Vanhemman valvontarangaistus

Valvontarangaistuksen periaate on, että valvontarangaistukseen tuomittu asuu kodissaan. Valvontarangaistuksen saanutta valvotaan rangaistuksen aikana sekä sähköisesti teknisin välinein että muilla tavoin.

Valvontarangaistus voidaan määrätä, mikäli sen katsotaan edistävän rikoksentekijän sosiaalista selviytymistä ja edesauttavan uusien rikosten ehkäisemistä. Mahdolliset aikaisemmat ehdottomat vankeusrangaistukset ja rikoksen laatu saattavat olla este valvontarangaistuksen tuomitsemiselle. Valvontarangaistus edellyttää lisäksi tuomitun asunnon soveltuvuutta rangaistuksen täytäntöönpanoon sekä samassa asunnossa asuvien suostumusta.
Valvontarangaistus (Rikosseuraamuslaitos)

Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen

Jos tuomitun kanssa samassa asunnossa asuu vakituisesti alle 18-vuotias lapsi, on lapsen mielipide selvitettävä ja häntä kuultava yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen toteutetaan lastensuojelulain 20 §:n mukaisesti.

Lapsen toivomukset ja mielipide on selvitettävä sekä otettava huomioon iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Selvittäminen tulee tehdä hienovaraisesti sekä siten, ettei tästä aiheudu tarpeettomasti haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten välisille suhteille. Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen tulee järjestää häiriöttömissä ja lapselle turvallisissa olosuhteissa.

Rikosseuraamuslaitoksen virkamies ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä suunnittelevat ja toteuttavat alaikäisen kuulemisen yhdessä. Pienten lasten mielipiteen selvittäminen tapahtuu luontevimmin lapsen kotona, lähtökohtaisesti siten, että lapsen vanhemmat eivät ole kuulemisessa läsnä. Lapsen kehitystasosta riippuen yli 12-vuotiaita lapsia voidaan kuulla Rikosseuraamuslaitoksen toimitiloissa. 

Valvontarangaistusta ei saa panna täytäntöön, jos alaikäinen perustellusta syystä vastustaa sitä ja hän on ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kypsä arvioimaan asiaa.

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 45 § (Finlex)
Lastensuojelulaki 5 ja 20 § (Finlex)
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 5 § (Finlex) 
Lapsen mielipiteen selvittäminen

Lapsen mielipiteen kirjaaminen

Lapsen mielipide kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen asiakirjoihin Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Mielipiteen kirjaaminen on osa valvontarangaistukseen tuomitsemisen edellytysten selvittämistä.
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 5 § (Finlex) 

Lastensuojelun asiakasasiakirjoihin ei kirjata kuulemista, jos lastensuojeluasia ei tule vireille, eikä asiakkuutta ennestään ole.

Valvontarangaistus ja lastensuojelun asiakkuus

Valvontarangaistuksen edellytysten selvittäminen tai rangaistuksen suorittaminen eivät automaattisesti johda lastensuojeluasian vireilletuloon ja lastensuojelun tarpeen selvityksen tekemiseen. Lastensuojelulaissa ole sellaista erityissäännöstä, jonka mukaan Rikosseuraamuslaitoksen lastensuojeluviranomaiselle esittämä pyyntö osallistua lapsen mielipiteen selvittämiseen tarkoittaisi, että lastensuojeluasia tulee vireille.

Jos tilanteeseen kuitenkin liittyy muita seikkoja, joiden perusteella lastensuojelutarpeen selvittäminen voi olla aiheellista, on Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden tehtävä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelun työntekijä voi myös laittaa asian vireille, jos lasten kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen yhteydessä tulee esille asioita, joiden perusteella lastensuojelutarpeen selvittäminen on tarpeen.
Lastensuojeluilmoitus

Valvontarangaistus ja eri toimijoiden roolit

Syyttäjä ja tuomioistuin

 1. Arvioi yleiset edellytykset valvontarangaistuksen tuomitsemiseksi (rikoksesta epäillyn aikaisemmat rikokset ja rangaistukset, päihteiden käyttö ja muut syyt).
 2. Pyytää Rikosseuraamuslaitokselta seuraamusselvityksen rikoksesta epäillyn asumisolosuhteista, perhetilanteesta, samassa asunnossa asuvien henkilöiden mielipiteistä ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä.
 3. Ratkaisee selvityksen saatuaan täyttyvätkö valvontarangaistukseen tuomitsemisen edellytykset.

Rikosseuraamuslaitos

 1. Vastaa seuraamusselvityksen tekemisestä.
 2. Kertoo rikoksesta epäillylle lastensuojelun sosiaalityöntekijän roolista selvityksen tekemisessä.
 3. Pyytää lastensuojelulta virka-apua alaikäisten lasten kuulemiseen ja mielipiteen selvittämiseen.
 4. Suunnittelee ja toteuttaa lasten kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa.
 5. Kirjaa kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen omiin asiakirjoihinsa.

Lastensuojelu

 1. Antaa rikosseuraamuslaitokselle virka-apua pyynnön mukaisesti.
 2. Pelkkä rikosseuraamuslaitoksen virka-apupyyntö ja avun antaminen ei aloita lastensuojelun asiakkuutta.
 3. Arvioi lasten kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen yhteydessä, onko lastensuojelun tarpeen selvittämiseen aihetta.
 4. Jos lastensuojeluasia tulee vireille rikosseuraamuslaitoksen tekemän lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelun työntekijän omien havaintojen perusteella, arvioi kiireellisten lastensuojeluntoimenpiteiden tarpeen ja käynnistää tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvityksen.
 5. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos tilanteessa ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys.
 6. Jos lastensuojeluasiakkuus alkaa, kirjaa sitä koskevat asiat lastensuojelun asiakirjoihin.

anna palautetta lastensuojelun käsikirjasta

OIKOPOLUT LAKEIHIN (FINLEX)

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 

Lastensuojelulaki 20 § (lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen)