Uudista asiakastyötä luovasti ja leikkisästi

Henkilö maalaa vesivärillä vihreitä lehtiä.

Asiakastyötä tekevä ammattilainen, välillä kannattaa poiketa tavallisesta! Myönteiset ja yllättävätkin kohtaamiset voivat nimittäin saada liikkeelle isoja asioita silloin, kun asiakkaasi työstää kokonaisvaltaista asiaa, kuten työllistymistä, oppimista tai kuntoutumista.

  • Perinteiset vastaanottotilanteet ohjaavat sekä ammattilaista että asiakasta tiettyihin käyttäytymismalleihin. Se voi tuottaa urautumista ja lukkiutumista kaavoihin.
  • Tavallisista vastaanottotiloista poikkeavat ympäristöt, luova toiminta, tarinat, leikit ja pelit saattavat sen sijaan kääntää perinteisen ammattilaisen ja asiakkaan asetelman hyvällä tavalla päälaelleen. Luovassa toiminnassa, tarinoidessa, leikkiessä tai pelatessa ammattilaisen ja asiakkaan keskeneräisyyden kokemuksesta tulee tuottavaa: ammattilainen auttaa laittamaan liikkeelle prosessin, joka jatkuu ammattilaisen ja asiakkaan yhteistyönä, mutta jonka asiakas vie omassa elämässään päätökseen.

Pienetkin totutusta poikkeavat hetket voivat käynnistää muutoksen

Ihmisen kiinnostus muutokseen syttyy tyypillisesti yksittäisestä ja hetkellisestä tekijästä. Sellaisia voivat olla hyväksyvä katse, tarina, musiikkikappale, liike, peli, leikki tai uusi ympäristö. Toistuessaan hetkellinen kiinnostus muuttuu omakohtaiseksi sitoutumiseksi. 

Tavallisesta poikkeava toiminta, kuten luova toiminta, tarinoiminen, pelit tai luonnossa samoilu, voivat innostaa ihmisen muutokseen, vaikka hän kokisi keskeneräisyyttä. Tämä koskee sekä asiakasta että ammattilaista. Innostavassa, rutiineista poikkeavassa toiminnassa keskeneräisyydestä tulee resurssi. Tämä voi innostaa asiakasta hakemaan omaehtoisia ratkaisuja oman elämänsä kysymyksiin. Keskeneräisyyttä ja jopa riittämättömyyttä kokevalle ammattilaiselle se avaa väylän etsiä ”laatikon ulkopuolisia” ratkaisuja.

Palvelun ja ulkopuolisen maailman välille ei saa jäädä kuilua, vaan palveluissa työstettyjen asioiden on siirryttävä vähitellen myös sisäisiksi tavoitteiksi ja arkisiksi tavoiksi. Luova toiminta, tarinat, pelit, leikit ja vastaanottotiloista poikkeavat ympäristöt rakentavat siltaa palveluista arkeen.

Sosiaalityöntekijät käyttävät työssään harkintavaltaa. Koulutuksen ja opetuksen ammattilaisilla on puolestaan pedagogista vapautta. Siksi sekä sosiaalityöntekijät että koulutuksen ja opetuksen ammattilaiset voivat kokeilla ja soveltaa asiakkaidensa kanssa erilaisia tekemisen tapoja.

Luovan toiminnan, tarinallisuuden, pelien, leikkien ja luontoympäristöjen hyödyt

  • luova toiminta ja luontoympäristöt lisäävät tutkitusti hyvinvointia
  • muuttavat ammattilaisen ja asiakkaan suhdetta aikaisempaa tasa-arvoisemmaksi
  • tekevät keskeneräisyyden kokemuksesta tuottavaa
  • auttavat asiakasta etääntymään vaikeasta elämäntilanteesta
  • auttavat säätelemään tilannetta ja asioiden käsittelyä
  • synnyttävät ja ylläpitävät kiinnostuksen muutokseen
  • antavat oivalluksia ammattilaiselle

Vaikeiden asioiden parissa työskenneltäessä luovien menetelmien ja tarinallisuuden käyttö vaativat pedagogista tai muuta ammatillista osaamista.

Sokrassa arvioituja uudenlaisia asiakastyön menetelmiä

Tarinallisuus osallisuuden edistämisen keinona

Luovat menetelmät vahvistavat osallisuutta

Luova ryhmätoiminta lisää hyvinvointia (Julkari.fi)

Pelillisyyden hyödyntäminen sosiaalityössä

Luonto ja osallisuus

Mallit on arvioitu osallisuuden näkökulmasta

Yllä lueteltuja malleja on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeissa eri puolilla Suomea. Kyseiset mallit on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Lisätietoa kehittämistyöstä: Osallisuuden edistämisen mallit

Muualla arvioituja uudenlaisia asiakastyön menetelmiä

Luontovoimaa ja luonto hoivaa (Green care) (Gcfinland.fi)

Sosiaalinen sirkus (Snsl.fi)

Kaikukortti (Kulttuuriakaikille.fi)

Lue lisää

Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)

Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa (THL, 2017)

Laura Huhtinen-Hildén ja Anna-Maria Isola: Reconstructing life narratives through creativity in social work, Cogent Social Sciences, 5:1 (2019).

Kirsti Lonka: Oivaltava oppiminen (Otava, 2015)

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. WHO, 2019.

Luontoa elämään – toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen (Lapin ammattikorkeakoulu 2017)

Kulttuurihyvinvointi ja taidelähtöiset menetelmät