Vaccin mot B-meningokocker

Vaccin mot B-meningokocker ger skydd mot allvarliga infektioner, så som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, som förorsakats av grupp B-meningokockbakterier. 

Vad är meningokocker?

Sidans innehåll

Vem får vaccin mot B-meningokocker?

Personer, som har en förstorad risk att få en allvarlig meningokockinfektion på grund av sjukdom eller medicinering får gratis vaccin mot grupp B-meningokocker, som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.  Enligt THL:s bedömning hör följande personer till riskgruppen om de har  

  • komplementbrist (C3, C5-C9, properdin, faktor D, faktor H)
  • medicinering med eculizumab (Soliris) eller ravulizumab (Ultomiris) som hindrar aktivering av komplement
  • mjälte bortopererad 
  • försämrad mjältfunktion,  sickelcellanemi inkluderad
  • kronisk GVHD efter stamcellstransplantation.

Infektionsriskerna vid användning av läkemedlen ekulizumab och ravulizumab och vaccinationsrekommendationerna finns närmare beskrivna i medicinernas produktresuméer. 

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används Bexsero-vaccinet som skydda mot meningokocksjukdomar förorsakade av grupp B-bakterier.

  • vaccinet innehåller inte levande sjukdomsalstrande mikrober
  • det verksamma ämnet är ytproteiner av meningokockbakterien B 
  • vaccinet innehåller en aluminiumförening som adjuvans
  • som hjälpmedel finns socker, salter, aminosyror och renat vatten. 

Tilläggsuppgifter om Bexsero (Lääkeinfo.fi)

Om du beställer Bexsero-vaccin, observera detta:

Bexsero-vacciner, som skaffas för det nationella vaccinationsprogrammet, får inte lagras i verksamhetsenheter som utför vaccinationer.  

Bexero vaccinet får beställas bara då det finns information om klienten som hör till målgruppen och vaccinationen planeras. På detta sätt säkerställs tillgången på vaccinet och onödigt spill minskas. Det lönar sig att fastslå tidpunkten för vaccinationsbesöket så att vaccinet hinner distribueras till vaccinationsstället.

Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna ger råd om allt som rör vaccinbeställningarna.

Dosering och vaccinationsschema

Volymen på vaccindosen är 0,5 ml.

Vaccinet Bexsero kan ges från 2 månaders ålder. Inga uppgifter om vaccinets effekt på över 50-åringar finns att tillgå. Vaccinet kan ändå ges till 50 år fyllda personer.

Mängden på doser i grundserien och därtill hörande boosterdoser varierar beroende på åldern på den som skall vaccineras. För spädbarn under 6 månader består grundserien av två eller tre vaccindoser. Grundserien för sex månader fyllda består av två doser.

I Finland säljs meningokock B-vaccinet Trumenba också på apotek. Bexsero- och Trumenba-vaccinerna är inte sinsemellan utbytbara, eftersom de aktiva substanserna i vaccinerna skiljer sig från varandra. Därför ska den grundvaccinationsserien och den därtill hörande boosterdosen ges med samma vaccinpreparat. 

Men om vaccinationerna har påbörjats med Trumenba-vaccinet kan man även överväga att fortsätta vaccinationerna med Bexsero. I detta fall behövs en grundserie på två doser av Bexsero för att ett så bra skydd som möjligt skall fås.

Dostidtabellen för Bexsero-vaccinet
Åldern då första dosen ges Grundserie Intervallet mellan vaccinationerna i grundserien Boosterdosen som hör till grundserien 
2–5 mnd 3 doser ≥ 1 mnd 1  dos vid 12–15 månaders ålder, tidigast 6 månader efter den sista vaccinationen i grundserien 
3–5 mnd 2 doser ≥ 2 mnd 1  dos vid 12–15 månaders ålder, tidigast 6 månader efter den sista vaccinationen i grundserien 
6–11 mnd 2 doser ≥ 2 mnd  1  dos under det andra levnadsåret, tidigast 2 månader efter den sista dosen i grundserien  
12–23 mnd 2 doser ≥ 2 mnd 1 dos 12-23 månader efter den sista dosen i grundserien
 ≥ 2 år 2 doser ≥ 2 mnd Behovet och tidtabellen för boosterdosen är ännu inte fastslagen

