Vaccin mot ACWY-meningokocker

Vaccin mot ACWY-meningokocker ger skydd mot allvarliga infektioner, så som hjärninflammation och blodförgiftning, som förorsakats av meningokockbakterier som hör till grupperna A, C, W och Y. 
Vad är meningokocker?

Sidans innehåll

Vem får vaccin mot ACWY-meningokocker?

Personer som har en förstorad risk att få en allvarlig meningokockinfektion på grund av sjukdom eller medicinering får gratis vaccin mot ACWY-meningokocker, som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.  Enligt THL:s bedömning hör följande personer till riskgruppen om de har  

 • komplementbrist (C3, C5-C9, properdin, faktor D, faktor H)
 • medicinering med eculizumab (Soliris) eller ravulizumab (Ultomiris) som hindrar aktivering av komplement
 • mjälte bortopererad 
 • försämrad mjältfunktion, sickelcellanemi inkluderad 
 • kronisk GVHD efter stamcellstransplantation.

Infektionsriskerna vid användning av läkemedlen ekulizumab och ravulizumab och vaccinationsrekommendationerna finns närmare beskrivna i medicinernas produktresuméer. 

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används Nimenrix- och Menveo -vacciner som skyddar mot sjukdomar förorsakade av grupp A, C, W och Y meningokocker.

 • vaccinerna innehåller inte levande sjukdomsalstrande mikrober 
 • det verksamma ämnet är ytsocker från fyra olika meningokockbakterier (A, C, W och Y) som kopplats, d.v.s. konjugerats, till bärarprotein.  
 • Nimenrix-vaccinet innehåller tetanustoxoid som bärarprotein och Menveo vaccinet ett protein som härrör sig från difteribakterien
 • som hjälpmedel finns salter, socker och renat vatten 
 • vaccinet innehåller inte konserveringsmedel.

Tilläggsinformation om Nimenrix (Lääkeinfo.fi)

Tilläggsinformation om Menveo-vaccinet (Lääkeinfo.fi)

Om du beställer vaccin, observera detta

Vacciner mot meningokocker för det nationella vaccinationsprogrammet får beställas först då det finns information om klienten som hör till målgruppen, och vaccinationen planeras. På detta sätt säkerställs tillgången på vaccin och onödigt spill minskas. Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna upprätthåller ett litet förråd för vaccination av riskgrupperna.

Nimenrix-vaccinet kan bara beställas för vaccination av barn i åldern 6 veckor – under 2 år. För vaccination av personer som fyllt 2 år och äldre beställs Menveo-vaccinet.

Dosering och vaccinationsschema

Volymen på en färdigberedd vaccindos är 0,5 ml.

Nimenrix kan ges från 6 veckors ålder. Menveo-vaccinet kan ges till personer som har fyllt 2 år och äldre.

Nimenrix för spädbarn i åldern 6 veckor - 5 månader:

 • Vaccinationsserien består av två doser. Den andra dosen ges 2 månader efter den första dosen. 
 • En förstärkningsdos ges vid 12 månaders ålder, tidigast 2 månader efter den andra dosen av Nimenrix.

Nimenrix för barn  i åldern 6 månader – under 2 år:

 • Vaccinationsserien består av två doser. Den andra dosen ges tidigast 2 månader efter den första dosen.   

Nimenrix doseringen för personer som hör till riskgrupperna avviker från rekommendationerna för friska personer. 

Menveo för 2 år fyllda och äldre barn, unga och vuxna:

 • Grundvaccinationsserien består av en vaccindos.
 • Om man tidigare till en person som är över 2 år hunnit ge en dos Nimenrix-vaccin, kompletteras vaccinationsserien med att ge en dos Menveo-vaccin.
 • Det finns lite data om effekten av Menveo-vaccinet hos personer i åldern 56-65 år och för personer över 65 år finns ingen forskningsdata. Vaccinet kan även ges till personer över 55 år. 

Observera, att

Meningokockvaccinationerna skall ges i god tid, gärna minst två veckor före mjälten skall opereras bort och medicinering med ekulizumab eller ravulizumab påbörjar.

Se på vaccinrekommendationerna för patienter med bortopererad mjälte som tidigare fått vaccinet mot meningokocker på webbplatsen: 
Vaccination av patienter med bortoperera mjälte 

Vaccinationsserien mot meningokocker, för patienter som lider av kronisk GVHD påbörjas tidigast sex månader efter stamcellstransplantationen.
Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat

Boosterdoser 

Boosterdoser rekommenderas med fem års mellanrum för patienter med 

 • komplementbrist, 
 • bortopererad mjälte 
 • sickelcellanemi.

Vaccinerna mot ACWY–meningokocker kan i vissa fall ge ett kortvarigt skydd mot sjukdom orsakad av serogrupp A. Man kan därför överväga att ge boosterdosen tidigare, om risken att exponeras för serogrupp A-meningokocker är mycket stor, och om det gått mer än tre år sedan föregående dos. 

Nimenrix kan ges som boosterdos till personer i åldern 12-23 månader och som tidigare har fått en primärvaccination med antingen samma eller ett annat meningokockkonjugat- eller meningokockpolysackaridvaccin.

Menveo kan ges som en boosterdos till en person som är 2 år eller äldre och som tidigare har fått en primärvaccination med antingen samma eller ett annat meningokockkonjugat- eller meningokockpolysackaridvaccin.

Vi uppdaterar vaccinationsrekommendationerna kontinuerligt då mera forskningsresultat samlats. 

Vaccinationsanvisningar 

Vaccinet injiceras i muskeln (IM).

Samtidig och på varandra följande vaccinationer med olika vaccin (Det viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Om man ger fler en ett vaccin samtidigt skall de ges på olika ställen, gärna i olika extremiteter, om möjligt. Detta underlättar bedömningen av biverkningar.  

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till person som fått dokumenterad allvarlig allergisk reaktion, anafylaxi, efter tidigare dos av vaccin mot ACWY-meningokocker, eller efter annat vaccin som innehåller motsvarande komponenter.

Senarelägg vaccinationen om den som skall vaccineras har feber eller febrig infektion. 

Vilka är fördelarna med vaccin mot ACWY-meningokocker?

Vaccinet mot ACWY–meningokocker ger ett bra skydd mot allvarliga infektioner, som orsakats av grupp A-, C-, W- och Y –bakterier som ingår i vaccinet. Genom att vaccinera kan man skydda personer som hör till medicinska riskgrupper och förhindra att meningokocksjukdomarna sprider sig vid epidemisituationer. När en sjukdomen förhindras avvärjs också allvarliga följdsjukdomar som den kan förorsaka. 

Vaccinet ger inte skydd mot infektioner orsakade av okapslade, eller andra meningokocker som inte hör till grupperna A, C, W eller Y, eller mot blodförgiftning och hjärnhinneinflammation som uppkommit av annan orsak. 

Så som även med andra vacciner ger vaccinet mot ACWY-meningokocker inte nödvändigtvis ett bra sdydd hos alla vaccinerade. Vaccinskyddet kan bli bristfälligt hos personer som har en sjukdom eller medicinering som försvagar immunsystemet. 

Vilka biverkningar kan vaccinet mot ACWY-meningokocker ha? 

Lokala övergående reaktioner på injektionsstället, så som smärta, hetta, svullnad, rodnad och/eller utslag, är vanliga. Dessutom kan övergående allmänna symptom, irritation, dåsighet och feber förekomma.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination. Symtomen kan lindras med feber- och smärtmedicin.

Biverkningar vid vaccinationer