Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Laatuseloste

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastojen relevanssi

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn raportointi sisältää tiedot hyvinvointialueiden erikoissairaanhoitoa tarjoavien yksiköiden hoitoonpääsyn toteutumisesta.
Tietojen raportoinnin perusta on terveydenhuoltolain 2010/1326 § 51 c, 52, 53. Hoitoonpääsyn toteutumista valvovina viranomaisina toimivat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot (AVI). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa valvontaa varten tarvittavat tiedot Valviralle ja aluehallintovirastoille.


Tilastoraportti julkaistaan kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12. ajankohdista). Vuodesta 2021 lähtien erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tiedot on kerätty ja julkaistu kuukausittain tietokanta raporteilla, vuoden jokaisen kuukauden viimeisen päivän tilanteesta.
Tiedot kerätään hyvinvointi alueilta yksiköistä, joissa on erikoissairaanhoidon toimintaa. Hoitoonpääsyn tiedot raportoidaan sähköisinä perusraportteina tiivistetyssä muodossa sekä laajemmin useassa eri tietokanta raporteissa: Hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia odottavat, Hoitoa odottavat ja odotusajat jonoryhmittäin, psykiatrista hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia odottavat lapset ja nuoret sekä lähetteet. Hoitoonpääsyn tietokantaraportit
Tiedot esitetään absoluuttisina lukuina, prosentteina, mediaanina ja väestöön suhteutettuna.
Tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti hoitoonpääsyä valvoville viranomaisille, terveyspalveluiden tuottajille, päätöksentekijöille ja tiedotusvälineille.

Menetelmäkuvaus

Hoitoonpääsytiedot kerätään hyvinvointialueilta (pois lukien Ahvenanmaa). HUS ilmoittaa kaikkien Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden tiedot erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä.  Tiedonkeruussa mukana olevat organisaatiot poimivat tiedot potilastietojärjestelmistään ja ilmoittavat ne summatasolla THL:lle. Tilastoraportti tilanteesta 31.12.2022 oli viimeinen kerta, kun tiedot kerättiin sairaanhoitopiireittäin.
Tilastoraportti julkaistaan kolme kertaa vuodessa ja sen tiedot perustuvat hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia odottaneiden 30.4., 31.8. ja 31.12. tilanteisiin. Hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia odottaneiden tiedot julkaistaan tilastoraportin lisäksi kerran kuukaudessa.  Jonoryhmä kohtaista tietoa kerätään myös toteutuneista hoidoista kumulatiivisesti vuoden alun ja poikkileikkaus päivän välisestä ajankohdasta. Kumulatiiviset tiedot kerätään myös lähetteen käsittelyajoista.
Kaikkien hyvinvointialueiden erikoissairaanhoitoa tarjoavista yksiköistä kerätään samat tiedot käyttäen Hilmo – Terveydenhuollon erikoisalat -luokituspohjaista erikoisala jaottelua sekä hoitoa odottavien kohdalla myös jonoryhmä kohtaista jaottelua. Tiedot toimitetaan THL:lle joko Excel- tai CSV-muodossa. Tiedonkeruun pohjana olevat Excel-taulukot ovat standardoituja.
Tietojen kattavuudessa pyritään sataan prosenttiin.  Hyvinvointialueiden yksiköt, jotka tarjoavat erikoissairaanhoitoa toimittavat tiedot, jotka he poimivat potilastietojärjestelmistään. Tietojen toimittamisessa THL:ään noudatetaan erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan ohjeistusta 2021. Tietojen kattavuus varmistetaan myös yhteistyössä valvontaviranomaisten kanssa.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot poimitaan hyvinvointialueiden potilastietojärjestelmistä. Tietojen oikeellisuus riippuu tiedonantajista. Tarvittaessa hoitoonpääsytietojen oikeellisuutta ja laatua tarkastellaan yhdessä hyvinvointialueiden sekä tietojärjestelmätoimittajien kanssa. Lisäksi tietoja tarkastellaan tarvittaessa myös valvontaviranomaisten kanssa.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy tiedot poimitaan hyvinvointialueiden potilastietojärjestelmistä. Tietojen oikeellisuus riippuu tiedonantajista. Tarvittaessa hoitoonpääsy tietojen oikeellisuutta ja laatua tarkastellaan yhdessä hyvinvointialueiden sekä tietojärjestelmä toimittajien kanssa. Lisäksi tietoja tarkastellaan tarvittaessa myös valvontaviranomaisten kanssa.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy tietoja on kerätty vuodesta 2005 lähtien, jolloin kiireettömään hoitoon pääsyn säännökset astuivat voimaan. Nykymuotoinen tiedonkeruu aloitettiin sairaanhoitopiireissä marraskuussa 2007, jolloin kysyttiin lokakuun lopun tilanteesta.
Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköt ovat tulleet vähitellen mukaan vuodesta 2008 lähtien.
Vuodesta 2013 alkaen on tietoja kerätty samojen ohjeiden mukaisesti ja ovat näin vertailukelpoisia keskenään. Ohjeita on päivitetty vuonna 2021 pienin osin muun muassa on lisätty uusia erikoisaloja.
Vuodesta 2023 alkaen on tiedot kerätty hyvinvointialueittain.  Yhden hyvinvointialueen alle on joissain alueella useampi sairaanhoitopiiri tai perusterveydenhuollon yksikkö, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Hyvinvointialueittain kerätyt tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia ennen 1.1.2023 kerättyihin tietoihin. 1.1.2023 alkaen alkaa uusi vertailukelpoinen aikasarja.
Tiedonkeruun vastausprosentti on lähes sata prosenttia hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueiden hoitoonpääsy tiedot koostuu alueilla toimivien erikoissairaanhoidon sairaaloiden sekä erikoissairaanhoitoa tuottavien perusterveydenhuollon yksiköistä. Järjestelmämuutokset ja versiovaihdokset sekä tietosisällön muutokset ovat aiheuttaneet tiedon laadun väliaikaista heikkenemistä aika ajoin ja tietojen puuttumista joltakin aikaväliltä. Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksiköiden kohdalla tilanne vaihtelee, koska yksiköitä poistuu tiedonkeruusta ja nämä yksiköt ovat siirtyneet hyvinvointialueiden alle. Koko maan tasolla tietojen vertailu on sen vuoksi ongelmallista eri ajankohtina.
Tietosisältö muuttui vuoden 2013 alusta vastaamaan paremmin terveydenhuoltolain erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn muutoksia. Tietosisällön muutosten takia aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia lähete tietoja lukuun ottamatta aikaisempiin vuosiin. Vuoden 2021 ohjeituksiin tehtyjen muutosten jälkeen, aikasarjat ovat edelleen vertailukelpoisia vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2023 alkaen aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia lähete tietoja lukuun ottamatta koko maan tasolla.
Jonottamisen syyluokitusten määrittelyä tarkennettiin mm. tapauksissa, joissa potilas ei lääketieteellisistä tai muista perustelluista syistä ole voinut ottaa tarjottua hoitoaikaa vastaan. Määrittelymuutoksilla voi olla vaikutusta kerättäviin tietoihin.
Hoidon tarpeen arviointia koskevat tiedot ovat osittain puutteelliset, koska kaikki tietojärjestelmät ja poiminta ohjelmat eivät sisällä jonottamisen syykoodia: hoidon tarpeen arviointi. Kirjaamisessa on myös ongelmia, koska hoidon tarpeen arviointia tulkitaan eri tavalla eri sairaaloissa eikä se käsitteenä ole yksiselitteinen. Edellä mainituista syistä tiedot hoidon tarpeen arvioinnin osalta eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2022 on tarkennettu yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ohjeistusta hoidon tarpeen arvioinnin osalta.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kohdalla kerätään tiedot alle 23-vuotiailta. Osa alle 23-vuotiaista hoidetaan aikuispsykiatrian puolella. Hoitoa odottavien sekä hoidon tarpeen arviointia odottavien odotusaika tiedoissa käytetään terveydenhuoltolain edellyttämiä aikarajoja.

Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot sisältävät hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia odottavien tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuottamiin palveluihin. Hyvinvointialueet tuottavat tiedot THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Tietojärjestelmillä ja osittain erilaisilla tulkinnoilla esim. hoitoon pääsyn arvioinnista on vaikutusta tietojen yhtenäisyyteen. 

31.12.2023 tilannetta koskevat erityiskysymykset

Hyvinvointialueet

Tässä raportissa käsitellään alueita hyvinvointialueittain. HUS toimittaa Uudenmaan hyvinvointialueiden kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy tiedot lukuun ottamatta Helsinkiä. Helsingillä on ollut pitkään teknisiä haasteita tietojen toimittamisessa, ja Helsingin tiedot puuttuvat kokonaan pitkältä aikajaksolta.  Edelleen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Raahen seudun terveyskeskuksen tiedot puuttuvat kokonaan, teknisten haasteiden vuoksi. Kun tiedot saadaan, ne päivitetään tietokanta raportteihin ja seuraavan tilaston aikasarjat korjataan kaikkien näiden osalta.
Vuosi 2023 toi erilaisia haasteita hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen vuoksi tiedon tuottamisessa. Näiden haasteiden parissa hyvinvointialueet työskentelevät aktiivisesti. Muutosta on tapahtunut vuoden 2023 aikana myös perusterveydenhuollon yksiköiden määrässä, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon palveluita. Yksiköt ovat vähentyneet ja niiden toimintaa on siirretty hyvinvointialueiden lähettämien tietojen alle. Perusterveydenhuollon yksiköissä missä vielä toimintaa on, se on vähentynyt ja tiedot ilmoitettu osana hyvinvointialueen tietoja. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy tietoja toimittavat: Forssan seudun terveyskeskus, Jämsän terveyskeskus, Kuopion terveyskeskus, Kuusamon terveyskeskus, Oulun terveyskeskus, Pietarsaaren sote, Raahen seudun terveyskeskus, Turun terveyskeskus, Varkauden terveyskeskus ja Helsingin terveyskeskus (teknisten ongelmien takia ja tietoa ei ole saatu).
Uudet hyvinvointialueittaiset tilastokuutiot päivitettiin ja julkaistiin vuoden 2024 alussa. Mediaaniodotuspäiviä ei saada toistaiseksi näkyviin hyvinvointialueittain. Asian parissa työskennellään aktiivisesti ja korjataan mahdollisimman pian. Kun asia saadaan korjattua, tiedotetaan siitä hoitoonpääsyn sivuilla. 
Hyvinvointialueiden kanssa on yhdessä tarkennettu hoidon tarpeen arvioinnin raportoinnin ohjeistusta, mikä on näkynyt hoidon tarpeen arviointia odottavien potilaiden ja hoitoa odottavien potilaiden määrissä useilla hyvinvointialueilla. Tämä työ on vielä kesken ja näkyy määrissä viiveellä.
Kaikkien hyvinvointialueiden luvuissa saattaa olla lukuihin vaikuttaneita kirjaamis virheitä.