Övervikt och fetma bland barn och unga

Kvalitetsbeskrivning

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken över barns och ungas övervikt och fetma är en del av uppföljningen av barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande (FinLapset-registeruppföljning). 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar information om barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande. Syftet med uppföljningen är att producera jämförbar, aktuell och riksomfattande samt regionalt representativ information om hälsa och välbefinnande bland barn, unga och familjer, faktorer förknippade med dessa samt om förändringar över tid. Som informationskällor används i huvudsak uppgifter från rådgivningarnas och skolhälsovårdens hälsoundersökningar och uppgifter från riksomfattande register. 

Insamlingen av statistikuppgifter grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (159/2007).

Uppgifterna från hälsoundersökningarna vid barnrådgivningen och skolhälsovården utgör en utmärkt grund för den nationella och regionala uppföljningen av barns och ungas hälsa och välbefinnande, eftersom nästan alla barn och unga deltar i de lagstadgade hälsoundersökningarna i välfärdsområden (tidigare i kommunerna). Bestämmelser om antalet hälsoundersökningar och tidpunkterna för dem finns i statsrådets förordning (SRF 338/2011). Enligt förordningen görs sammanlagt minst 15 hälsoundersökningar av barn under skolåldern. I skolåldern görs hälsoundersökningen i varje årskurs i grundskolan.

Tillförlitlig, jämförbar och aktuell information behövs för att följa upp barnens, de ungas och familjernas hälsa och välbefinnande, utveckla och utvärdera tjänsterna samt fatta beslut på nationell och regional nivå. Nationellt enhetlig information erbjuder också möjligheter för tjänsteproducenter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att följa upp och utvärdera resultaten av det egna arbetet. 

Det har konstaterats att de uppgifter som fås från Avohilmo ger goda förutsättningar för nationell och regional uppföljning av övervikt och fetma bland barn och unga [1][2]. Nationell statistik om förekomsten av övervikt och fetma bland barn och unga kan dessutom utnyttjas i internationella jämförelser.

[1] Mäki, Päivi etc. (2017) Tietolähteenä Avohilmo-aineisto: Lasten ylipainon valtakunnallinen seuranta. Suomen Lääkärilehti 72: 209–215.
[2] Mäki, Päivi etc. (2018) Tilastotietoa lasten ylipainoisuuden yleisyydestä saatavilla yhä useammasta kunnasta. Suomen Lääkärilehti 73: 2336–2342.

Metodbeskrivning 

Statistiken över övervikt och fetma bland barn och unga 2022 innehåller uppgifter om förekomsten av övervikt och fetma bland barn och unga 2014–2022. Uppgifterna i statistiken baserar sig på längd- och viktuppgifter som har uppmätts och antecknats vid barnrådgivningens och skolhälsovårdens hälsoundersökningar.

Uppgifterna i statistiken för åren 2014–2018 och 2020–2022 baserar sig enbart på längd- och viktuppgiftsmaterial från Avohilmo. Materialet för 2019 innehåller förutom uppgifter från Avohilmo även längd- och viktuppgifter (n = 212 336) som har samlats genom separat datainsamling i sådana patientdatasystem från vilka tillväxtuppgifterna inte överförs med en engångsregistrering till Avohilmo.

Syftet med den separata datainsamlingen 2019 var att en gång visa att uppgifternas täckning skulle förbättras avsevärt om uppgifterna överfördes från alla patientdatasystem.

Avohilmo är en del av en större helhet som utgörs av vårdanmälningssystemen för socialvården och hälso- och sjukvården (Hilmo). Längd- och viktuppgifterna överförs från flera patientdatasystem till Avohilmo som en del av den automatiska, elektroniska datainsamlingen. 

