Hepatit A

Vad är hepatit A?

Hepatit A är en leverinflammation orsakad av virus (HAV). Sjukdomen kallades tidigare smittsam gulsot. HAV hör till gruppen picornavirus.

Hepatit A är vanligt i länder med dålig hygien.

Hur smittar hepatit A?

Stora mängder av hepatit A-virus utsöndras i avföringen redan en vecka innan symtomen bryter ut, dvs. två veckor innan gulsot uppträder. Utsöndringen fortsätter ytterligare cirka en vecka.

Eftersom viruset utsöndras i så stora mängder i avföring kan den insjuknade lätt få viruset på händerna i samband med toalettbesök. Från händerna överförs viruset till livsmedel och via avloppsvattnet kan viruset hamna i vatten. På så sätt sprids smittan vidare.

Viruset kan också spridas som kontaktsmitta direkt från en person till en annan via smutsiga händerna eller sexuellt umgänge.

För att smittan ska överföras krävs bara en mycket liten mängd virus, som man kan få till exempel via dörrhandtag om det finns hepatit A-virus i den närmaste omgivningen.

Andra sätt som viruset kan sprida sig på:

  • Vattenlevande blötdjur, till exempel musslor och ostron, kan innehålla stora mängder virus, om odlingarna ligger nära utloppet för avloppsvatten.
  • Bland personer som tar intravenösa droger kan smitta också spridas via sprutor och tillbehör.
  • Viruset kan överföras via bär eller grönsaker som vattnats med smutsigt vatten, till exempel via frysta bär. Under de senaste åren har det i Finland och på andra håll i Europa förekommit flera hepatit A-epidemier som orsakats på detta sätt.

Hur kan hepatit A-smittan förebyggas?

Hepatit A-smitta förebyggs med vaccinationer.
Vaccin mot Hepatit A

Gammaglobulin ges numera främst till en hepatit A-patients närkontakter.

Handhygien och måltider under resor

Under resor bör man alltid tvättar händerna efter toalettbesök och före måltider.

Undvik att äta otillredd mat och i synnerhet råa blötdjur.

Köp gärna dricksvatten på flaska från butiken. Be inte om isbitar i drycker på restauranger och kaféer.

Mer om ämnet

Vilka är symtomen på Hepatit A-infektion?

Tiden från smittillfället tills de första symtomen visar sig är 15–50 dygn.

Hepatit A börjar plötsligt, och de första symtomen är vanligen

  • aptitlöshet
  • illamående
  • feber
  • magont.

Huden och ögonens hornhinna blir gulfärgade några dagar efter de första symtomen. Gulheten beror på bilirubin, som är en nedbrytningsprodukt av hemoglobin, som den inflammerade levern inte kan bryta ner.

Hos små barn är sjukdomen ofta helt symtomfri.

Risken för allvarlig leverinflammation ökar med åldern. Sjukdomen leder dock ytterst sällan till döden.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av en hepatit A-infektion?

Hepatit A kan orsaka trötthet och aptitlöshet i flera månader efter sjukdomen, eftersom det kan ta tid för levern att återhämta sig.

Ungefär en av hundra hepatit A-fall får en mycket kraftig inflammationsreaktion, som kan förstöra levern. Hälften av dessa patienter dör, en fjärdedel måste genomgå en levertransplantation och en fjärdedel tillfrisknar.

Personer som insjuknat i hepatit A fortsätter inte bära på viruset efter tillfrisknandet.

Hur konstateras en infektion?

Hepatit A kan konstateras genom att man påvisar antikroppar i blodet.

En nydebuterad hepatit A utmärks av att antikropparna av IgM-klassen stiger och leverfunktionsproverna visar förhöjda S-ALAT- och S-ASAT-värden.

Genomgången hepatit A ger ett livslångt skydd och IgG-antikroppar kan påvisas också efter flera år.

Laboratorieundersökningar av hepatit A

Hur behandlas hepatit A?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot hepatit A.

Ibland måste insjuknade vårdas på sjukhus. Oftast går sjukdomen över av sig själv, även om det kan ta flera månader innan vuxna har återhämtat sig.

Hur vanligt är det med Hepatit A och hur sker uppföljningen?

Läs om förekomsten av hepatit A (på finska)