Planering och ordnande av influensavaccinationer

Välfärdsområdena skall organisera influensavaccinationerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationsprogrammets influensavaccinationer stadgas i social- och hälsovårdsministeriets förordning (149/2017, senare vaccinationsförordningen). Organiseringen av influensavaccinationerna baserar sig på grundlig planering.

På denna sida:

Vad skall man fästa uppmärksamhet vid då influensavaccinationerna planeras och ordnas?

Välfärdsområdet kan själv organisera influensavaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet, eller i samarbete med andra välfärdsområden. Välfärdsområdet kan också vid behov göra ett avtal med en privat tjänsteleverantör som genomför influensavaccinationerna.  

Bekanta dig med anvisningarna som även gäller organisering av influensavaccinationerna:
Organisering av vaccinationer i välfärdsområdet

Bekanta dig även med de allmänna anvisningarna som gäller planering av vaccinationer och korrekt ordnande: 

THL informerar och ger anvisningar om influensavaccinationerna under hösten och vintern. Det lönar sig att så bra som möjligt organisera spridningen av informationen inom välfärdsområdet. Det är viktigt att THL:s anvisningar distribueras till alla de instanser och till yrkespersonalen som genomför influensavaccinationerna i välfärdsområdet.

 • Det skall vara så lätt som möjligt att ta influensavaccinet. Det lönar sig alltid, om det bara är möjligt, att ge vaccinet till de som hör till målgruppen i samband med annat besök.
 • 65 år fyllda, gravida och personer som på grund av sjukdom eller vård löper risk att insjukna i allvarlig influensa löper även risk att insjukna i allvarlig corona. Vi rekommenderar att influensavaccinationerna alltid då det är möjligt ges samtidigt med höst-vinterns boostervaccinationer mot corona.
  Se Boostervaccinationer mot corona under höstvintern
 • För vaccination av barn behövs vaccinatörer som har erfarenhet av barnvaccinationer. Se Tips för influensavaccination av barn  
 • Vaccination bör ordnas så länge som det bara är möjligt. Också under influensaepidemin kan och bör man vaccinera, eftersom epidemin regionalt framskrider stegvis. Olika influensavirustyper kan också cirkulera vid olika tider.

Se även: Ordnandet av coronavaccinationer i Finland

Samarbete är nödvändigt då influensavaccinationerna genomförs

Influensvavaccinationerna ges till många olika målgrupper. 
Vem får gratis influensavaccin?

Det lönar sig för välfärdsområdet att fundera hurdana utrymmen, funktioner och samarbetspartner som finns inom området och hur man med hjälp av dessa kan ordna vaccinationsverksamhet som är effektiv och kan ändras efter behov, och som når olika målgrupper på olika sätt.

Det är bra att samarbeta med arbetsgivarna och företagshälsovårdens aktörer då det gäller vaccinationer av personalen inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen. För vaccinationerna av högskolestuderande lönar det sig för välfärdsområdet att samarbeta med SHVS.  

Det är bra att planera vaccinationerna i samråd med olika aktörer så att verksamheten vid behov flexibelt kan förändras. På det lokala planet skall anvisningarna som rör genomförandet av influensavaccinationerna vara tydliga. Man bör försäkra sig om att anvisningarna, som gjorts för de olika verksamhetsenheterna och andra berörda parter, förmedlas till alla de enskilda mottagningarna. 

 • Det är viktigt att sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna deltar i planeringsasarbetet. På så sätt garanteras, att man vid genomförande av vaccinationerna även följer upp och rapporterar allt som gäller vaccindistributionen, vaccinsvinnet och antalet oanvända doser.
 • Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna kan distribuera vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet till privata tjänsteleverantören, om välfärdsområdet har gjort ett avtal med den privata tjänsteleverantören om genomförande av de influensavaccinationerna som välfärdsområdet ansvarar för. 
 • Välfärdsområdet bör ansvara för att vaccinerna endast används för vaccination av de målgrupper som nämns i vaccinationsprogrammet, och att vaccinerna registreras korrekt i ett patientdatasystem som överför uppgifterna vidare till vaccinationsregistret (Avohilmo-dataöverföring). 
 • Med hjälp tidsbokningsarrangemang och lokal information är det möjligt att koordinera även massvaccinationer, så att vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet riktas rätt.

Tilläggsuppgifter:

Det lönar sig att satsa på lokal information

Det lönar sig för välfärdsområdena att via många olika kanaler informera om vaccinationsordningen för de olika grupperna, och var och när vaccinationerna ges.

Det är viktigt att välfärdsområdena ordnar rådgivning om influensavaccinationerna för medborgarna. 

Det lönar sig att personligen informera personer som hör till målgrupperna, deras närmaste eller barnens föräldrar i samband med vanliga mottagningsbesök och hälsogranskningar, även under sådana tider då influensavaccinationer inte ordnas. Man kan ge med en broschyr. På THL:s webbsidor finns broschyrer för olika målgrupper för influensavaccination.

