Sateenkaari-ihmisten kohtaaminen lastensuojelussa

Lastensuojelun asiakkaina on sateenkaarinuoria ja sateenkaariperheitä. Sateenkaariperheitä toimii myös tuki- ja sijaisperheinä.

Jokaisella lastensuojelun ammattilaisella tulisi olla perustiedot sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä sekä ajantasaista tietoa heidän erityistarpeistaan ja tarjolla olevista tukipalveluista.

Tässä osiossa

Keitä sateenkaari-ihmiset ovat?

 • Sateenkaarinuoret ovat seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia nuoria.
 • Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.
 • Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä seksuaalinen suuntautuminen on muu kuin heteroseksuaalisuus, esimerkiksi homo-, bi- tai panseksuaalisuus.
 • Sukupuolivähemmistöillä viitataan henkilöihin, jotka eivät koe syntymässä määritettyä sukupuolta omakseen sekä intersukupuolisiin henkilöihin. Sillä viitataan myös henkilöihin, joiden sukupuoli tai sen ilmaisu eivät vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse sellaiseen määrittelevät kuuluvansa. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten itsemäärittelyn käsitteitä ovat esimerkiksi transsukupuolinen, transvestiitti, muunsukupuolinen ja intersukupuolinen.  Lue lisää intersukupuolisuudesta: Miten kohdata intersukupuolinen lapsi ja nuori terveyspalveluissa.

Sateenkaari-ihmisiin liittyvät peruskäsitteet on hyvä tietää. Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että käsitteet ja niiden käyttö muuttuvat ajan mukana. Muista myös, että

 • jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä itse itsensä
 • ammattilaisen tulee kunnioittaa ja noudattaa tätä itsemäärittelyä.

Käsitteisiin voi tutustua lisää Setan kattavan sateenkaarisanaston avulla. 
Sateenkaarisanasto (Seta.fi)

Tietoa sateenkaarilapsista ja -nuorista löytyy tietopaketista

Yhdenvertaisuus on lastensuojelun lähtökohta

Syrjimättömyys on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisistä periaatteista. Lapsia tulee kohdella keskenään yhdenvertaisesti ilman lapsen tai hänen vanhempansa ominaisuuteen perustuvaa erottelua. 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, 2 artikla (Finlex)

Myös Suomen perustuslain mukaan ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti. 
Suomen perustuslaki 6 § 1 momentti (Finlex)

Viranomaisilla on erityinen velvoite edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lastensuojelutyön ammattilaisen tulee

 • tunnistaa syrjivät käytännöt 
 • poistaa ja ehkäistä aktiivisesti epäkohtia 
 • tukee syrjintää kokeneita asiakkaita. 

Koko organisaation on edistettävä yhdenvertaisuutta, eli yhdenvertaisuus ei saa olla vain yksittäisten työntekijöiden vastuulla.

Viranomaisen on kirjattava tarvittavat yhdenvertaisuutta edistävät toimet yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Asiakkaan saatavilla on oltava toimintaohjeet tilanteeseen, jossa hän kohtaa palveluissa epäasiallista kohtelua tai syrjintää.

Lisätietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sivuilta (syrjinta.fi)

Sateenkaari-ihmisten kohtaaminen

Monet sateenkaari-ihmiset ovat kokeneet epäasiallista kohtelua ja syrjintää. Kokemukset voivat aiheuttaa sen, etteivät kaikki sateenkaari-ihmiset uskalla hakea apua.

Luottamuksen rakentaminen voi vaatia ammattilaiselta tavallista enemmän aikaa ja työtä. Kohtaamisen perusosaaminen kuitenkin riittää:

 • Kysy, kuuntele ja anna tilaa.
 • Kunnioita itsemäärittelyä.
 • Esitä avoimia kysymyksiä, ole sensitiivinen. 
 • Ota puheeksi.
 • Noudata ammattieettisiä periaatteita.

Miten kohtaan ammatillisesti?

 • Tiedosta omat arvosi, asenteesi, ennakkoluulosi ja -oletuksesi, jotka vaikuttavat kohtaamiseen.
 • Hahmota kokonaisuus ja kiinnitä huomio oikeaan asiaan. Joskus sateenkaarevuus liittyy asiaan, joskus ei.
 • Puhu tarvittaessa rohkeasti myös seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, jos niillä on merkitystä käsiteltävään asiaan.
 • Älä yleistä kokemuksia, sillä jokainen sateenkaari-ihminen on yksilö.
 • Muista kaikissa tilanteissa asiakkaisiin liittyvä kunnioittava puhetapa.

Moninaisuus on hyvä huomioida myös käytettävissä materiaaleissa. Onko esimerkiksi lomakkeissa tarjolla vain vaihtoehdot mies ja nainen, vai myös ”muu” tai ”en halua kertoa”? Kysytäänkö isän ja äidin, vai vanhempien yhteystietoja?

Sateenkaarinuori lastensuojelun asiakkaana

Useat sateenkaarinuoret voivat hyvin. Mielenterveysongelmat ja itsetuhoisuus ovat kuitenkin yleisempiä sateenkaarinuorten keskuudessa.

