Kontraindikationer och försiktighetsmått vid influensavaccinationer

Följande anvisningar gäller vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet, men kan tillämpas även på andra influensavacciner.

Vem får inte ges influensavaccin?

Influensavaccin ska inte ges till personer som har fått en allvarlig omedelbar allergisk reaktion, anafylaxi, av den föregående influensavaccinationen.

Det injicerbara vaccinet får inte ges till barn under 6 månader.

Nässprayvaccinet Fluenz Tetra får inte ges till

  • barn under två år
  • personer som har fyllt 18 år
  • personer med kraftigt nedsatt motståndskraft på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom
  • barn som får salicylatbehandling.

Vaccination av personer med immunbrist

Försiktighetsmått och omständigheter som ska beaktas vid vaccineringen

Astma hos barn

En vaccination som ges som nässpray bör skjutas upp

  • om barnets astma inte är under kontroll eller
  • om barnet har en luftvägsinfektion som ger pipande andning.

Om barnets astma är under kontroll, kan barnet vaccineras. Regelbunden medicinering mot astma utgör inget hinder för vaccination, om barnets andning inte har varit pipande på tre dygn. 

Det är bra att skjuta upp vaccineringen, om barnets astma har förvärrats under de tre senaste dygn och medicineringen har ökats. 

Injicerbart vaccin kan ges åt barnet oavsett astmasituation.

Vaccination med nässprayvaccin för närstående till personer med immunbrist

Närstående till en person med immunbrist kan vanligen ges nässprayvaccin. Vaccinet ska ändå inte ges om personens immunbrist är mycket allvarlig. Immunbristen är allvarlig till exempel om personen måste hållas isolerad på grund av sin sjukdom, till exempel en organtransplantation.

Om en närstående ändå vill ta nässprayvaccinet får hen inte träffa den isolerade personen på två veckor efter vaccinationen. Det är möjligt att vaccinvirusen kan spridas till en person med allvarlig immunbrist. 

Risken för att vaccinviruset orsakar en allvarlig sjukdom är ändå mycket liten, eftersom vaccinvirusen har försvagats så att de kan föröka sig endast i de övre luftvägarna.

Till exempel i USA, där vaccinet har använts över tio år, har ändå inga sjukdomsfall konstaterats hos personer med immunbrist vars närstående nyligen fått nässprayvaccin.

Antivirala läkemedel kan försämra nässprayvaccinets effekt

Antivirala läkemedel som används för att behandla influensa kan försämra nässprayvaccinets effekt. Vaccinationen kan ges när två dygn har förflutit efter att läkemedelsbehandlingen har avslutats.

Om antivirala läkemedel mot influensa ges inom två veckor efter vaccinationen, kan den skyddseffekt som vaccinet skapar försämras.

Antivirala läkemedel påverkar veterligen inte det injicerbara vaccinets skyddseffekt.

Feber

En person som har feber eller en infektion med feber ska inte vaccineras, utan vaccinationen ges först när personen är återställd.

Äggallergi

Personer med äggallergi kan oftast vaccineras normalt.

Influensavaccinerna innehåller ytterst små rester av äggprotein.

  • Risken för en riktigt allvarlig reaktion, anafylaxi, är mycket liten.
  • Det är möjligt att personer med äggallergi får något slags symtom.
  • Majoriteten av äggallergikerna får inga symtom.

Vaccination av personer med äggallergi

Graviditet

Nässprayvaccinet mot influensa rekommenderas inte för gravida kvinnor. De kan få det injicerbara influensavaccinet när som helst under graviditeten.

Ålder

Nässprayvaccinet rekommenderas inte för barn under två år, eftersom ett levande försvagat vaccin kan ge dem pipande andning.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte heller beviljat vaccinet försäljningstillstånd för vaccination av personer som fyllt 18 år, eftersom vaccinet inte ger vuxna en tillräcklig skyddseffekt. Slemhinnorna i de övre luftvägarna hos vuxna innehåller många antikroppar som hindrar nässprayvaccinet från att föröka sig, vilket gör att en tillräcklig skyddseffekt inte skapas.

Allergi mot formaldehyd

Allergi mot formaldehydallergi utgör i allmänhet inget hinder för influensavaccination.

De injicerbara influensavaccinerna innehåller ytterst små spår av formaldehyd: beroende på preparatet högst 10 eller 30 mikrogram/dos.

Allergi mot formaldehyd uppträder vanligen i form av fördröjda lokala irritationssymtom på huden. Det ökar inte den vaccinerades risk för att få en anafylaktisk reaktion.

Vaccination av personer som är allergiska mot formaldehyd

Allergi mot antibiotika

Personer som är överkänsliga mot antibiotika kan i allmänhet vaccineras, trots att spår av antibiotika nämns i produktresumén. Om en person tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion efter en influensavaccination, fattas beslutet om vaccination av den behandlande läkaren i samråd med den vaccinerade. 
Vaccination av personer med allergi mot antibiotika

Acetylsalicylatbehandling

Tillverkaren påpekar att läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra inte bör ges åt barn förrän 4 veckor förflutit sedan barnet fått nässprayvaccin. Om barnet får läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra tidigare, kan barnet insjukna i Reyes syndrom.

Guillain-Barrés syndrom, GBS

I fråga om en person som nyligen drabbats av Guillain-Barrés syndrom (GBS) fattas beslutet om influensavaccination av den behandlande läkaren i samråd med personen som ska vaccineras. Det kan inte uteslutas helt att GBS-symtomen förvärras eller återkommer momentant efter vaccinationen. Man bör dock minnas att personen löper klart större risk att drabbas av GBS till följd av själva influensan än av vaccinet. 
Vaccination av personer med neurologiska sjukdomar

Annat information: