Vaccin mot hepatit A och B

Kombinationsvaccinet mot hepatit A och B skyddar mot leverinflammationer orsakade av både hepatit A- och hepatit B-virus. 

Hepatit A sprids via mat, dryck och dålig hygien. Hepatit B smittar via blod och sex.

Sidans innehåll

Vem får kombinationsvaccin mot hepatit A och B?

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges vaccinet gratis till personer som löper en förhöjd risk att få båda smittorna:

 • personer med en blödningssjukdom som får regelbunden vård
 • personer som injicerar droger 
 • närstående till personer som injicerar droger, till exempel familjemedlemmar, personer som bor i samma bostad och sexpartner
 • män som har sex med män.

Vaccination rekommenderas också för personer som arbetar med vissa arbetsuppgifter. Företagshälsovården bedömer om det finns ett vaccinationsbehov i samband med arbetet eller en arbetsresa. Arbetsgivaren betalar dessa vaccinationer.
Vaccinationer i arbetslivet

Vaccinet kan också ges när en person under sin fritid reser till ett land där det förekommer både hepatit A och hepatit B. Dessa vaccinationer betalar personen själv. 

Kombinationsvaccinet är ett alternativ till separata vaccin.

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används ett vaccin som heter Twinrix. För barn och vuxna används separata vaccinpreparat.

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.
 • Aktiva substanser i vaccinet är hepatit B-virusets ytstrukturer och inaktiverade hela hepatit A-virus.
 • Vaccinets förstärkningsämne består av en aluminiumförening.
 • Hjälpämnen är salter och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller inga konserveringsmedel.

Twinrix Pediatric-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

Twinrix Adult-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Vaccinationsanvisningar

Injicera vaccinet antingen i överarmens deltamuskel eller i övre delen av yttre lårmuskeln (IM). Om vaccinet injiceras i fettvävnad kan skyddet förbli bristfälligt.

Om personen har kraftig och kronisk trombocytopeni eller blödningssjukdom, kan vaccinet också injiceras subkutant (SC).

Om personen behöver ett skydd mot båda virusen men vaccinationsserien har inletts med ett enskilt vaccin mot hepatit A eller hepatit B, kan du slutföra serien med kombinationsvaccin. 

Vanliga frågor om hepatitvaccinationer

Dosering och vaccinationsschema

Twinrix Pediatric-vaccinet ges till personer i åldern 1–15 år. En dos är 0,5 ml.

Twinrix Adult-vaccinet ges till personer som fyllt 16 år. En dos är 1 ml.

Grundvaccinationsserien består av tre vaccindoser som ges månad 0, 1 och 6.

Om skydd behövs snabbt kan vaccinet i undantagsfall ges dygn 0, 7 och 21 till personer som fyllt 16 år. För att säkerställa ett långvarigt skydd behövs då ytterligare en fjärde vaccindos ett år efter den första dosen.

Boosterdoser behövs inte eftersom vaccinationsskyddet är livslångt, enligt det vi vet idag.

Vilka är fördelarna med kombinationsvaccin mot hepatit A och B?

Vaccinet förebygger smitta av hepatit A- och B-virus.

Kombinationsvaccin ger ett bra skydd mot båda hepatitinfektionerna. Användning av kombinationsvaccin kräver färre vaccinationsgånger och ger lägre vaccinationskostnader.

Vilka biverkningar kan kombinationsvaccinet mot hepatit A och B ha?

De vanligaste biverkningarna är lokala reaktioner i injektionsområdet, såsom smärta, rodnad och svullnad.
Det är också vanligt med övergående allmänna symtom, såsom 

 • huvudvärk
 • illamående
 • symtom i matsmältningskanalen
 • trötthet.

Feber, hudsymtom och faktiska överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Lokala och allmänna symtom uppkommer vanligen inom ett par dygn efter vaccinationen och fortsätter några dygn. De kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.
Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till en person hos vilken en anafylaktisk reaktion bekräftats efter föregående dos med hepatit A- och B-kombinationsvaccin eller efter vaccination med ett vaccin som innehåller motsvarande komponenter.

Senarelägg vaccinationen, om personen har feber eller en infektion med feber.

Anafylaxi och misstänkta anafylaxisymtom

Kombinationsvaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Kombinationsvaccinet började erbjudas 2005, då man inledde hepatit A-vaccinationer av samma riskgrupper som redan erbjöds vaccination mot hepatit B. 

Dessa grupper var personer med en blödningssjukdom som får regelbunden vård och personer som injicerar droger samt deras närstående. 

År 2017 utökades målgruppen även till män som har sex med män.