Apkoppor

Vad är apkoppor?

Apkoppor är en infektionssjukdom orsakad av apkoppsvirus. Apkoppsviruset hör till släktet Orthopoxvirus. Till samma släkte hör bland annat kokoppsvirus, Molluscum contagiosum -virus och smittkoppsvirus som orsakar smittkoppor. Smittkoppsviruset har eradikerats (utrotats) i världen och sprider sig inte längre bland mänskligheten.

Apkoppor smittar inte lätt från en människa till en annan. 

Hur vanligt är apkoppor?

Apkoppor förekommer i de tropiska regnskogsområdena i Central- och Västafrika. Man känner till två olika släktgrenar av viruset. Av dessa orsakar det virus som förekommer i Centralafrika, i området kring Kongobassängen, en allvarligare sjukdom än det apkoppsvirus som förekommer i Västafrika.

I Afrika förekommer sjukdomen periodvis. Apkoppor identifierades 1970, och därefter har sjukdomen rapporterats i elva afrikanska länder.  I en epidemi som började i Nigeria 2017 fanns det över 500 misstänkta och över 200 bekräftade fall av apkoppor.

Apkoppor har spridit sig utanför Afrika via djur och turism. Viruset orsakade också en enskild epidemi i Förenta staterna 2003, då 81 människor smittades av vilda djur som ursprungligen importerats från Afrika. Då konstaterades inga infektioner som smittat mellan människor.

I maj 2022 konstaterades flera fall av apkoppor i Europa och Nordamerika. Infektionerna har konstaterats hos personer som inte har rest i områden där apkoppor vanligen förekommer.  

Hur smittar apkoppor?

Apkoppor är en zoonos, det vill säga en sjukdom som i första hand överförs från djur till människor. Viruset smittar typiskt människor via vilda djur, särskilt gnagare, på den afrikanska kontinenten. Man kan smittas genom direkt kontakt med blod, blåsor eller andra sekret från ett infekterat djur.

Apkoppor kan också smitta från en människa till en annan. Man kan smittas särskilt vid direkt kontakt med hudförändringar hos en person som insjuknat och via droppar vid långvarig närkontakt ansikte mot ansikte. 

Smitta kan också ske till exempel via sängkläder och kroppssekret.

Apkoppor smittar i regel inte lätt mellan människor. Enligt ECDC:s bedömning är risken för att sjukdomen sprids i större utsträckning bland befolkningen liten. Apkoppor smittar vanligen inte vid korta möten i vardagen. 

Majoriteten av de apkoppssmittor som konstaterats utanför Afrika 2022 har smittat genom sex. Infektioner har konstaterats särskilt hos män som har sex med andra män. Det är sannolikt att risken för en infektion ökar om personen har många sexpartner.

Vilka är symtomen på apkoppor?

Inkubationstiden för apkoppor är cirka 6–13 dygn, men tiden kan variera mellan 5 och 21 dygn. 

De första symtomen på apkoppor kan vara 

 • feber
 • huvudvärk
 • svullna lymfkörtlar
 • ryggsmärta
 • muskelvärk
 • trötthet. 

Symtomen på apkoppor påminner om symtomen på smittkoppor, men apkoppor orsakar en lindrigare sjukdom och smittar inte lika lätt som smittkoppor.

Hudsymtom uppstår vanligen 1–3 dagar efter att personen fått feber. De blåsartade utslagen bildas särskilt i ansiktet samt på händer och fötter. När sjukdomen framskrider växer blåsorna och börjar bilda var. Till slut torkar de. Blåsor kan också bildas på munnens slemhinnor och i det genitala området. 

Symtomen varar vanligtvis 2–4 veckor. I allmänhet läker sjukdomen av sig själv. Apkoppor kan också orsaka allvarlig sjukdom. Viruset i Västafrika orsakar en lindrigare sjukdom (dödlighet under 1 %) medan viruset i Centralafrika kan ha en dödlighet på över 10 procent. 

Allvarliga sjukdomsbilder kan särskilt förekomma hos personer med nedsatt immunförsvar på grund av annan sjukdom eller medicinsk behandling. I epidemier av apkoppor i Afrika har allvarliga sjukdomsformer konstaterats särskilt hos barn och gravida.

Majoriteten av apkoppssmittorna som konstaterats utanför Afrika 2022 har hittills varit av den lindrigare västafrikanska typen. De första symtomen i fallen har ofta varit lindriga eller så har det inte förekommit några symtom alls. Hudförändringarna har först uppstått i genitalområdet eller området kring analöppningen. På grund av smittsättet har fall förekommit nästan enbart hos vuxna.

När finns det anledning att misstänka apkoppor?

Det finns skäl att misstänka apkoppor om en person har haft rodnande, knottriga eller blåsformiga utslag som är lokala eller sprider sig och samtidigt kan personen har symtom som 

 • förstorade lymfkörtlar och/eller 
 • feber och/eller 
 • huvudvärk och/eller 
 • trötthet.

Risken för smitta kan vara större om 

 • personen under de tre senaste veckorna har haft kontakt med en person som smittats av apkoppor eller 
 • personen har rest i ett område där apkoppor förekommer eller 
 • personen har haft flera sexpartner.

Hur konstateras en infektion med apkoppor?

Arvsmassa från apkoppsvirus kan påvisas i ett laboratorium med hjälp av en genamplifiering, det vill säga PCR-metoden, som tas av hudförändringar. För närvarande diagnostiseras apkoppor i Finland vid HUSLAB. 
Orthopox-virus (HUSLAB:s handbok för undersökningar, på finska)

Laboratorieundersökningar görs med läkarremiss.

Hur behandlas en infektion med apkoppor?

Behandlingen är symtomatisk och sjukdomen läker vanligtvis av sig själv inom några veckor. Nya antivirala läkemedel kan efter övervägande användas för att behandla allvarliga fall av apkoppor. Tillgången till läkemedel är begränsad och EU-länderna utreder för närvarande en upphandling av läkemedel tillsammans med Europeiska kommissionen.

Hur förebyggs apkoppor?

Apkoppor smittar inte lätt från en människa till en annan. God handhygien och hosthygien minskar smittorisken.  Apkoppor har nu smittat mellan människor bland personer som har haft flera sexuella kontakter, inklusive sex mellan män.

Innan man uppsöker hälso- och sjukvården på grund av misstanke om apkoppor är det viktigt att per telefon meddela att man misstänker smitta. På så sätt kan oskyddade kontakter mellan personalen och patienten undvikas och ett lämpligt undersökningsutrymme för patienten, till exempel på jouren, ordnas. 

Hur man skyddar sig inom hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården bör man se till att skydda sig tillräckligt när man undersöker eller vårdar en patient som misstänks ha smittats av apkoppor. I dessa situationer rekommenderas sedvanliga försiktighetsåtgärder samt försiktighetsåtgärder för kontakt- och droppsmitta samt för luftburen smitta.

 • På mottagningarna inom öppenvården ska man skydda sig på samma sätt som vid provtagning. 
  Se anvisningarna för hur man skyddar sig under stycket Provtagning, packning och transport av prov
 • Inom sjukhusvården rekommenderas det att man vårdar patienten med hänsyn till försiktighetsåtgärderna för kontakt- och droppsmitta samt för luftburen smitta.
 • Gravida kvinnor eller arbetstagare med nedsatt immunförsvar rekommenderas inte att delta i behandling av misstänkta eller bekräftade fall av apkoppor.

Sedvanliga skyddsåtgärder och skyddsklassificering

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan vid behov kontakta THL:s SIRO-team i frågor som gäller skydd.

Finns det vaccin mot apkoppor?

Det finns vaccin mot apkoppor. I Finland ges vaccinet till personer som exponerats för apkoppor och till personer som hör till riskgrupperna.
Läs mer: Vaccin mot apkoppor

Mer information

Monkeypox multi-country outbreak (ECDC, PDF 599 kB)

Epidemiological update: Monkeybox outbreak

Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries

Euroopassa todettu apinarokkotapauksia (Fall av apkoppor som konstaterats i Europa, på finska)

Smittkoppor

Monkeypox (WHO)

Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries (WHO)