MPRV-vaccin

Vaccinet skyddar mot

Sidans innehåll

Vem får MPRV-vaccin?

MPRV-vaccinet erbjuds gratis inom det nationella vaccinationsprogrammet till alla 6-åringar som behöver både MPR -vaccin och vaccin mot vattkoppor.

Om barnet har haft vattkoppor räcker det med bara MPR-vaccin.  

Det MPRV-vaccin som köpts in till det nationella vaccinationsprogrammet används enbart för vaccination av 6-åringar.  

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används vaccinet ProQuad. 

  • MPRV-vaccinet innehåller levande mässlings-, påssjuke-, röda hund- och vattkoppsvirus med försvagad sjukdomsalstrande förmåga, odlade i cellkulturer av kycklingembryon och av humanceller.
  • Som hjälpämnen används socker, sorbitol, gelatin, urea, salter, natriumglutamat, färgämne som visar ändringar i surheten och renat vatten.
  • Vaccinet innehåller inga betydande mängder äggprotein, ovalbumin.
  • Det finns endast rester av neomycin i vaccinet.
  • Vaccinet innehåller inte adjuvans.

ProQuad-vaccinet (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Vaccinationsanvisningar

Ge vaccinet under huden (SC) eller i en muskel (SC) genast efter beredningen. Ett färdigutblandat vaccin håller sig i högst 30 minuter i rumstemperatur.

Det rekommenderade injektionsstället är överarmen eller främre sidan av låret.

Om barnet har fått BCG-vaccin mindre än tre månader tidigare ska du inte injicera MPRV-vaccinet i samma extremitet.

Dosering och vaccinationsschema

En vaccindos är 0,5 ml. Den ges vid 6 års ålder.

Ett barn behöver sammanlagt två MPR-vaccindoser och två vattkoppsvaccindoser.  

I det nationella vaccinationsprogrammet ges den första MPR-vaccindosen vid 1 års ålder och vattkoppsvaccindosen vid 1,5 års ålder. 

Den andra dosen av båda vaccinen får barnet vid 6 års ålder i form av MPRV-kombinationsvaccinet. 

MPRV-vaccinet kan också ges till 6-åringar som inte har haft vattkoppor och inte har fått en enda vattkoppsvaccindos tidigare. Dessutom behöver de ytterligare en vattkoppsvaccindos vid 12 års ålder. 

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?  

Kontrollera alltid de allmänna försiktighetsåtgärderna och kontraindikationerna som gäller vaccin med levande försvagade sjukdomsalstrare.

Ge inte MPRV-vaccin till en person som

  • fått en allvarlig omedelbar allergisk reaktion, dvs. anafylaxi, av den föregående vaccindosen, av MPR-vaccinet eller av vattkoppsvaccinet
  • har kraftigt nedsatt motståndskraft på grund av sjukdom eller behandlingen av en sjukdom
  • har fått anafylaxi av neomycin eller av något annat hjälpämne i vaccinet
  • är gravid
  • har sällsynt ärftlig fruktosintolerans, eftersom vaccinet innehåller sorbitol som hjälpämne.

MPRV-vaccinet innehåller MPR-vaccin och vattkoppsvaccin. Kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna för dessa vaccin gäller alltså också MPRV-vaccinet.

Vilka är fördelarna med MPRV-vaccinet?

Vaccinationen skyddar mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor samt mot följdsjukdomar till dessa.

När man använder MPRV-kombinationsvaccin behöver en 6-åring bara få en injektion i stället för två. 

Vilka biverkningar kan MPRV-vaccinet ha?

Majoriteten av alla friska vaccinerade får inga symtom.

Lokala symtom kring injektionsstället, dvs. värk, rodnad eller svullnad, uppträder hos var femte person.

Omkring var tjugonde person som vaccineras får hudutslag som påminner om vattkoppor eller mässling. I allmänhet uppträder bara 2–5 vattenblåsor.

Allmänna symtom är sällsynta. Feber uppträder hos ungefär var femte vaccinerad 7–10 dygn efter vaccinationen.

Lokala reaktioner och allmänna symtom kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

MPRV-vaccinet innehåller MPR- vaccin och vaccin mot vattkoppor. Därför består dess biverkningar av båda vaccinens biverkningar.  

När MPRV-vaccin har getts till barn under 2 år som deras första vaccin mot MPR-sjukdomarna och vattkoppor, har det orsakat mera feber och feberkramper än de separata MPR-vaccinet och vaccinet mot vattkoppor. 

Därför ges de första MPR-vaccinet  och vaccinet mot vattkoppor separat. Det vaccin som ska ges vid 6 års ålder ges som MPRV-vaccin. På det här sättet har ingen skillnad observerats i uppträdandet av feber eller feberkramper.

MPRV-vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Vaccinet inkluderades i det nationella vaccinationsprogrammet hösten 2017, när vaccinet mot vattkoppor togs med i programmet.

VACCINATIONSGUIDE FÖR SMÅBARN

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide för småbarn (Julkari)

I guiden berättas om vaccinationsprogrammet för småbarn, sjukdomar som förebyggs med vaccin, olika vaccin och deras effekter, sammansättning och vaccinationsschema.