Broschyrer och annat informationsmaterial om influensavaccinationer

Distribution och beställning av vaccinerna – man får inte hamstra

Vaccinerna anländer till Finland i flera satser. THL informerar på hösten sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna samt alla instanser som ordnar influensavaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, när distributionen börjar.

Distributionen av influensavaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet börjar först till sjukhusapoteken och de större läkemedelscentralerna i välfärdsområdet. På så sätt strävar man till att underlätta och påskynda vaccinationsstarten. Den första distributionsrundan av det injicerbara vaccinet för hela Finland tar ca 4 veckor. 

Enheten som vaccinerar skall planera vaccinbeställningarna så att de motsvarar den egna verksamheten, tillräckligt med vaccin men inte mer än man behöver.

Man får inte hamstra vaccin. Då räcker vaccinen säkert till alla och man undviker onödigt svinn. Det kan vara svårt, eller till och med omöjligt att flytta vaccin från ett vaccinationsställe till en annat. 

Om ni planerar beställningar för massvaccinationstillfällen lönar det sig att kontrollera hos sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen att det finns tillräckligt med vaccin att tillgå.

Se även:

När kan man starta influensavaccinationerna?

Social- och hälsovårdspersonalens vaccineringar kan börja genast då verksamhetsenheten som genomför vaccinationerna har fått vaccinen. Vaccinets effekt är emellertid bättre ju närmare influensasäsongens början vaccinet har getts.

Vaccinationen av de andra grupperna som har rätt till gratis influensavaccinering kan starta i oktober-november. För att det skall finns tillräckligt med skydd kvar då influensasäsongen når sin topp lönar det sig att starta vaccinationen av äldre personer i november. 

Alla vaccin skall användas 

För denna säsong har införskaffats totalt 1 700 000 injicerbara vaccindoser. Totalt 100 000 doser nässprayvaccin har införskaffats. Influensavaccinen distribueras till sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna i flera satser.

Nässprayvaccinet har en kortare användningstid än det injicerbara vaccinet.

Man kan undvika onödigt svinn genom att:

 • skola personalen och utse ansvarspersoner och vikarier
 • dimensionera den lokala beställningsvolymen och distributionen så att den beräknas motsvarar varje enskild verksamhetsenhetens vaccinationsaktivitet
 • notera föregående säsongs åtgång, följa med förbrukningen och genom att hellre beställa mindre mängder vaccin, och oftare om det finns behov
 • se till att vaccinkylskåpets temperaturövervakning sker enligt reglerna 
 • försäkra sig om att det finns någon som tar emot vaccinbeställningen när den kommer  

Man skall vara ytterst noggrann då det gäller förvaring och placering av vaccinerna. I vaccinkylskåpet förvaras vanligtvis många olika vaccin samtidigt. Man skall hålla ordna i vaccinkylskåpet så att de olika vaccinpreparaten inte blandas.  

Var och en som hanterar vaccin skall känna till grundreglerna för rätta hantering av vacciner 

Vaccinationerna framskrider i välfärdsområdena i olika takt. Ifall man lokalt har brist på vaccin lönar det sig för hälso- och sjukvården att kontakta det egna sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen.

 • Alla vaccindoser skall användas och vid behov skall doser flyttas lokalt. 
 • Sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen ger anvisningar om hur vaccin transporteras och flyttas. 

Man bör följa upp vaccinförbrukningen och svinnet 

I alla verksamhetsenheter som använder influensavaccin, som är inhandlade för det nationella vaccinationsprogrammet, är det viktigt att bokföra kasserade vaccindoser.

Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna samlar in uppgifterna om antalet kasserade och oanvända doser som blivit kvar i kylskåpet från alla de enheter, till vilka de har levererats vaccin. 

Det lönar sig för de enheter som ordnar och genomför vaccinationer att tillsammans med sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna planera hur den lokala datauppsamlingen sker och hur uppgifterna förmedlas vidare. Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna ger noggrannare anvisningar hur uppgifterna skall rapporteras. 

THL samlar månadsvis in uppgifterna om använda, oanvända och kasserade vaccindoser från sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna.

Man bör följa med hur influensavaccinationerna förverkligas

Välfärdsområdena bör följa influensavaccinationstäckningen och hur vaccinationerna har förverkligats på de olika områdena. Det är viktigt att se till att vaccinationerna dokumenteras och dataöverföringen sker, så att man kan följa med hur vaccinationerna förverkligas, och för att kunna uppskatta vaccinationstäckningen.   

THL följer influensavaccinationstäckningen och rapporterar om dem. Välfärdsområdesreformen påverkar rapporteringen av vaccinationstäckningen 
Influensavaccinationstäckningen