Sateenkaarevuus ei itsessään aiheuta ongelmia. Ongelmat syntyvät ympäristössä olevista asenteista ja ennakkoluuloista sekä kokemuksesta, ettei tule hyväksytyksi omana itsenään.

Sateenkaarinuoret kokevat muita nuoria enemmän koulukiusaamista, seksuaalista häirintää ja väkivaltaa ikätoverisuhteissa ja kotona. Yläkouluikäisistä sateenkaarinuorista lähes puolet on kokenut henkistä väkivaltaa ja joka neljäs fyysistä väkivaltaa vanhempiensa tai muiden huolta pitävien aikuisten taholta.

Mistä nuoren ongelmissa on kyse?

Sateenkaarinuoren kohdalla on tärkeää selvittää mistä on oikeasti kyse. Sateenkaarevuus voi liittyä tai olla liittymättä nuoren haasteisiin.

Läheisten tuki ja hyväksyntä on tärkeää, jotta nuoren identiteetti ja myönteinen omakuva kehittyvät. Nuori voi pelätä, että läheiset ihmissuhteet katkeavat. Sen vuoksi monet sateenkaarinuoret kokevat tarpeelliseksi salata seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä.

Voit tukea nuorta puhumaan asiasta läheisilleen. Vanhempien hämmennys on luonnollista. Usein taustalla on huoli siitä, että nuori voi joutua syrjityksi ja kiusatuksi identiteettinsä vuoksi. Vanhemmat voivat myös luulla, että kyseessä on vain ohimenevä vaihe.

Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea omien tunteidensa käsittelyyn. Joskus lähipiirin suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin voi olla niin kielteistä, että nuoren ei ole turvallista kertoa asiasta henkisen tai fyysisen väkivallan uhkan vuoksi.

Sijaishuoltopaikan valinta sateenkaarinuorelle

 • Sijaishuoltopaikassa on hyvä olla riittävästi osaamista ja ymmärrystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. 
 • Sijaishuoltopaikka kunnioittaa nuoren itsemäärittelyoikeutta niin sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen kuin nimenkin osalta. 
 • Sijaishuoltopaikalla on sukupuolineutraaleja tiloja ja toimintakäytäntöjä. Tämä on huomioitava erityisesti sukupuoltaan pohtivien ja transnuorten kohdalla. 
 • Sijaishuoltopaikassa puututaan epäasialliseen kohteluun, kiusaamiseen ja syrjintään. Huumori ei saa olla henkilökohtaista pilkantekoa nuorta tai nuoren identiteettiä kohtaan.
 • Sijaishuoltopaikan aikuiset luovat turvalliset olosuhteet, joissa nuori voi puhua myös omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään. Nuorella tulisi olla edes yksi luotettava aikuinen, jonka kanssa hän voisi puhua avoimesti.

Laitosyksiköissä hyvä käytäntö on laatia nuorten kanssa yhdessä arjen yhdenvertaisuussuunnitelma. Siitä löytyvät toimintaohjeet, joilla kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan. Aikuisten arvostava ja kunnioittava puhe moninaisuudesta toimii esimerkkinä nuorille.

Sateenkaariperheet lastensuojelussa

Arvion mukaan Suomessa elää sateenkaariperheissä noin 10 000 lasta ja nuorta. Tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä suurin osa sateenkaariperheistä ei näy tilastoissa.

Tutkimukset osoittavat, että sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat pääsääntöisesti yhtä hyvin kuin muutkin ikätoverinsa.

Sateenkaariperheiden kriisit ja haasteet eivät myöskään juuri eroa muista lapsiperheistä, vaan perheissä tarvitaan tukea yhtä lailla vanhemmuuteen ja arjen kysymyksiin. Erityishaasteita voivat tuoda

 • puutteellinen juridinen turva
 • syrjinnän pelko, joka on avun hakemisen esteenä
 • katkenneet suhteet läheisverkostoon. 

Huomioi kaikki lapsen vanhemmat 

Lainsäädäntö asettaa erilaisia sateenkaariperheitä ja niiden vanhempia oikeudellisesti eri asemaan toisiinsa nähden.

Lapsella voi olla vain kaksi juridista vanhempaa, vaikka lapsen elämään kuuluisi useampia tosiasiallisia vanhempia. Näin on esimerkiksi apilaperheissä, joissa perhettä on alusta asti ollut perustamassa enemmän kuin kaksi aikuista. Osa vanhemmista voi tällöin kuitenkin toimia lapsen huoltajina juridisten vanhempien ohella.

 • Tunnista työssäsi perhe kokonaisuudessaan. Kun huomioit myös arjen tosiasialliset vanhemmat, kaikki lapselle merkitykselliset ihmissuhteet tulevat turvatuksi lapsen edun mukaisesti. Sen myötä käytössäsi on päätösten tueksi mahdollisimman kattava tieto lapsen ja perheen tilanteesta.
 • Epäselvä juridinen asema voi vaikeuttaa päätöksentekoa ja kommunikointia myös lastensuojelussa. Älä anna hankaluuksien estää sitä, että varmistut lapsen hyvinvoinnista ja lapsen edun toteutumisesta. 
 • Pyri säilyttämään lapsen tunnesuhde kaikille hänelle rakkaisiin läheisiin myös lastensuojelun aikana säännöllisten tapaamisten avulla.