​​​​​​Observera, att

Meningokockvaccinationerna skall ges i god tid, gärna minst två veckor före mjälten skall opereras bort och medicinering med ekulizumab eller ravulizumab påbörjas. 
Vaccination av patienter med bortopererad mjälte 

Vaccinationsserien mot meningokocker, för patienter som lider av kronisk GVHD påbörjas tidigast sex månader efter stamcellstransplantationen.
Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat

Boosterdoser 

Behovet och tidtabellen för boosterdoser av Bexsero, som ges efter grundserien och därtillhörande boosterdos är ännu inte fastslagna.

Behovet och tidtabellen för boosterdosen av Bexsero är ännu inte fastslagen.

Vaccinationsrekommendationerna uppdateras efterhand då mera forskningsresultat samlats. 

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet injiceras i muskeln (IM).

Samtidig och på varandra följande vaccinationer med olika vaccin (Det viktigaste minnesreglerna för vaccination) 

Om man ger fler en ett vaccin samtidigt med Bexsero skall de ges på olika ställen, gärna i olika extremiteter, om möjligt. Detta underlättar bedömningen av biverkningar.  

Då vaccinet ges tillsammans med andra vacciner är sannolikhet större att feber och andra biverkningar uppkommer. 

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till person som fått dokumenterad allvarlig allergisk reaktion, anafylaxi, efter tidigare dos av Bexsero, eller efter annat vaccin som innehåller motsvarande komponenter  

Framställaren av Bexsero-vaccinet påpekar att spetsskyddet kan innehålla naturgummi som kan förorsaka en allergisk reaktion hos personer som är känsliga för latex.  Bexsero kan innehålla små mängder av kanamycin som används i början av produktionsprocessen 

Hos barn under två år kan stegring förekomma efter vaccination med Bexsero. Febernedsättande medicin (paracetamol) som ges i samband med vaccinationen eller genast efteråt kan minska förekomsten av feberreaktioner och intensiteten. Andra febernedsättande mediciners effekt på vaccinationsresponsen än paracetamol har inte undersökts.

Senarelägg vaccinationen om den som skall vaccineras har feber eller febrig infektion. 

Vilka är fördelarna med vaccin mot B-meningokocker?

Bexsero ger skydd mot allvarliga infektioner förorsakade av grupp B-meningokocker. Genom att vaccinera kan man skydda personer som hör till medicinska riskgrupper och förhindra att meningokocksjukdomarna sprider sig vid epidemisituationer. När sjukdomen förhindras avvärjs också allvarliga följdsjukdomar som den kan förorsaka. 

Forskningsresultaten visar att Bexsero-vaccinets sammansättning relativt bra motsvarar de bakteriestammarna som cirkulerar i befolkningen. Eftersom ytproteinerna varierar kan man inte utgå från att vaccinet skyddar mot alla grupp B-meningokocker. 

Så som även med andra vacciner ger Bexsero inte nödvändigtvis ett bra vaccinskydd hos alla vaccinerade. Vaccinskyddet kan bli bristfälligt hos personer som har en sjukdom eller medicinering som försvagar immunsystemet. 

Vilka biverkningar kan vaccinet mot B-meningokocker ha? 

Lokala övergående reaktioner på injektionsstället, så som smärta, hetta, svullnad, rodnad och/eller utslag, är vanliga. Dessutom kan övergående allmän sjukdomskänsla, irritation, dåsighet eller feber förekomma.

Lokala och allmänna symptom utgör inget hinder för fortsatt vaccination. Symtomen kan lindras med feber- och smärtmedicin (paracetamol). 
Biverkningar vid vaccinationer