Vaccin mot rabies

Vaccinet skyddar mot rabies. Rabiesvirus överförs till människan via saliv vid bett från ett sjukt däggdjur och ibland genom att djuret slickar på ett sår eller slemhinnor. När symtom har brutit ut leder rabies alltid till döden.
Vad är rabies?

Sidans innehåll

Vem får vaccin mot rabies?

Vaccinationsserien som ges efter rabiesexponering

Om man misstänker att en person har exponerats för rabies måste man genast bedöma behovet av antikroppar, dvs. rabiesimmunoglobulin, och inleda en påskyndad vaccinationsserie. Läkaren fattar beslut om fortsatt behandling vid misstänkt exponering. 

Åtgärdsanvisning för att förhindra rabiessmitta hos människor

Förebyggande vaccinationsserie mot rabies för alla som exponeras i sitt arbete eller under arbetspraktiken

En förebyggande vaccinationsserie mot rabies rekommenderas i Finland för alla personer som eventuellt exponeras för rabiesvirus i sitt arbete eller under arbetspraktiken. 
Förebyggande rabiesvaccinationer av arbetstagare (Åtgärdsanvisning för att förhindra rabiessmitta hos människor)

Förebyggande rabiesvaccinationer av arbetstagare (Åtgärdsanvisning för att förhindra rabiessmitta hos människor)

Förebyggande vaccinationsserie för resenärer

Dessutom kan vaccination i enskilda fall övervägas före utlandsresa för personer som eventuellt kan exponeras för rabies på grund av sin hobby, arbete i utlandet eller en vistelse som pågår längre än en vanlig turistresa. 
Rabiesvaccinationer av resenärer i förebyggande syfte och efter exponering (Resenärens hälsoguide, på finska)

Vaccin ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet

 • Resenären betalar själv för förebyggande vaccinationsskydd. En person som flyttar till ett endemiskt område betalar vaccinationerna själv, såvida inte arbetsgivarens skyldighet att skydda sin arbetstagare tillämpas.
 • Arbetsgivare betalar vaccinationer av sina arbetstagare när de löper risk att exponeras för rabiesvirus i sitt arbete eller under en arbetsresa.

I Finland betalar vårdenheten i den offentliga hälsovården behandlingen efter exponering, dvs. vaccinationer och rabiesantikroppar, d.v.s. immunoglobulin. Så är också fallet när en vaccinationsserie som inletts i utlandet fortsätter i Finland efter att personen återvänt från en resa.

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I Finlands används vaccinet Verorab. I Finland användes tidigare vaccinet Rabies-Imovax som är jämförbart med vaccinet Verorab.  

Vaccinen är immunologiskt likadana. Om vaccinationsserien har påbörjats med Rabies-Imovax eller annat rabiesvaccinpreparat kan man fortsätta med Verorab. 

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.
 • Aktiva substanser i vaccinen är inaktiverade hela rabiesvirus.
 • Hjälpämnen i Verorab är maltos, vitaminer, aminosyror, salter och vatten.
 • Vaccinet innehåller inga förstärkningsämnen eller konserveringsmedel.

Bipacksedeln i  Verorab-förpackningen är tillsvidare på engelska. Detaljerade anvisningar på finska och svenska för hur vaccinet färdigställs hitta på:
Verorab (Lääkeinfo.fi)

Vaccinationsanvisningar

Vuxna får vaccinet i överarmens deltamuskel och spädbarn i övre delen av yttre lårmuskeln (IM).

 • Den förfyllda sprutan med fast nål som följer med i Verorab-vaccinets förpackning ska endast användas till beredningen av vaccinet. När du har färdigställt vaccinet enligt instruktionerna i förpackningen skall du dra upp vaccinet i en steril spruta med en steril nål för administrering av vaccinet. Byt ut nålen som använts för att dra upp vaccinet till en ny nål som är lämpad för injicering i muskel eller intradermalt.
 • Vaccinet får inte injiceras i sätesregionen eftersom detta väsentligt försämrar vaccinets skyddseffekt. Då man injicerar i sätesregionen är risken större att vaccinämnet inte når muskeln 
 • Om du ger rabiesimmunoglobulin vid samma tillfälle ska vaccinet injiceras på andra sidan kroppen med en annan spruta.

Vaccination med olika vaccin samtidigt eller efter varandra (Minnesregler för vaccination)

Dosering och vaccinationsschema

Verorab: Dosen är 0,5 ml. Vaccindosen är lika stor för barn och vuxna.

En vaccinationsserie som inletts med det ena vaccinet kan fortsättas med ett annat vaccinpreparat.

Förebyggande grundserie 

 • Sammanlagt två doser som ges dag 0 och 7. WHO:s och THL:s rekommendation avviker från producentens rekommendation.
 • En person som fått två doser behöver inte rutinmässiga boostervaccinationer.

Mer information om behovet av boostervaccinationer för personer som exponerats för rabiesvirus i sitt arbetet (Åtgärdsanvisning för att förhindra rabiessmitta hos människor)

Behandling efter exponering

Vid misstanke om rabiesexponering ska bettområdet genast rengöras med rikligt med vatten och tvål i 15 minuter och därefter sköljas med 70-procentig alkohol (till exempel handsprit). 

Därefter inleds profylax så snabbt som möjligt enligt infektionsläkarens anvisningar. 
Behovet av rabiesimmunoglobulin och antalet vaccindoser beror på 

 • typen av exponering 
 • personens tidigare vaccinationsskydd 
 • eventuella sjukdomar och behandlingar som försvagar motståndskraften. 

Vårdenheten i den offentliga hälsovården betalar för behandlingen efter exponering, dvs. immunoglobulin och vaccinationer.

Närmare anvisningar om profylaxbehandling (Åtgärdsanvisning för att förhindra rabiessmitta hos människor)

Vilka är rabiesvaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Rabies är en dödlig sjukdom. Rabiesvaccinationerna kan  inte utelämnas efter exponering, även om klienten har en kontraindikation mot vaccinet.

 • Vid behov ges vaccinet med beredskap för en allvarlig allergisk reaktion och observationstiden efter vaccinationen förlängs till två timmar.
 • Vaccinet kan innehålla ytterst små rester av neomycin, polymyxin B eller streptomycin   från framställningsprocessen. Då en exponering skett ges vaccin oberoende av eventuell antibiotikaallergi. Man kan allmänt taget i de flesta fall vaccinera en person som är allergisk mot antibiotika.

Tilläggsuppgifter:

En förebyggande vaccinationsserie kan ges under graviditet, om risken för rabies uppskattas vara stor t.ex. i samband med arbete eller resa. Vid misstanke om exponering vaccineras även gravida. 

Senarelägg en förebyggande vaccinationsserie om klienten har feber eller en infektion med feber.

Vilka biverkningar kan vaccinet mot rabies ha?

 • Efter vaccinationen kan det uppstå lindriga lokala reaktioner som smärta, rodnad och svullnad kring injektionsstället.
 • Övergående allmänna symtom är möjliga, till exempel lätt feber, huvudvärk, illamående, yrsel, magsmärtor, sjukdomskänsla, utslag och muskel- eller ledvärk.
 • Allergiska reaktioner, reaktioner som är typiska för serumsjukdom och neurologiska symtom har rapporterats, men är sällsynta.