Rakenna luottamusta alusta asti

Perheenjäsenillä voi olla suuri huoli siitä, saavatko he oikeudenmukaista kohtelua lastensuojelussa. Vanhemmat ovat voineet kokea, että ongelmia on aiemmin pidetty aiheettomasti sateenkaariperheestä johtuvina. Perhe on saattanut jättää tämän vuoksi hakematta tarvitsemiaan palveluita ja tukea.

Perheelle on hyvä todeta, että lastensuojelutyössä

 • on tarkoitus tarkastella lapsen elämää ja hyvinvointia
 • on tarkoitus huolehtia lapsen edun ja tarpeiden toteutumisesta
 • ei ole syytä tarkastella erityisesti sateenkaariperhettä tai muuta perhemuotoa.

Tue vanhemmuutta ja parisuhdetta 

Ammattilaisilla tulisi olla valmiutta kohdata erilaisia perheitä ja rohkeutta ottaa olennaiset asiat puheeksi.

Viimeaikaisten tutkimuksen mukaan sateenkaariperheiden vanhemmat ovat kokeneet palvelun pääasiallisesti asiallisena. Ongelmalliseksi on kuitenkin koettu erityisesti palvelujen heteronormatiivisuus ja ammattilaisten tiedon puute sateenkaariperheiden erityiskysymyksissä. 

Puutteita on ollut erityisesti parisuhteen tukemisessa ja eroauttamisessa. Sateenkaariperheen vanhempien parisuhteesta pitäisi pystyä puhumaan aivan kuten muidenkin.

Huomioitavaa on myös sateenkaariperheiden mahdolliset läheis- ja sukulaissuhteiden vaikeudet, jotka voivat vähentää vanhempien voimavaroja:

 • Sateenkaariperheet saavat vähemmän tukea vanhemmuudelle omilta vanhemmilta ja sukulaisilta. 
 • Tutkimusten mukaan joka neljännen sateenkaariperheen isovanhemmalla oli hankaluuksia suhtautua perhemuotoon, ja joka seitsemäs isovanhempi oli kokonaan katkaissut välit perheeseen. 

Sateenkaariperheet saavat tyypillisesti tukea vanhemmuudelleen erityisesti ystäviltä ja vertaistoiminnasta.

Sateenkaariperhe sijaisperheenä

Sateenkaariperhe voi toimia sijaisperheenä, ja Suomessa on useita kymmeniä sateenkaariperheitä tuki- ja sijaisperheenä. 
Sijaishuoltopaikan valinta

Perhehoitajan sukupuolella, sukupuolen ilmaisulla tai seksuaalisella suuntautumisella ei ole merkitystä valmiuksiin toimia vanhempana. 
Perhehoitajana toimiminen

Lisätietoa:

Sateenkaariperheet sijaisperheenä (Sateenkaariperheet ry, pdf 1 Mt)

Sateenkaariperhe sijaisperheiden ennakkovalmennuksessa (Sateenkaariperheet ry, pdf 418 kt) 

Sateenkaarevat tuki- ja neuvontapalvelut

Sateenkaarijärjestöt tarjoavat palveluita erilaisiin kysymyksiin niin sateenkaari-ihmisille kuin heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Voit ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä itselle sopivaan palveluun tai voit itse konsultoida järjestön asiantuntijoita erityiskysymyksissä.

Tuki- ja neuvontapalvelut (Seta.fi)

 • Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
  Sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sukupuoltaan pohtiville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Aihe voi liittyä omaan tai läheisen sukupuoleen tai sukupuolen ilmaisuun, sukupuolen korjaamiseen ja hoitokäytäntöihin. Tukea puhelimitse ja sähköpostilla sekä mahdollisuus tapaamiseen työntekijän kanssa.
   
 • Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelu
  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja identiteettiään pohtiville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Aiheita voivat olla seksuaalinen suuntautuminen, seksi ja seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu. Neuvontaa puhelimitse ja verkkosivuilla sekä mahdollisuus tapaamiseen työntekijän kanssa.
   
 • Perhesuhdekeskus
  Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille ja heidän läheisilleen perhe- ja läheissuhteisiin liittyvissä tilanteissa. Aiheita voivat olla läheisen seksuaalinen suuntautuminen, pari- ja monisuhteiden haasteet, erotilanteet ja vanhemmuuden jakaminen. Tukea puhelimitse ja mahdollisuus tapaamiseen työntekijän kanssa.
   
 • Sateenkaariperheet ry 
  Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille lapsiperheellistymisen ja sateenkaarivanhemmuuden käytännön asioihin liittyen. Neuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla.
   
 • Helsinki Pride -yhteisö
  Ammatillista tukea sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille ihmisille. Neuvontaa puhelimitse ja mahdollisuus tapaamiseen työntekijän kanssa.