Identifiering av hälsoundersökningsbesök och längd- och viktuppgifter från Avohilmo

Barn och unga som besökt barnrådgivningen eller skolhälsovården identifierades med personbeteckningen. Granskningen begränsades till barn och unga som besökt barnrådgivningen och skolhälsovården med följande kriterier enligt Avohilmo-klassificeringen:

  • kontaktsätt: besök på mottagningen (R10)
  • besökets karaktär: hälsovårdsbesök (HV)
  • serviceform: barnrådgivning (T22), skolhälsovård (T26) 

Ett undantag var de besöksuppgifter som hade antecknats i patientdatasystemet Apotti i Vanda, Helsingfors, Grankulla, Kervo. På grund av problem med den tekniska dataöverföringen och innehållet i Avohilmo-materialet kunde man inte beakta besökskaraktären hälsovårdsbesök (TH). I avgränsningen av Vandas, Helsingfors, Kervos material om längd och vikt beaktades barn och unga som besökt barnrådgivningens och skolhälsovårdens mottagningar (R10, T22, T26).

Avgränsning av materialet  

Materialet från Avohilmo avgränsades till barn och unga vars ålder vid tidpunkten för besöket var minst 1,75 år och högst 16,99 år. I den aktuella åldersgruppen kan förekomsten av övervikt och fetma bedömas enligt samma kriterium, ISO-BMI. Uppgifterna granskades i tre åldersgrupper (2–6-åringar, 7–12-åringar och 13–16-åringar). 

Om barnet under kalenderåret hade flera besök i Avohilmo-materialet, varvid längd- och viktuppgiften hade antecknats, valdes den mätning som var närmast födelsedagen för granskningen. Dessutom sorterades materialet enligt barnets kön och den kommun där barnet var bosatt vid tidpunkten för besöket. Aktuella befolkningsuppgifter erhölls från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet 

Populationen i statistiken består av barn och unga som är 1,75–16,99 år gamla vid ett hälsoundersökningsbesök vid barnrådgivningen eller skolhälsovården. En förutsättning för att längd- och viktuppgifterna ska vara tillförlitliga och jämförbara är att längden och vikten mäts vid hälsoundersökningarna i enlighet med anvisningarna i THL:s metodhandbok Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården. Uppgifternas noggrannhet och tillförlitlighet påverkas dessutom av mätinstrumenten och kalibreringen av dem.

Uppgifternas riktighet beror på kvaliteten och riktigheten i de uppgifter som uppgiftsgivarna lämnar. Uppgifterna skickas till THL genom en automatisk insamling från patientdatasystemen en gång per dygn. THL, tjänsteproducenterna och datasystemleverantörerna av informationssystemen följer upp uppgifternas kvalitet och täckning i Avohilmos snabbrapporter och databasrapporter. Om man upptäcker brister i uppgifternas kvalitet eller täckning, gör dataproducenten nödvändiga korrigeringar och skickar de uppdaterade uppgifterna på nytt till THL.

Längd- och viktuppgifternas kvalitet

Definitionerna och begreppen för längd och vikt baserar sig på klassificeringen FinLOINC – Fysiologiska mätningar.

I THL:s tidigare versioner av Avohilmo-datainnehåll (versionerna 1.7–2.1) gavs anvisningar om att anteckna viktuppgifter i gram och längd i millimeter. Från och med version 3.0 ges anvisningar om att anteckna viktuppgifter antingen i gram eller i kilogram och längd i centimeter. Eftersom kommunernas patientdatasystem använder olika versioner av Avohilmo för anteckning av längd- och viktuppgifter, gjordes följande enhetskorrigeringar i längd- och viktuppgifterna: 

  • om vikten var > 1000, dividerades vikten med 1000 (från gram till kilogram),
  • om längden var > 300 dividerades längden med 10 (från millimeter till centimeter), och 
  • om längden var < 2,3 multiplicerade längden med 100 (från meter till centimeter).

Efter enhetskorrigeringarna beräknades från längd- och viktuppgifterna en storhet som motsvarar viktindex för vuxna (BMI), dvs. ISO-BMI. ISO-BMI beskriver det viktindex som barnet har som vuxen om hans eller hennes viktindex hålls på samma nivå jämfört med jämnåriga [3]. Vid beräkningen av ISO-BMI beaktas förutom längd och vikt även barnets eller den ungas decimalålder och kön. Som bakgrundsmaterial för beräkningsschemat för ISO-BMI användes värden baserade på finländska tillväxtkurvor [3] [4]. Som överviktiga (inkl. fetma) har de barn och unga vars ISO-BMI är minst 25 kg/m2 definierats och som feta de vars ISO-BMI är minst 30 kg/m2.


