Vaccin mot apkoppor

Vaccinet ger skydd mot apkoppor och smittkoppor.
Apkoppor

Ett vaccin vid namn Jynneos har godkänts i USA mot apkoppor. I Europa har samma vaccin under namnet Imvanex använts mot smittkoppor. Imvanex vaccinet godkändes även mot apkoppor i Europa i juli 2022.

För att stävja apkoppsepidemin har EU införskaffat Jynneos-vaccin för att användas även i Europa.

På denna sida:

Vem får vaccin mot apkoppor?

Vaccinet är avsett för 18 år fyllda och äldre personer som har konstaterats ha stor risk för apkoppsinfektion.

Vaccin mot apkoppor rekommenderas efter individuell bedömning till personer som har exponerats för apkoppssmitta och till personer som har varit i nära kontakt till den smittade. Därtill rekommenderas vaccinet till personer som hör till riskgruppen för apkoppor.

Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men det är gratis för den som får det. Välfärdsområdena ansvarar för organiseringen av vaccinationerna.

Det behövs en läkarordination för att få vaccinet. Det är skäl att lokalt komma överens om hur läkarordinationen ordnas. Vi rekommenderar att vaccinationsbesluten i mån av möjlighet koncentreras t.ex. till infektions- eller smittskyddsläkare.

Vaccinationer av exponerade och närkontakter

Yrkespersonal inom hälso- och sjukvården utvärderar exponeringen.

Exponerade och närkontakter till insjuknade:

 • sexkontakter till den insjuknade
 • personer som varit i direkt kontakt med blåsorna eller sekretet från blåsorna
 • personer som bor i samma hushåll, eller personer som enligt riskanalys vistats i likartade förhållanden tillsammans med personen som insjuknat
 • personer som vårdat den sjuka (såsom hälso- och sjukvårdpersonalen), som inte har skyddat sig tillräckligt.
  Se på sidan om Apkoppor under rubriken ”Hur man skyddar sig inom hälso-och sjukvården”
 • laboratoriepersonal, som på grund av en arbetsolycka har utsatts för ett prov som innehållit viruset.

I princip borde den insjuknades apkoppssmitta vara verifierad med laboratorietest. Vid mycket starka misstankar om smitta kan man, redan före man fått laboratorieverifierat svar på smittan, från fall till fall överväga att vaccinera närkontakter till personen som har uppmanats att testa sig. En dylik situation kan till exempel vara om man vet att den insjuknade har exponerats för apkoppor.

Vaccination av personer som hör till riskgruppen

Apkoppsvaccinet rekommenderas till personer, vilka anses ha stor risk att få apkoppssmitta. Då det definierats vem som hör till riskgruppen, har både smittskyddslagen och den begränsade tillgången på vaccinet tagits i beaktande.

Till riskgrupperna hör:

 • Män som har sex med män och haft flera tillfälliga sexpartners under det senaste halvåret. 
 • Män som har sex med män och får förebyggande medicinering dvs. prep-läkemedelsbehandling mot HIV
 • Män som har sex med män och som köar för att få prep-behandling

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I Finland används Jynneos-vaccinet.

 • Vaccinets aktiva substans är levande försvagade sjukdomsalstrare.
 • Vaccinet innehåller trometamin som hjälpsubstans
 • Vaccinet innehåller små mängder gentamicin och ciprofloxacin

Viruset är försvagat så att det inte kan föröka sig i mänskliga celler, och kan inte förorsaka apkoppor eller smittkoppor. Vaccinviruset har odlats i kycklingembryoceller.
Vaccination av allergiker

Dosering och tidtabell

Doseringen och tidtabellen varierar beroende på till vilken målgrupp för vaccinationen personen hör.

Vaccinationer av exponerade och närkontakter till insuknade

För personer som exponerats och närkontakter rekommenderas en dos inom 4 dygn från exponeringen. Vaccinet kan ges ännu 14 dygn efter exponeringen, men då kan effekten bli lägre. Ju snabbare den exponerade personen får vaccinet desto bättre.

Vaccinet ges inte om personen har symtom som passar in på apkoppor.

