Riskgruppenerna för allvarlig corona-sjukdom?

Uppdaterat 4.9.2023 

Ålder är den viktigaste riskfaktorn för allvarlig coronavirussjukdom. Risken för svår coronasjukdom ökar märkbart efter 70 års ålder, även om personen inte har några underliggande sjukdomar.

Vissa underliggande sjukdomar ökar risken för att drabbas av en allvarlig coronavirussjukdom, som kräver sjukhusvistelse och intensivvård eller öka risken för att avlida i sjukdomen. 

THL framställde i början av 2021 en lista över sjukdomar och tillstånd som kan predisponera för allvarlig coronavirussjukdom.  THL har uppdaterat listan utgående från de forskningsrön som erhållits.

Några av de sjukdomar och tillstånd som anges nedan är sådana att en person räknas ha kraftig immunbrist.  
Se närmare: Coronavaccinationer för personer med kraftig immunbrist

Vi har också sammanställt en separat lista över sjukdomar och tillstånd som kan predisponera ett barn i åldern 6 månader till 11 år för allvarlig coronavirussjukdom.
Coronavirusvaccinationer för barn i åldern 6 månader till 11 år 

Underliggande sjukdomar har delats in i två grupper: 

 1. Sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom
 2. Sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Grupp 1: 12 år fyllda personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig covid-19 coronavirussjukdom

Grupp 2: 12 år fyllda personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 coronavirussjukdom

Grupp 1: 12 år fyllda personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom

Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Till gruppen hör personer som

 •  genomgått eller väntar på organtransplantation 
 •  genomgått en stamcellstransplantation för högst 3 år  sedan
 • tidigare mottagit stamcellstransplantat och använder immunsuppressiva läkemedel på grund av GVHD (transplantat-mot-värdsjukdom).

Cancer eller cancerbehandling som försvagar immunförsvaret 

Till denna grupp hör personer som lider av cancer som kraftigt försvagar immunförsvaret. Sådana är till hit räknas bl.a. en del leukemier och lymfom. 

Gruppen omfattar även personer vars cancer behandlas på ett sätt som kraftigt försvagar immunförsvaret, dvs

 • personer som fått cytostatikabehandling under det senaste året
 • personer som behandlats med monoklonala antikroppar mot leukemi eller lymfom under de senaste två åren
 • personer som behandlats med CAR-T-celler

Gruppen omfattar inte personer vars cancer har behandlats enbart kirurgiskt eller som får behandling som inte påverkar immunförsvaret. Sådan behandling är till exempel adjuvant hormonell behandling av bröstcancer.

Vid vaccinationstillfället ska antalet blodplättar, dvs. trombocyter, vara över 40 x 10E9/l- och antalet neutrofiler i blodet över 0,5 x 10E9/l. Om neutrofiler inte har mätts ska antalet leukocyter i blodet vara över 1,0 x 10E9/l.

Svår eller medelsvår störning i immunförsvaret 

Till gruppen hör personer med svår eller medelsvår ärftlig immunbrist, till exempel variabel immunbrist (CVID), brosk-hårhypoplasi eller DiGeorges 

Till gruppen hör också personer vars mjälte har bortopererats eller vars mjälte inte fungerar

Till gruppen hör dessutom HIV-positiva personer som har en CD4-hjälpcellnivå under 0,350 x 10E9 celler / l.

Gruppen omfattar personer med aplastisk anemi på grund av benmärgssvikt. I detta fall är neutrofilantalet i blodet vanligtvis mindre än 0, 5 x 10E9 celler / l.

Till gruppen hör också bl.a.personer vars sällsynta sjukdomar påverkar immunförsvaret.

I denna riskgrupp orsakar sjukdomen i sig ett avvikande immunförsvar. Till gruppen räknas inte lindriga avvikelser som är vanliga bland befolkningen, såsom IgA-brist eller avsaknad av lgA, brist på mannosbindande lektin eller partiell brist på komplementfaktor C4. 

Svår kronisk njursjukdom 

Till gruppen hör bland annat personer med en njursjukdom som kräver dialysbehandling, en glomerulär sjukdom, en njurskada i samband med blodtryckssjukdom eller diabetes eller annan långvarig njursvikt. 

Svår kronisk lungsjukdom 

Gruppen omfattar bland annat kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungemfysem, bronkdilatation, kronisk bronkit, silikos asbestos och cystisk fibros.

Till gruppen hör också personer med tydligt nedsatt lungkapacitet (till exempel då ena lungan saknas) och astmatiker som under det senaste året har använt kortikosteroidmedicinering som intagits i tablettform via munnen. 

Dessa personer som lider av svårbehandlad astma vaccineras i grupp 1 (sjukdom eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19) och andra astmatiker i grupp 2 (sjukdom eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19). 

Det att astman måste behandlas genom kortisonbehandling i form av tabletter som intas oralt kan anses vara ett tecken på dålig behandlingsbalans vårdbalans. 

Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 

Gruppen omfattar typ 2-diabetes som kräver läkemedelsbehandling. Man vet att högt blodsocker ökar infektionskänsligheten. Typ 2-diabetes har ofta samband med fetma, som också ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Downs syndrom

Till gruppen hör 12 år fyllda med Downs syndrom. 

Grupp 2: 12 år fyllda personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

Astma som kräver kontinuerlig medicinering 

Till gruppen svåra kroniska lungsjukdomar hör astmatiker som använder kontinuerlig medicinering mot sin astma. 

Hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)

Till sjukdomar i denna grupp hör bl.a. hjärtsvikt, lung-hjärtsjukdom, sjukdomar i lungornas blodomlopp, hjärtmuskelsjukdomar och kranskärlssjukdom.

Till gruppen hör därtill personer som lider av förmaksflimmer klaffel och marfans syndrom. 

Till gruppen hör inte personer som enbart har blodtryckssjukdom eller använder pacemaker.

Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen

Gruppen omfattar bland annat följande sjukdomar och tillstånd som stör andningen eller märkbart kan försämras på grund av en infektion: Följdtillstånd efter stroke eller hjärnblödning, andningsförlamning, följdtillstånd efter polio, Parkinsons sjukdom, MS, neuromuskulära sjukdomar samt CP-syndrom och andra förlamningssyndrom som stör andningen.

Epilepsi

Till gruppen hör alla som lider av av epilepsi. En allvarlig coronasjukdom kan förvärra epilepsin.

Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret

Till gruppen hör bland annat ankyloserande spondylit, ledgångsreumatism, ledinflammationer, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och psoriasis, om sjukdomen behandlas med till exempel:

 • kortisonbehandling i tablettform (prednisolon minst20 mg/dygn i över 2 veckor, ingen doseringsgräns för barn)
 • behandling med cytostatika (också azatioprin och metotrexat); 
 • biologisk medicinsk vård som försvagar immunförsvaret, som TNF-alfa-hämmare 
 • JAK-hämmare

Mer information om läkemedelsbehandlingar som kan försämra motståndskraften

Kronisk leversjukdom

Till sjukdomar i gruppen hör t.ex. leversvikt, leverfibros och levercirros. 

Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens

Gruppen omfattar insulinbehandlad typ 1-diabetes och binjureinsufficiens. 

Annan kronisk ämnesömsättningssjukdom

Till gruppen hör till exempel personer med kronisk alfa-antrypsinbrist eller heriditärt angioödem.

Sömnapné  

Till gruppen hör personer med diagnostiserad medelsvår eller svår sömnapnésjukdom. Personen har medelsvår sömnapné när det förekommer över 15 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen. Personen har svår sömnapné när det förekommer över 30 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen.   
Sömnapné, andningsuppehåll under sömnen (hälsobiblioteket Terveyskirjasto, på finska)

Psykossjukdom 

Gruppen omfattar schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom oberoende av vilken medicinering som används. Dessutom omfattar gruppen även personer, som använder klozapin -medicinering till vilken som helst psykisk sjukdom. 

Annan cancer som är under aktiv behandling eller uppföljning

I gruppen ingår cancerpatienter vars cancer inte kraftigt försvagar immunförsvaret och inte får behandlingar som kraftigt försvagar immunförsvaret.

Sjuklig fetma, BMI över 40

Till gruppen hör personer över 16 år vars viktindex (BMI) är 40 eller högre och 12–15-åringar, vars ISO-BMI är 35 eller högre. 

Graviditet

Till gruppen hör alla gravida.
Läs mera: Coronavaccination av gravida och ammande mödrar

Enligt läkarens bedömning annan sjukdom eller annat tillstånd som ökar risken för allvarlig coronasjukdom 

Enligt bedömningen av den behandlande läkaren kan även något annat tillstånd eller någon annan sjukdom betraktas som predisponerande för allvarlig coronasjukdom. Det kan till exempel vara långvarig immobilisering eller dålig näringsstatus, som försämrar kroppens funktionsförmåga. 

Litteratur

Cariou B, Hadjadj S, Wargny, ym. . Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. Diabetologia 2020. 

Clift AK, Coupland CAC, Keogh RH, ym. COVID-19 Mortality Risk in Down Syndrome: Results From a Cohort Study Of 8 Million Adults. Ann Intern Med . 2020 Oct 21;(October):M20-4986. Available from: 

Goodall JW, Reed TAN, Ardissino M, ym. Risk factors for severe disease in patients admitted with COVID-19 to a hospital in London, England: a retrospective cohort study. Epidemiol Infect. 2020 Oct 13;148:e251. doi: 10.1017/S0950268820002472.

Gianfrancesco M, Hyrich KL, Al-Adely S, ym. Characteristics associated with hospitalisation for COVID-19 in people with rheumatic disease: data from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician-reported registry. Ann Rheum Dis 2020;79:859–866.

Marchand G, Patil AS, Masoud AT, et al. Systematic Review and Meta-Analysis of COVID Maternal and Neonatal Clinical Features and Pregnancy Outcomes to June 3rd 2021 [published online ahead of print, 2022 Jan 3]. AJOG Glob Rep. 2022;100049. doi: 10.1016/j.xagr.2021.100049

Petrilli CM, Jones SA, Yang J,ym.  Factors associated with hospital admission and critical illness among 5279 people with coronavirus disease 2019 in New York City: prospective cohort study. BMJ. 2020 May 22;369:m1966. doi: 10.1136/bmj.m1966. 

Reilev M, Kristensen KB, Pottegård A, ym. Characteristics and predictors of hospitalization and death in the first 11 122 cases with a positive RT-PCR test for SARS-CoV-2 in Denmark: a nationwide cohort. Int J Epidemiol. 2020 Sep 5:dyaa140. doi: 10.1093/ije/dyaa140.

Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K,ym.  Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature. 2020 Aug;584(7821):430-436. doi: 10.1038/s41586-020-2521-4. Epub 2020 Jul 8.