resurssien riittävyys kouluttamiseen ja juurruttamiseen.

Lisätietoja toimintamallista

Klaus Ranta
[email protected]

Interpersoonallisen ohjannan (IPC) toteuttaminen opiskeluhuollossa 

Interpersonal psychotherapy -sivusto