Röda hund

Vad är röda hund?

Röda hund är en virussjukdom som orsakas av rubellavirus.

Hur smittar röda hund?

Röda hund överförs som droppsmitta via luftvägarna. Symtomen uppkommer cirka 15–18 dygn efter smittillfället. En person som insjuknat är smittsam redan en vecka innan symtomen debuterar.

Hur kan röda hund- smittan förebyggas?

Röda hund kan enbart förebyggas genom vaccination.

En del av befolkningen har skydd mot röda hund eftersom de har haft sjukdomen som barn. Enligt det vi känner till idag ger en genomgången sjukdom livslång immunitet. Det har inte heller rapporterats några fall av röda hund bland de personer som fått  två doser MPR-vaccin.

MPR dvs. vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Vilka är symtomen på röda hund?

Röda hund ger liknande symtom som en lindrig förkylning och orsakar hudutslag.

Utslagen uppträder ofta först i ansiktet och sprids därefter till hela kroppen för att sedan försvinna på några dagar. Röda hund kan också vara symtomfri.

Vilka är följdsjukdomarna och följderna av röda hund?

Följdsjukdomarna av röda hund är ledvärk och minskat antal blodplättar (trombocytopeni), som går över av sig själv. En sällsynt följdsjukdom är hjärninflammation, dvs. encefalit.

Röda hund under graviditeten kan skada fostret och orsaka bland annat syn- och hörselskador, hjärtfel och utvecklingsstörning. Före MPR-vaccinationerna föddes årligen flera barn som skadats av röda hund.

Hur konstateras röda hund?

Röda hund fastställs genom att man påvisar antikroppar mot rubellavirus i blodprover eller påvisar viruset i blod-, saliv-, svalg- eller urinprov.

Vid misstanke om röda hund fastställer THL:s expertlaboratorium diagnosen.

Laboratorieundersökningar av röda hund

Hur behandlas röda hund?

Behandlingen är symtomatisk. Det finns inget antivirusläkemedel som är effektivt mot röda hund.

Hur vanligt är det med röda hund och hur sker uppföljningen?

Tack vare MPR-vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet har endemisk röda hund kunnat utrotas i Finland. Det konstateras också sällan fall som smittats utomlands.

Även globalt förekommer få fall av röda hund. I EU/EES-länderna har antalet fall minskat från 40 000 fall år 2013 till knappt 600 fall år 2019.

Röda hund förekommer främst i Asien och i områden kring Stilla havet, särskilt i Indonesien, Indien och Kina.

Läs mer om förekomsten av röda hund i Finland (MPR-sjukdomar, på finska)