Lastensuojelulaitokset

Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, koulukodit ja muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Muita lastensuojelulaitoksia ovat esimerkiksi vastaanottokodit ja nuorisokodit. 

Lastensuojelulaki 57 § (Finlex)

Lastensuojelulaitoksia ylläpitävät lähinnä valtio, hyvinvointialueet ja yksityiset yhteisöt.

Milloin laitoshoito on tarpeen? 

Perhehoito on lapsen pysyväisluontoisessa sijoituksessa ensisijainen ratkaisu. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Esimerkiksi jos lapsen oireilu on erityisen haastavaa, voi laitoshoito on paras ratkaisu, koska lapsen hoito ja kasvatus edellyttävät tällöin erityistä ammatillista osaamista. 

Lastensuojelulaki 50 § (Finlex)

Perhehoito lastensuojelun sijaishuollon muotona

Hyvin järjestettyä laitoshoitoa voidaan usein pitää parhaana ratkaisuna sijaishuollon järjestämiseksi myös silloin, kun lapsen sijoitus on väliaikainen. Tällöin laitoshoidossa pyritään myös työskentelemään kiinteästi lapsen vanhempien kanssa ja mahdollistamaan tiivis yhteydenpito lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lastensuojelulaitoksen tilat

Laitoksessa täytyy olla riittävät ja asianmukaiset tilat. Asuinyksikköjä voi olla yksi tai useampia.

Yhdessä asuinyksikössä saa olla korkeintaan seitsemän lasta. Samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta. Jos lapselle järjestetään laitoshoitoa yhdessä vanhemman, huoltajan tai muun henkilön kanssa, voidaan yhdessä hoitaa useampaakin lasta. 

Kiireellisissä tapauksissa voidaan tilapäisesti poiketa hoidettavien lukumäärästä. 

Lapsella tulee olla mahdollisuus riittävään yksityisyyteen ja rauhalliseen yksinoloon. Lisäksi laitoksessa pitää olla tilaa myös yhdessäololle. Tavoitteena on tilava, viihtyisä, kodinomainen ja turvallinen tila. 

Lastensuojelulaki 57 § - 60 § (Finlex)

Henkilökunnan määrä

Lastensuojelulaitoksessa täytyy olla riittävästi henkilökuntaa.

  • Jokaisessa yksikössä täytyy olla vähintään seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää.
  • Jos samassa rakennuksessa on useampi asuinyksikkö, hoitohenkilökuntaa pitää olla vähintään kuusi henkilöä yksikköä kohden.
  • Jos työntekijä asuu yhdessä hoidettavien lasten tai nuorten kanssa, voidaan henkilöstön määrästä poiketa.

Määrällä tarkoitetaan henkilötyövuosia; esimerkiksi 50 %:ta työaikaa tekevä lasketaan määrään vain puolikkaana. Henkilöstömäärää koskevaa sääntelyä tulee noudattaa myös loma-aikoina.

Lastensuojelulaki 59 § (Finlex)

Hoito- ja kasvatushenkilöstön määrässä ja henkilöstörakenteessa on huomioitava yksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne. Henkilöstön riittävästä määrästä, osaamisesta ja perehdytyksestä on huolehdittava siten, etteivät niihin liittyvät puutteet aiheuta rajoitusten käyttämistä, lapsen turvallisuutta vaarantavia ja ihmisarvoa alentavia rajoitustoimenpiteiden toteuttamistapoja ja käytäntöjä.
Lastensuojelulaki 60 § 3 momentti (Finlex)

Henkilökunnan pätevyys

Hoito- ja kasvatustehtävässä toimivalla lastensuojelulaitosten henkilökunnalla tulee olla riittävä pätevyys tehtäväänsä. Lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa tarkoitettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.
Lastensuojelulaki 60 § 1 momentti (Finlex)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § (Finlex)

Johtajalla pitää olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.
Lastensuojelulaki 60 § 2 momentti (Finlex)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on säädetty erikseen. Näitä yksiköitä ovat valtion koulukodit ja vankilan perheosasto.
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (Finlex)

Sijoitetuilla lapsilla voi olla takanaan useita sijoituksia ja useita traumatisoivia kokemuksia. Lasten tilanteet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä, ja siksi tuen tarpeet voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Siksi on erityisen tärkeää, että sijaishuoltopaikan henkilöstöllä on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito tehtäväänsä. Henkilöstöltä vaaditaan hyvin laaja-alaista ammattitaitoa sekä kykyä työskennellä vaativissakin tilanteissa.

Aluehallintovirastot ovat lupakäytännössään tehneet tarkempia linjauksia henkilöstön kelpoisuudesta, joten lisää tietoja saa niiltä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja ilmoitukset (Aluehallintovirastot)

Yksityinen lastensuojelulaitos tarvitsee luvan

Yksityinen palveluntuottaja tarvitsee luvan lastensuojelulaitoksen perustamiseen. Lupa tarvitaan myös, jos toiminta oleellisesti muuttuu.

Palveluntuottaja hakee luvan

  • oman alueensa aluehallintovirastosta tai
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira), jos toimintaa on useilla alueilla.

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 3 luku (Finlex)
Yksityisten sosiaalipalveluiden luvat ja ilmoitukset (Aluehallintovirasto)
Yksityisen sosiaalihuollon luvat (Valvira)
Lastensuojelun valvonta
Lastensuojelun viranomaisten valvonta