TBE-vaccin dvs. ”fästingvaccin”

Vaccinet skyddar mot fästingburen encefalit (tick-borne encephalitis, TBE), som sprids av fästingar. Sjukdomen kallas också för fästingburen hjärninflammation. 
Vad är fästingburen hjärninflammation?

Sidans innehåll

Vem får TBE-vaccin, dvs. vaccin mot fästingburen hjärninflammation?

Berättigade till gratis TBE-vaccin inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet är personer från 3 år och uppåt som har hemkommun i Finland och som bor stadigvarande i följande områden: 

 • Åland
 • Sommaröarna (02380) i Esbo
 • Björnsö i Helsingfors 
 • Kemi i postnummerområdena Takajärvi-Haukkari (94700), Pikku-Berliini-Hepola (94830), Veitsiluoto (94800), Ajos (94900) och Peurasaari (94720)
 • Simo
 • Kotka skärgård
 • stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand samt inom postnummerområdet Kuusimäki-Lavola (53810)
 • ön Preiskari utanför Brahestad
 • Pargas 
 • skärgårdsområdet i och vid Lojo sjö samt postnummerområdena i Ojamo (08200), Gerknäs (08800), Lylyis/Hormajärvi (08450) och Vols/Virkby (08700) 
 • Gustavs
 • Bromarv (10570) postnummerområde i Raseborg
 • Kyrkslätt i postnummerområdena Bobäck (02440) och Masaby (02430) 
 • Tohmajärvi
 • Sibbo skärgård (Västerskog (01120)

Gratis vaccin inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet får också personer som vistas långvarigt i fritidsbostad på dessa riskområden. Ju mera du vistas och rör dig i naturen, då marken inte är frusen, desto viktigare är vaccinet. 

Personer som inte fått vaccinet tidigare får tre doser vaccin gratis. 

Också personer som inte har fullföljt grundserien får de kompletterande vaccinationerna gratis som en del av vaccinationsprogrammet. 

Både permanent bosatta och andra personer som är berättigade till avgiftsfri vaccination får vaccinet från välfärdsområdet, där området som ingår i det nationella programmet är beläget. Välfärdsområdena berättar hur vaccinationerna ordnas. 

Boosterdoser för dem som fått vaccinationsserien med tre doser ingår tills vidare inte i vaccinationsprogrammet.

Vaccinationsrekommendationer för övriga riskområden

THL har även givit rekommendationer  för områden som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Rekommendationerna för TBE-vaccinationer inom dessa riskområden baserar sig på bedömning av incidensen och varje enskilt fall. Klienten betalar själv för vaccinationen. I vissa fall ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarens skydd och då är det arbetshälsovårdens som utreder behovet av vaccination.

TBE-vaccin skyddar inte mot fästingar och inte mot borrelios

TBE-vaccinet kallas ofta för fästingvaccin. Det är trots allt bra att komma ihåg att TBE-vaccinet inte skyddar mot fästingar och hindrar således inte fästingen från att fästa sig på huden.

Den vanligaste fästingburna sjukdomen är borrelia. Mot den finns det inget vaccin.
Vad är borrelios?

Det lönar sig även för en vaccinerad person att skydda sig mot fästingbett på grund av risken för borrelios. Ge anvisningar åt den vaccinerade om hur man skyddar sig mot fästingar.
Broschyr: Fästingburna sjukdomar – så här skyddar du dig (pdf 2,36 MB, på finska)

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används vaccinen Encepur för vuxna och vaccinen Encepur Barn för barn.

Vaccinen för barn och vuxna har likadan sammansättning, men dosen för barn är bara hälften av vaccinet för vuxna.

 • Vaccinen innehåller inga levande sjukdomsalstrare och kan därför inte orsaka fästingburen hjärninflammation.
 • Aktiv substans i vaccinen är hela inaktiverade virus för fästingburen hjärninflammation som odlats i cellkultur från kycklingembryo.
 • Adjuvanset består av en aluminiumförening.
 • Vaccinen innehåller inga konserveringsmedel.
 • Vaccinen innehåller inga betydande mängder äggprotein, ovalbumin.

Mer information om Encepur Barn-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

Mer information om Encepur-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Dosering och vaccinationsschema

 • Encepur barn-vaccinet ges till barn i åldern 1–11 år. En dos är 0,25 ml.
 • Encepur-vaccinet ges till personer som fyllt 12 år. En dos är 0,5 ml.
 • Grundvaccinationsserien består av tre vaccindoser för alla. Den andra dosen ges 1–3 månader efter den första dosen. Den tredje dosen ges 9–12 månader efter den andra dosen.
 • Om skydd behövs snabbare, kan den andra dosen ges redan två veckor efter den första dosen. Också då ges den tredje dosen 9–12 månader efter den andra dosen.
 • Om skydd behövs omedelbart, kan ett påskyndat schema användas med Encepur-vaccinet. I detta fall ges  de tre första doserna dag 0, 7 och 21   Den första boosterdosen ges redan 12–18 månader efter den tredje dosen.
 • En påbörjad vaccinationsserie kan vid behov också fortsättas med ett annat TBE-vaccinpreparat.

Boosterdoser

Boosterdoserna hör inte till vaccinationsprogrammet. Om risken för exponering fortgår betalar personen i fråga själv sitt vaccin. I vissa fall kan skyddet förstärkas i företagshälsovården. 

Vi rekommenderar att den första boosterdosen ges efter tre år. Om personen fortfarande exponeras för TBE-virus efter detta, ges boosterdoser enligt följande:

 • booster efter 10 år om man fått föregående booster då man var under 50 år
 • booster med 5 års intervall om man fått föregående booster vid 50–60 års ålder
 • booster med 3 års intervall om man fått föregående booster då man var över 60 år
 • booster med 3 års intervall om man har nedsatt immunsystem på grund av en behandling eller en sjukdom.