[3] Saari, A., Sankilampi, U., Hannila M. L., Kiviniemi, V., Kesseli, K. & Dunkel, L. (2011). New Finnish growth references for children and adolescents aged 0 to 20 years: Length/height-for-age, weight-for-length/height, and body mass index-for-age. Annals of medicine, 43(3), 235–248. DOI: 10.3109/07853890.2010.515603
[4] Barnens tillväxtkurvor. Kuopio universitetssjukhus och Östra Finlands universitet. 

Metoderna för utvärdering av längd och viktuppgifternas kvalitet baserar sig på tidigare undersökningar, där man testade att utnyttja uppgifter från Avohilmo i den nationella uppföljningen av övervikt och fetma bland barn och ungdomar [1][2]. Kvaliteten på längd- och viktuppgifterna utvärderades genom beräkning av spridningsmåtten (SDS-storheter, standard deviation score) för längd, vikt och ISO-BMI, vikt i förhållande till kön och längd, längd i förhållande till ålder och kön samt BMI i förhållande till ålder och kön med hjälp av de finländska längdkurvorna [3] [4]. De anteckningar som fick spridningsmått utanför intervallet (-4, 4) bedömdes som felaktiga och dessa mätresultat användes vid bedömningen av förekomsten av övervikt och fetma. År 2022 var andelen anteckningar som bedömdes vara felaktiga 1,2 procent. Från materialet avlägsnades också de besök som saknade längd- eller viktuppgifter (1,6 %). Andelen anteckningar som avlägsnades i materialet var sammanlagt 2,8 procent.

Uppgifternas täckning och presentation av resultaten

Längd- och viktuppgifternas täckning för barnbefolkningen i området fastställdes i förhållande till andelen barn och unga för vilka det fanns tillgång till minst en uppgift om både längd och vikt under kalenderåret (1.1–31.12.2022). De områdesspecifika resultat som gäller förekomsten av övervikt och fetma presenteras om längd- och viktuppgifternas täckning för barn och unga var minst 50 procent i området. Med andra ord ska det för minst hälften av barnen i den åldersgrupp som granskas finnas tillgång till minst en längd- och viktuppgift i Avohilmo under kalenderåret. 

Det fanns stora skillnader i täckningen för barnens längd- och viktuppgifter mellan kommunerna. Den vanligaste orsaken till att uppgifter saknas är att det tekniska genomförandet i det patientdatasystem som används i området inte ger möjlighet till automatisk insamling av engångsdokumenterade längd- och viktuppgifter i Avohilmos datainsamling. 

För att skydda anonymiteten förutsätts dessutom att det inom det granskade området och i den granskade åldersgruppen finns minst 30 barn eller unga vars längd- och viktuppgifter är tillgängliga. I områden där det finns minst 30 flickor och pojkar i den granskade åldersgruppen presenteras uppgifterna separat för pojkar och flickor, i annat fall visas endast det sammanlagda resultatet för könen. Om det totala antalet flickor och pojkar i den åldersgrupp som granskas är mindre än 30, föreslås inget resultat enligt åldersgrupp. Om gränsen på 30 personer uppfylls för alla åldersgrupper sammanlagt presenteras de sammanlagda resultaten för dem och dessutom, beroende på antalet flickor och pojkar, könsresultaten separat. Om antalet barn och unga understiger 30 trots att åldersgrupperna har slagits samman kan uppgifterna inte presenteras.

Även om kommunspecifika resultat inte kan presenteras på grund av den låga täckningen för uppgifterna eller på grund av att åldersgruppen är liten, beaktas kommunens resultat vid beräkningen av sjukvårdsdistriktets och de nationella resultaten.  

Mer information om täckningen för uppgifter som samlas i Avohilmo finns i kvalitetsbeskrivningen för statistiken över Öppenvårdsbesök inom primärvården och mun- och tandvården 2022

Uppgifternas aktualitet och rättidighet

Statistiken över övervikt och fetma bland barn och unga uppdateras och publiceras en gång per år. De nyaste uppgifterna i varje sammanställd statistik gäller året före publi-ceringen. En statistikrapport om förekomsten av övervikt och fetma bland barn och unga publiceras också årligen.