Om exponeringen fortsätter eller det uppskattas att den är återkommande, rekommenderas en andra vaccindos om tidigast 4 veckor.

För personer med immunbrist rekommenderas alltid två vaccindoser med minst 4 veckors intervall. 

Redan en dos ger ett gott skydd mot apkoppor. Den andra dosen, som hör till vaccinationsserien, förlänger i huvudsak skyddseffekten.

Vaccination av personer som hör till riskgruppen

Till personer som hör till riskgrupperna rekommenderas sammanlagt två vaccindoser med minst 4 veckors intervall.

Vaccinets förvaring och hållbarhet

Vaccinet skall förvaras djupfryst vid -25 – -15 grader i ursprunglig förpackning.

Efter det att vaccinet tinats upp förvaras det i kylskåp vid +2– +8 °C grader. Vaccinet hållbarhet i denna temperatur är 8 veckor.

Vaccinet är känsligt för ljus.

Vaccinflaskan håller inte sig om den har perforerats. Doser av vaccinet som dragits upp i sprutan bör användas utan dröjsmål.

Färdigställande av vaccinet

Det finns  0,5 ml färdig vaccinlösning i flaskan. Vaccinlösningen skall inte spädas ut.

Vaccinförpackningen innehåller inga nålar och sprutor.

Vaccinet skall vara i upptinat och rumstempererat före vaccinationen. Vaccinet bör använda omedelbart efter det att det tagits ut i rumstemperatur.

Vaccinationslösningen är upptinad mjölkvit, ljusgul eller ljus. Vaccinationslösningen får inte användas om det i lösningen förekommer partiklar eller om den har avvikande färg.

Snurra försiktigt vaccinflaskan i ca 30 sekunder innan du drar upp vaccin i sprutan.

Byt nål i sprutan före själva vaccinationen.

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet kan ges i huden, d.v.s. intradermalt, (ID) eller under huden d.v.s. subcutant (SC).

Storleken på en vaccindos är 0,5 ml, då den ges under huden (SC). Från en vaccinflaska fås en vaccindos.

Storleken på en vaccindos är 0,1 ml, då den ges i huden (ID). Från en vaccinflaska fås fyra vaccindoser.

I undersökningar har man fått lika bra vaccinsvar då 0,1 ml av vaccinet har getts i huden som då 0,5 ml av vaccinet har getts under huden.

Administrering i huden (ID)

Den intradermala vaccinationstekniken d.v.s. när vaccinet ges i huden kräver kompetens och träning samt rätt utrustning. Vi rekommenderar denna teknik för vaccination av personer som hör riskgruppen, eftersom teknik möjliggör att vaccinet räcker till flera personer.
Se noggrannare anvisningar: Administrering av apkoppsvaccinet i huden d.v.s. intradermalt

Administrering under huden (SC)

Subcutan administering d.v.s. när vaccinet ges under huden kan användas då exponerade vaccineras, då bara enskilda personer vaccineras, eller om vaccinatören inte har erfarenhet av intradermal vaccinationteknik.

Om vaccinet ges subcutant är dosstorleken 0,5 ml.

Använd en nål som är avsedd för subcutan injektion med en diameter på 23-25G.
Se noggrannare anvisningar för val av rätt nål

Injicera vaccinet under huden (SC) i överarmen.
Se noggrannare anvisningar om subkutan injektionsteknik

Passar vaccinet alla?

Vaccinet passar så gott som alla.

Vanligtvis kan även personer med kraftig allergi vaccineras. Till exempel vanliga matsallergier utgör inget hinder för vaccination. Inte ens en anafylaktisk reaktion efter att ett annat vaccin getts utgör inget direkt hinder för att ge vaccinet. I dylika situationer görs vaccinbeslutet alltid individuellt.
Vaccination av allergiker

Trots att vaccinet innehåller levande virus är viruset så försvagat att det även kan ges till personer med immunbrist. Vaccinet kan ges till personer med kraftig immunbrist efter individuellt övervägande, vid behov kan vårdande läkare konsulteras.
Hos personer med immunbrist kan vaccinets effekt eventuellt vara nedsatt.
Vaccination av personer med immunbrist.

Det finns tills vidare begränsad information om vaccination av gravida. I djurförsök har inga negativa effekter på fostret konstaterats. Vaccinering av gravida skall övervägas bara om nyttan av vaccinets överstiger eventuella biverkningar.

Det finns tills vidare inga forskningsdata på vaccination av ammande kvinnor. Vaccination under amningsperioden skall alltid evalueras individuellt.

Vaccinet har inte undersökts på barn. För vaccination av barn under 18 år rekommenderas individuell bedömning. Den vaccinerades risk för smitta och allvarlig sjukdom samt risker som hör ihop med vaccinationen bör tas i beaktande.

Vilka är vaccinets kontraindikationer och skyddsåtgärder?

Vaccinet  ges inte till en person som fått en anafylaktisk reaktion av den föregående vaccindosen eller av någon beståndsdel i vaccinet
Anafylaxi

Flytta vaccinationen om klienten har feber eller febrig infektion.

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderar vi inte att samtidigt ge andra vaccin. Observara karensen till andra levande försvagade vaccin:
De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Vilken nytta ger vaccinet?

Vaccinet skyddar mot apkoppor.

Det har konstaterats att vaccinet producerar ett liknande vaccinsvar som de tidigare generationens smittkoppsvaccin.

De tidigare generationernas vaccin har konstaterats producera en skyddseffekt på upp till 85 procent mot apkoppor.

I USA har förekomsten av apkoppsmittor bland ovaccinerade personer varit 10 gånger högre än bland dem som har fått två doser av vaccinet.

I hittills publicerade studier som ännu inte har referensgranskats, har vaccinets effekt uppskattats till cirka 78 procent.

Det finns begränsade forskningsdata om vaccination efter exponering. I olika forskningar framgår att 4 – 10 procent av de vaccinerade har trots vaccinering insjuknat efter exponering. 

Vilka biverkningar kan vaccinet ha?

Lokala reaktioner vid injektionsstället så som smärta, rodnad, svullnad och klåda är allmännast förekommande.

Muskelsmärta, huvudvärk, trötthet, illamående och frossa är också allmänt förekommande övergående symtom.

Övriga biverkningar är mycket ovanliga.

När vaccinet ges i huden kan det förorsaka mera lokala symtom och symtomen kan vara längre. Allmänna symtom förekommer lika mycket oberoende om vaccinet ges i huden eller under huden.

THL verkar som expertinstitut för bekämpning av smittsamma sjukdomar och styr och stöder bekämpningen av smittsamma sjukdomar bl.a. i kommunerna och sjukvårdsdistriktenssamkommuner. Anvisningarna som THL ger är inte juridiskt bindande.

Litteraturkällor

Possible use of the vaccine Jynneos against infection by monkeypox virus. EMA. 27.6.2022 (pdf 185 kt)

Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak - first update. European Centre for Disease Prevention and Control. 8.7.2022

EMA’s Emergency Task Force advises on intradermal use of Imvanex / Jynneos against monkeypox. EMA 19.8.2022

Payne A, Ray L, Cole M, ym. Reduced Risk for Mpox After Receipt of 1 or 2 Doses of JYNNEOS Vaccine Compared with Risk Among Unvaccinated Persons — 43 U.S. Jurisdictions, July 31–October 1, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1560–1564.

Arbel R, Sagy YW, Zucker R, ym. Effectiveness of a single-dose Modified Vaccinia Ankara in Human Monkeypox: an observational study. Research Square. September 23, 2022.

Bertran M, Andrews N, Davison C, ym. Effectiveness of one dose of MVA-BN smallpox vaccine against monkeypox in England using the case-coverage method. MedRxiv. [Preprint.]  December 14, 2022.

Thy M, Pfeiffer-Smadja N, Mailhe M ym. Breakthrough infections after post-exposure vaccination against Monkeypox. MedRxiv. [Preprint.]  August 04, 2022.

Merad Y, Gaymard A, Cotte L, ym. Outcomes of post-exposure vaccination by modified vaccinia Ankara to prevent mpox (formerly monkeypox): a retrospective observational study in Lyon, France, June to August 2022. Euro Surveill. 2022 Dec;27(50):2200882.