Exempel: En 53-åring som har fått föregående boosterdos vid 48 års ålder får följande booster vid 58 års ålder.

THL:s anvisning om tiden mellan boosterdoserna för personer under 50 år gäller både TicoVac och Encepur och avviker från den anvisning som finns i produktresuméerna. 

På webbsidan med vanliga frågor om TBE-vaccinationer finns information om vaccinens vaccinationsscheman och boosterdoser och förklaringen till att THL:s anvisningar om boosterdoser avviker från anvisningarna i produktresuméerna.
Vanliga frågor om TBE-vaccin, dvs. ”fästingvaccin”

Vaccinationsanvisningar

Injicera vaccinet antingen i överarmens deltamuskel eller i övre delen av yttre lårmuskeln (IM).

På grund av framställningssättet innehåller vaccinvirus som odlats i cellkultur från kycklingembryo inte betydande mängder äggprotein, ovalbumin. Eventuell ovalbumin- eller ovomucoidallergi behöver inte testas på förhand hos en person som ska vaccineras. I regel kan du ge vaccinet till äggallergiker på normalt sätt. Denna anvisning från Institutet för hälsa och välfärd (THL) om vaccination av personer med äggallergi avviker från produktresumén.

Vaccination med olika vaccin som ges samtidigt eller efter varandra (De viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Observera också följande

Sjukdomen är besvärligast för äldre personer. Sjukdom bland vaccinerade, dvs. genombrottsinfektioner, förekommer främst bland äldre. Äldre rekommenderas boosterdoser med tre års intervall livet ut, om exponeringen fortsätter.

Sjukdomen förekommer endast i liten utsträckning bland barn, och allvarliga sjukdomsbilder är mycket ovanliga. Därför behöver barn under 3 år sällan vaccineras.

I områden där fästingburen encefalit förekommer kan sjukdomen också smitta bland annat via opastöriserad getmjölk.

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till barn under 1 år.

Vaccinet får inte ges till en person hos vilken en anafylaktisk reaktion bekräftats efter föregående TBE-vaccindos eller efter ett vaccin med motsvarande komponenter.

Anafylaxi

Äggallergi hindrar inte vaccination. Om vaccination anses nödvändigt, kan vaccinet ges till personer som fått en anafylaktisk reaktion efter att ha ätit hönsägg eller livsmedel som innehåller hönsägg. Här avviker THL:s anvisning om kontraindikationer och försiktighetsåtgärder angående vaccination av personer med äggallergi från vaccintillverkarens anvisning.

Vaccination av personer med äggallergi

Senarelägg vaccinationen om personen har feber.

Vilka är fördelarna med TBE-vaccinet?

Efter tre doser förebygger vaccinet  fästingburen hjärninflammation i ungefär nio fall av tio. Efter 1-2 doser av vaccinet är skyddet klart svagare, så det är viktigt att ta hela grundserien med tre doser av vaccinet. 

Förutom akut sjukdom kan vaccinet också förebygga långvariga neurologiska problem, såsom minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Dessa problem kvarstår hos ungefär en tredjedel av dem som insjuknat i en sjukdom med symtom i det centrala nervsystemet.

Vilka biverkningar kan TBE-vaccinet ha?

Vanliga biverkningar är lokala reaktioner i injektionsområdet, såsom rodnad, hetta, smärta och svullnad.

Den vaccinerade kan få övergående allmänna symtom, såsom huvudvärk, illamående eller trötthet. Ibland förekommer smärta i kroppen och lymfkörtelsvullnad.

Feber är ett vanligt symtom framför allt bland små barn, och förekommer främst efter den första vaccinationen.

Lokala och allmänna symtom börjar vanligtvis inom ett par dygn efter vaccinationen och varar i några dygn. De kan behandlas med febernedsättande- och smärtstillande läkemedelmedel.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Hudsymtom eller faktiska överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Vaccinet har använts länge och tiotals miljoner doser har getts. Neurologiska symtom som tidsmässigt uppkommit efter vaccinationen är mycket sällsynta: cirka en person av en miljon vaccinerade har fått symtom. 

Sambandet mellan vaccinet och de enstaka fall av inflammation i det centrala eller perifera nervsystemet som rapporterats efter vaccination kan inte helt uteslutas.

TBE-vaccinets historia i vaccinationsprogrammet 

 • År 2006 började man med TBE-vaccinationer på Åland som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. 
 • År 2017utvidgades programmet med Pargas och Simo 
 • År 2018 lades delar av Kemi och Villmanstrand samt Kotka skärgård och ön Preiskari till programmet   
 • År 2019  började vaccinationerna på ett begränsat område i Lojo , och år 2020 utvidgades området. 
 • År 2020 utvidgades programmet med Gustavs.
 • Våren 2021 började vaccinet erbjudas  på vissa områden i Kyrkslätt och Sibbo skärgård. 
 • Under våren 2022 utökades vissa områden i Lojo och i Kyrkslätt inkluderades ett helt nytt område som får vaccinationerna.
 • Våren 2023 sattes Sommaröarna i Esbo till i programmet.
 • I januari 2024 fogades Tohmajärvi, Björnsö i Helsingfors samt områden från Villmanstrand och Raseborg till programmet. Dessutom utvidgades programmet i Kemi enligt postnummer i stället för den tidigare avgränsningen. 
   

Rekommendationer och rapporter 

Rapport från arbetsgruppen för vaccinering mot fästingburen encefalit 2013:  Borde TBE-vaccinationsprogrammet utvidgas? (på finska)

Avsnittets innehåll