Statistikens enhetlighet och jämförbarhet

I den första statistiken över övervikt och fetma bland barn och unga presenterades resultat som baserar sig på material från åren 2014–2018 (Övervikt och fetma bland barn och unga 2018).  I statistikmaterialet inkluderades uppgifter om de barn och unga för vilka det fanns tillgång till minst en längd- och viktuppgift under varje rapporteringsår. Som mätresultat för rapporteringsåren godkändes +/-180 dygn från personens födelsedag under kalenderåret i fråga. 

I statistiken över övervikt och fetma bland barn och unga 2019 övergick man i fråga om material från alla år (2014–2019) till tidsmässig avgränsning enligt kalenderår. Till statistikmaterialet samlades uppgifter om de barn och unga för vilka det fanns tillgång till minst en längd- och viktuppgift under kalenderåret (1.1–31.12). Kalenderårsdefinitionen används också i den senaste statistiken för 2022.

Om materialet innehåller flera längd- och viktuppgifter för en och samma person beaktas uppgifterna om det besök som ligger närmast födelsedagen i allt material.

Utifrån de granskningar av längd- och viktuppgifternas täckning och jämförelser som gjorts med rapporteringsårs- och kalenderårsdefinitionerna finns det ingen anledning att misstänka att en ändring av den tidsmässiga avgränsningen skulle påverka statistikens jämförbarhet. 

Materialen för 2014–2018 och 2020–2022 baserar sig enbart på uppgifter från Avohilmo. Materialet för 2019 innehåller dessutom längd- och viktuppgifter som har samlats i kommunernas patientdatasystem genom separat datainsamling.  Den separata datainsamlingen förbättrade täckningen för de nationella och regionala uppgifterna om längd och vikt 2019.  För att bevara jämförbarheten presenteras uppgifternas täckning i statistiken för 2021 även för 2019 enbart utifrån material från Avohilmo.

På grund av den separata datainsamlingen innehåller materialet för 2019 längd- och viktuppgifter för barn från flera kommuner som saknar uppgifter från andra år. Det här ska beaktas när resultaten för 2019 jämförs med resultaten för andra år.

I materialet för 2021 saknades tusentals uppgifter från Helsingfors, Grankulla och Kervo vid tidpunkten för publiceringen av statistiken och rapporten som beskriver uppgifterna för året i fråga, vilket ska beaktas när resultaten för olika år jämförs. Siffrorna i statistiken uppdaterades hösten 2023. I statistikrapporten för 2022 används uppdaterade siffror.

Från och med statistiken för 2022 förutsätts att minst 30 personer ingår i gruppen som granskas i området. Fram till statistiken för 2021 var gränsen 15 personer. Från och med statistiken för 2022 presenteras dessutom figurerna för resultaten med en decimals noggrannhet. Fram till statistiken för 2021 presenterades siffrorna som heltal.

När man granskar hur vanligt det är med övervikt och fetma bland barn och unga är det bra att beakta att uppgifterna som har samlats i Avohilmo från olika år delvis innehåller längd- och viktuppgifter för samma barn under på varandra följande år och i olika åldersgrupper. Dessutom bör man beakta att förändringar i befolkningsmängden i mindre kommuner kan ha stor inverkan på förekomsten av övervikt och fetma bland barn och unga från år till år. 

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet 

Statistikrapporten om övervikt och fetma bland barn och unga publiceras på THL:s webbplats. De riksomfattande och regionala resultaten publiceras i den interaktiva kartapplikationen och som kommunala sammanfattningar på webbplatsen terveytemme.fi. Resultaten publiceras även områdesvis i resultatvyn Hälsa och välfärd bland barn och unga (Tableau). Dessutom finns de regionala uppgifterna tillgängliga i databasrapporterna (TIKU) och i statistik- och indikatorbanken Sotkanet

Begäran och insamlingar av uppgifter ska beställas separat. Enligt lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) 4 § är personuppgifter som införs i vårdanmälningsregistret sekretessbelagda. Mer information om begäran om information, villkor för utlämnande av uppgifter och ansökan om forskningstillstånd finns på THL:s webbplats (Forskningsanvändning och dataanvändnings­tillstånd, Findata).