Behandlingstiderna inom barnskyddet

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen för statistiken Behandlingstiderna inom barnskyddet bedöms separat för varje statistik hur tillförlitlig statistiken i fråga är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål. I kvalitetsrekommendationerna följs rekommendationer från Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken om barnskyddet innehåller uppgifter om hur barnskyddets lagstadgade behandlingstider förverkligas enligt regionförvaltningsverk och välfärdsområdena. Uppgifterna publiceras i kubformat.

Uppgifter om när en bedömning av servicebehovet inom barnskyddet har inletts och slutförts samlas in två gånger per år för en halvårsperiod åt gången (1.4–30.9 och 1.10–31.3). Insamlingen av information om behandlingstiderna inom barnskyddet inleddes hösten 2014. 

Uppgifterna från varje välfärdsområden skickas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), som övervakar att de lagstadgade tidsfristerna inom barnskyddet förverkligas. På blanketten med vilken informationen samlas in finns ett kommentarfält där vid behov kan ange mer information om sina uppgifter till Valvira.

Uppgifterna i statistiken Behandlingstiderna inom barnskyddet samlas in i summerad form per välfärdsområde (från och med 1.1.2023). Syftet med statistiken om behandlingstiderna är att följa hur de lagstadgade tidsfristerna inom barnskyddet förverkligas. Informationsinsamlingen grundar sig på barnskyddslagen (417/2007) och lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Enligt den senare är THL:s lagstadgade uppgift bland annat att undersöka och följa befolkningens välfärd och hälsa samt undersöka, följa, utvärdera, utveckla och styra verksamheten inom social- och hälsovården (2 §).

Metodbeskrivning

Populationen i statistiken består av alla kommuner i Finland med undantag av Åland. Institutet för hälsa och välfärd (THL) skickar två gånger per år anvisningar om insamlingen av statistikmaterial till e-postadresserna för välfärdsområdenas registratorskontor gällande den aktuella informationsinsamlingsperioden.

Välfärdsområdena skickar in sina svar på enkäten via den elektroniska webbtjänsten. Svaren ska lämnas in innan tidsfristen löper ut. Till välfärdsområdena skickas en påminnelse cirka en vecka innan informationsinsamlingen avslutas.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har angett dem rätt. 

Om välfärdsområden skickar in uppgifter om perioden för uppföljning av behandlingstiderna inom barnskyddet efter att den begärda tidsfristen löpt ut, uppdateras de i statistikkuben i samband med publiceringen av följande uppföljningsperiod. De uppgifter om uppföljningsperioden som tidigare publicerats ändras vid korrigeringarna. 

Anvisningarna för informationsinsamlingen har preciserats under 2021. De förnyade anvisningarna togs i bruk från och med uppföljningsperioden 1.4–30.9.2021. Informationsinnehållet i uppföljningen av behandlingstiderna inom barnskyddet har inte ändrats, det är fortfarande tiden innan en bedömning av servicebehovet inleds och färdigställs som följs upp. Däremot har man preciserat definitionerna av de uppgifter som efterfrågas med hjälp av exempeltext och bilder på blanketten för informationsinsamlingen (se anvisningarna för inlämning av uppgifter).

De publicerade uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistikrapporten Behandlingstiderna inom barnskyddet ges ut två gånger per år ungefär 1–2 månader efter uppföljningsperiodens slut.

Uppgifternas tillgänglighet och transparens/tydlighet

Informationen i statistikrapporten om behandlingstiderna inom barnskyddet skickas per e-post till de offentliga e-postadresserna för alla välfärdsområdena i Fastlandsfinland. Statistikrapporten finns också på THL:s webbplats.

Statistikens jämförbarhet

Tidsmässig jämförbarhet

Uppgifterna om hur behandlingstiderna genomförs är i huvudsak jämförbara sedan den 1 april 2015.  Specificeringen av anvisningarna för informationsinsamlingen under uppföljningsperioden 1.4–30.9.2021 har påverkat antalet fall som anges i statistiken, men förändringarna verkar inte ha påverkat behandlingstiderna. 

De första uppgifterna om behandlingstiderna för uppföljningsperioderna 1.4–30.9.2014 och 1.10.2014–31.3.2015 samlades in före reformen av socialvårdslagen (socialvårdslagen 1301/2014), och efter detta ändrades begreppen i informationsinsamlingen.  Från och med uppföljningsperioden 1.4–30.9.2015 följer man i stället för behandlingstiderna för barnskyddsanmälningar och motsvarande kontakter upp huruvida bedömningen av servicebehovet inom barnskyddet inleds inom de lagstadgade sju vardagarna.

I stället för att följa upp när en utredning av behovet av barnskydd slutförs följer man upp om en bedömning av servicebehovet inom barnskyddet färdigställs inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader. Det handlar i praktiken om samma sak, det vill säga hur länge det tar innan en utredning av barnskyddsbehovet färdigställs, så tidsserien för uppföljning av behandlingstiderna för bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet kan fortsätta. 

Anvisningarna för informationsinsamlingen specificerades under 2021  med hjälp av exempel i textform och bilder. Utöver detta kontaktade man i samband med den utredning som gjordes sommaren 2021 systematiskt de uppgiftslämnare vars definitioner misstänktes vara bristfälliga. Detta har lett till att flera uppgiftslämnare har ändrat sina definitioner, och det är därför möjligt att det i enskilda uppgiftslämnares tidsserier har skett en förändring under uppföljningsperioden 1.10.2020–31.3.2021, 1.4–30.9.2021 eller 1.10–31.3.2022. 

Vad gäller hela landet förväntar man sig att specificeringen av anvisningen för informationsinsamlingen kommer att synas i tidsserierna för uppföljningsinformationen genom att antalet bedömningar av servicebehovet som inletts minskar och andelen slutförda bedömningar av servicebehovet av dem som inletts ökar. Förändringarna i antalet fall verkar inte påverka behandlingstiderna. 

Regional jämförbarhet 

Utredningen för 2021 bekräftade antagandet om att endast en del av uppgiftslämnarna har lämnat in uppgifter enligt definitionerna i anvisningarna för informationsinsamlingen. Det här försämrar den regionala jämförbarheten. Å andra sidan verkar inte ens stora förändringar i antalet fall påverka behandlingstiderna. 

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Statistikrapporten innehåller information om hur behandlingstiderna inom barnskyddet genomförs i välfärdsområdena i Fastlandsfinland.