Rabies

Vad är rabies?

Rabies är en hjärninflammation orsakad av lyssavirus, som är ett neurotropt virus.

De flesta däggdjur kan bli smittade med rabies och överföra smittan till andra djur och till människor. Sjukdomen kallas också för vattuskräck hos människor och hundgalenskap hos djur.

Hur smittar rabies?

Rabiessmitta hos människa är oftast en följd av att personen blivit biten av ett infekterat djur eller fått djurets saliv i ett sår eller på slemhinnorna.

Inkubationstiden från smitta till de första symtomen är vanligen 20–90 dagar, men kan variera från 10 dagar upp till flera år.

Hur kan rabiessmittan förebyggas?

Rabiessmittan förebyggs genom vaccinationer av personer som bor i och reser till områden där sjukdomen förekommer samt personer som eventuellt exponeras för rabies i sitt arbete.
Vaccin mot rabies (på finska)

Utifrån en riskbedömning fattar läkaren beslut om behandlingen efter exponering.

Sjukdomsutvecklingen kan stoppas genom

  • snabb rengöring av bitsåret med rikligt med vatten och tvål
  • desinfektion av såret
  • antikroppsbehandling och vaccination som inleds så snart som möjligt (helst inom ett dygn) efter exponeringen.

Åtgärdsanvisning för att förhindra rabiessmitta hos människor

Bekämpningen av rabies hos djur är central för att förhindra rabiessmitta hos människor.

Vid Finlands sydöstra gräns sprids det varje år ut vaccinbeten för vilda djur för att förhindra att sjukdomen sprids. Vid import av hundar och katter krävs det att djuren är vaccinerade mot rabies.

Vilka är symtomen på en rabiesinfektion?

De första symtomen är

  • rastlöshet
  • huvudvärk
  • feber
  • illamående
  • känselförändringar kring bettområdet.

När sjukdomen framskrider kan patienten bli uppjagad, hallucinera och få kramper. Muskelkramper i svalget ger problem med att svälja. Symtomen vid en mer sällsynt rabiesform är känselförlust, svaghet, smärta och förlamning.

Sjukdomen leder till döden inom några dagar efter att symtomen börjat.

Hur konstateras rabiessmitta?

Rabiessmitta kan inte konstateras före symtomdebuten.

När symtomen har börjat kan viruset konstateras i prov från saliv, cerebrospinalvätska, hornhinnan, nackhud eller hjärnan.

Hur behandlas rabies?

Det finns ingen målstyrd behandling för rabies med symtom. Den som insjuknat får stödjande behandling.

Hur vanligt är det med rabies och hur sker uppföljningen?

Rabies förekommer hos djur i hela världen.

Hälften av världens befolkning bor i ett område där de exponeras för rabiessmitta. Varje år dör tiotusentals människor i rabies, de flesta i Afrika och Asien. Hos djur förekommer rabies även i Ryssland och flera östeuropeiska länder.

Förekomsten av i rabies i Finland (på finska)