Influenssarokotusten suunnittelu ja järjestäminen

Hyvinvointialueen on järjestettävä kansallisen rokotusohjelman mukaiset influenssarokotukset. Rokotusohjelman influenssarokotuksista määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa rokotuksista (149/2017, jäljempänä rokotusasetus). Influenssarokotusten järjestäminen perustuu huolelliseen suunnitteluun.  

Tällä sivulla:

Mitä influenssarokotusten suunnittelussa ja järjestämisessä on hyvä huomioida?

Hyvinvointialue voi järjestää kansallisen rokotusohjelman influenssarokotukset itse tai  yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvointialue voi myös tarvittaessa tehdä sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa influenssarokotusten toteuttamiseksi. 

Perehdy ohjeisiin, jotka koskevat myös influenssarokotusten järjestämistä:
Rokotusten järjestäminen hyvinvointialueella

Katso lisäksi yleiset ohjeet koskien rokotusten suunnittelua ja niiden asianmukaista järjestämistä:

THL tiedottaa ja antaa ohjeistuksia influenssarokotuksista syksyn ja talven aikana. Tiedonkulku hyvinvointialueen sisällä kannattaa suunnitella huolellisesti. On tärkeää, että THL:n ohjeistukset välitetään hyvinvointialueella kaikille niille tahoille ja ammattilaisille, jotka toteuttavat influenssarokotuksia. 

 • Influenssarokotteen ottamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa. Rokotus kannattaa antaa kohderyhmään kuuluvalle muun käynnin yhteydessä aina, kun se on mahdollista.
 • 65 vuotta täyttäneet, raskaana olevat ja sairauden tai hoidon vuoksi vakavalle influenssalle alttiit henkilöt ovat alttiita myös vakavalle koronataudille. Suosittelemme, että influenssarokotukset annetaan yhtaikaa syystalven koronatehosteiden kanssa aina silloin, kun se on mahdollista.
  Katso: Koronan tehosterokotukset syystalvella
 • Lasten rokotuksiin tarvitaan rokottajia, joilla on kokemusta lasten rokottamisesta.
  Katso: Vinkkejä lasten influenssarokotuksiin
 • Rokotuksia pitäisi järjestää niin pitkään kuin se suinkin on mahdollista. Myös influenssaepidemian aikana voi ja kannattaa rokottaa, sillä epidemia etenee vaiheittain alueellisesti. Eri influenssavirustyypit voivat olla liikkeellä myös eri aikaan. 

Katso myös: Koronarokotusten järjestäminen

Yhteistyö on tarpeellista influenssarokotusten toteuttamisessa

Influenssarokotuksia annetaan monelle eri kohderyhmälle. 
Kenelle ilmainen influenssarokote?

Hyvinvointialueen kannattaa miettiä minkälaisia tiloja, toimintoja ja yhteistyökumppaneita alueella on ja miten niiden avulla pystytään parhaiten järjestämään tehokas, tarpeen mukaan muuntuva ja eri kohderyhmät eri keinoin tavoittava rokotustoiminta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstön rokotuksissa on hyvä tehdä yhteistyötä työnantajien ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Korkeakouluopiskelijoiden rokotusten toteuttamisessa hyvinvointialueen kannattaa tehdä yhteistyötä YTHS:n kanssa. 

Rokotukset on hyvä suunnitella yhteistyössä eri tahojen kanssa siten, että tarvittaessa toimintaa pystytään muuntamaan joustavasti tilanteen mukaan. Paikallisella tasolla influenssarokotusten toteuttamista koskevien ohjeistusten tulisi olla selkeitä. Kannattaa varmistaa, että eri toimintayksiköitä ja eri tahoja varten tehty ohjeistus välittyy kaikkiin yksittäisiin toimipisteisiin. 

 • On tärkeää, että sairaala-apteekit ja lääkekeskukset osallistuvat suunnittelutyöhön.  Tällä varmistetaan, että rokotusten toteuttamisessa huomioidaan ja sovitaan myös rokotteiden jakeluun, rokotehävikkiin ja käyttämättä jääneiden annosten seurantaan ja raportointiin liittyvät asiat. 
 • Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset voivat toimittaa kansallisen rokotusohjelman rokotteita yksityiselle palveluntarjoajalle, jos hyvinvointialue on tehnyt yksityisen palveluntarjoajan kanssa sopimuksen hyvinvointialueen vastuulla olevien influenssarokotusten toteuttamisesta. 
 • Hyvinvointialueen on tärkeä huolehtia siitä, että rokotteita käytetään vain rokotusohjelman mukaisten kohderyhmien rokottamiseen ja että rokotukset kirjataan asianmukaisesti sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto kertyy rokotusrekisteriin (Avohilmo-tiedonsiirto).
 • Ajanvarausjärjestelyillä ja paikallisella tiedottamisella on mahdollista koordinoida myös joukkorokotustyyppistä toimintaa siten, että kansallisen rokotusohjelman rokotukset kohdentuvat oikein.

Lisätietoa:

Paikalliseen tiedottamiseen kannattaa panostaa

Hyvinvointialueiden kannatta tiedottaa useiden kanavien kautta, mitkä ryhmät ovat milloinkin rokotusvuorossa sekä mistä ja milloin rokotuksen saa. 

Hyvinvointialueiden on tärkeää järjestää kansalaisille neuvontaa influenssarokotuksista. 

Influenssarokotuksesta kannattaa kertoa kohderyhmään kuuluvalle itselleen, hänen läheiselleen tai lapsen vanhemmalle normaalien vastaanottokäyntien ja terveystarkastusten yhteydessä myös sellaisena aikana, kun influenssarokotuksia ei järjestetä. Mukaan voi antaa esitteen. THL:n verkkosivuilla on esitteitä useille eri influenssarokotusten kohderyhmille.

Esitteet ja viestintämateriaalit influenssarokotuksista

Rokotteiden jakelu ja tilaaminen – ethän hamstraa

Rokotteet saapuvat maahan useassa erässä. THL tiedottaa syksyllä sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille sekä kansallisen rokotusohjelman influenssarokotuksia järjestäville tahoille rokotteiden jakelun alkamisesta.  

Kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteiden jakaminen aloitetaan hyvinvointialueiden sairaala-apteekeista ja suurimmista lääkekeskuksista. Tällä pyritään helpottamaan ja jouduttamaan rokotusten aloitusta. Ensimmäinen pistettävien rokotteiden jakelukierros kaikkialle Suomeen vie noin 4 viikkoa. 

Rokottavan tahon on syytä suunnitella rokotetilaukset omaa toimintaa vastaavasti niin, että rokotteita on riittävästi, mutta ei yli tarpeen. 

Rokotteita ei saa hamstrata. Näin rokotteet riittävät kaikkialle paremmin ja vältytään turhalta hävikiltä. Rokotteiden siirtäminen rokotuspisteestä toiseen voi olla hankalaa, jopa mahdotonta.

Jos suunnittelette joukkorokotustyyppisiä tilaisuuksia, kannattaa varmistaa sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta, että rokotteita on saatavilla riittävästi. 

Katso myös:

Milloin influenssarokotukset voi aloittaa?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset voi aloittaa heti, kun ammattilaisten rokotuksia toteuttava toimintayksikkö on saanut rokotteet. Rokotteen teho on kuitenkin sitä parempi, mitä lähempänä epidemiakauden alkua rokote on annettu.

Muiden maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutettujen ryhmien rokotukset voidaan aloittaa loka-marraskuussa. Ikääntyneiden rokotukset kannattaa aloittaa marraskuussa, jotta suojaa olisi riittävästi jäljellä silloin, kun influenssakausi on huipussaan.

Kauden 2023-2024 influenssaokotteiden tulo on viivästynyt, tästä syystä isot joukkorokotustilaisuudet kannattaa aloittaa aikaisintaan marraskuun puolivälissä.

Kaikki rokotteet käyttöön 

Tälle kaudelle on hankittu yhteensä 1 700 000 pistettävää rokoteannosta. Nenäsumuterokotteita on hankittu yhteensä 100 000 annosta. Influenssarokotteet jaetaan sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin useassa erässä. 

Nenäsumuterokotteilla on lyhyempi käyttöaika kuin pistettävillä rokotteilla. 

Turhaa hävikkiä voidaan välttää: 

 • henkilökunnan perehdyttämisellä ja määrittämällä vastuuhenkilöt ja varahenkilöt
 • mitoittamalla rokotteiden paikallinen tilaaminen ja jakelu vastaamaan huolellisesti kunkin toimintayksikön rokotustoimintaa 
 • huomioimalla edellisen kauden menekki, seuraamalla kulutusta ja tilaamalla mieluummin pienempiä annoksia tarvittaessa tiheämmin
 • huolehtimalla rokotejääkaapin lämpötilaseurannasta asianmukaisesti
 • varmistamalla, että rokotetilausta ollaan vastaanottamassa, kun se saapuu.

Rokotteiden säilyttämisessä ja rokotejärjestelyissä on syytä olla erityisen huolellinen. Rokotejääkaapissa saatetaan säilyttää yhtä aikaa useita eri rokotteita. Rokotejääkaappi on hyvä järjestää niin, että eri rokotevalmisteet eivät mene keskenään sekaisin.

Jokaisen rokotteita käsittelevän on tunnettava rokotteiden oikean käsittelyn periaatteet. 

Rokotukset etenevät hyvinvointialueilla eri tahtia. Jos rokotteista on paikallisesti pulaa, terveydenhuollosta kannattaa olla yhteydessä omaan sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen.

 • Kaikki rokoteannokset olisi saatava käyttöön, ja tarvittaessa annoksia pitäisi siirtää paikallisesti. 
 • Sairaala-apteekki tai lääkekeskus antaa ohjeita rokotteiden kuljettamisesta ja siirtämisestä.

Rokotteiden käyttöä ja hävikkiä on syytä seurata

Kaikissa toimintayksiköissä, joissa käytetään kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja influenssarokotteita, on kauden aikana tärkeää pitää kirjaa hävitetyistä rokoteannoksista. 

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset keräävät käytettyjen, hävitettyjen ja varastoon käyttämättä jääneiden rokotteiden määrät kaikilta niiltä tahoilta, joille ne ovat toimittaneet rokotteita. 

Rokotuksia järjestävien ja toteuttavien tahojen kannattaa suunnitella paikallinen tiedonkeruu ja tietojen toimittaminen yhdessä sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten kanssa. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset antavat tarkempia ohjeita tietojen ilmoittamiseen. 

THL kerää käytettyjen, käyttämättä jääneiden ja hävitettyjen annosten tiedot sairaala-apteekeilta ja lääkekeskuksilta kuukausittain.

Influenssarokotusten toteutumista kannattaa seurata 

Hyvinvointialueiden on syytä seurata influenssarokotuskattavuutta ja rokotusten toteutumista sen eri alueilla. Rokotusten kirjaamisesta ja tiedonsiirrosta huolehtiminen on tärkeää, jotta rokotusten toteutumista voi seurata ja jotta kattavuuksia voidaan arvioida. 

THL seuraa influenssarokotusten kattavuutta ja raportoi niistä. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa rokotuskattavuuksien raportointiin. 
Influenssarokotusten kattavuus