Vem får gratis influensavaccin?

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta får influensavaccinet gratis.

Influensavaccinationerna startade i Finland på 1980-talet med vaccination av personer som hörde till de medicinska riskgrupperna. Genom åren har allt flera målgrupper inkluderats i den avgiftsfria influensavaccinationskretsen, efter det att forskningsresultat om nyttan av influensavaccination av personer i de ifrågavarande grupper har publicerats.

Social- och hälsovårdspersonalen och personalen inom läkemedelsförsörjningen

Vaccination av personalen skyddar både personalen själv och även patienterna och klienterna mot influensa. 

På grunda av coronaepidemin kan det vara extra stor efterfrågan på influensavacciner. De personer inom social- och hälsovården har företräde som

  • möter och vårdar influensapatienter
  • kontinuerligt vårdar personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa.

Influensavaccination av social- och hälsovårdspersonal

Gravida kvinnor

Risken för svår influensa ökar när graviditeten framskrider. Om den blivande mamman dessutom har någon underliggande sjukdom, femdubblas risken. Influensan kan även utföra en risk för graviditeten. Det vaccin som mamman får under den sista trimestern ger barnet ett avsevärt skydd under de första levnadsmånaderna. 

Influensavaccinationer rekommenderas för alla gravida.
Influensavaccination av gravida kvinnor

Barn under 7 år

Influensa är vanligt hos små barn: varje år insjuknar i genomsnitt vart femte barn i influensa. Många av de barn som insjuknar i influensa får också en följdsjukdom, vanligast är öroninflammation och lunginflammation. Småbarn är också effektiva smittspridare. 

Influensavaccinationer rekommenderas för alla barn under 7 år. 
Influensavaccination av barn under 7 år

Personer som fyllt 65 år 

Personer som fyllt 65 år löper stor risk att insjukna i allvarlig säsongsinfluensa och dess följdsjukdomar. Det lönar sig att ta vaccinet även för friska personer som är i gott skick, eftersom risken att insjukna ökar med åldern. 

Influensavaccinationer rekommenderas för alla 65 år fyllda och äldre personer.
Influensavaccination av personer som fyllt 65 år

Personer som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom eller vård

Risken för svår influensa är störst för personer med en underliggande sjukdom, såsom

  • en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • diabetes
  • njursvikt.

Influensan kan också leda till att den underliggande sjukdomen förvärras och funktionsförmågan försämras. 

Influensavaccinationer rekommenderas för alla barn över 6 månader, ungdomar och fullvuxna som på grunda av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen. Barn under 7 år och 65 år fyllda personer är redan på grunda av åldern berättigade till influensavaccinet, oberoende om de hör till riskgruppen på grunda av sjukdom eller inte. 

De medicinska riskgrupperna har uppdaterats 2023-2024 för att enhetliga dem med riskgrupperna för allvarlig coronasjukdom

Influensavaccination av personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling

Närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa

Vaccinet förebygger nedsmittning, och därför skyddar vaccinationen inte bara den vaccinerade utan också dennas familjemedlemmar och andra närstående. 

Personer som är speciellt utsatta för allvarlig influensa får ett extra skydd om deras fortlöpande eller regelbundna närkontakter har tagit influensavaccinet.
Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa

De värnpliktiga och frivilliga som påbörjar militärtjänstgöringen 

Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av virus. Influensa sprids lätt via droppsmitta till exempel när man hostar eller nyser, och därför sprids den lätt i garnisonsförhållanden. 

Vaccinet rekommenderas för alla som inleder sin beväringstjänst eller tjänstgör under influensasäsongen.
Influensavaccination av personer som inleder militärtjänst

Personer som bor i anstaltliknande förhållanden

Influensa sprids lätt genom droppsmitta i förhållanden, där många människor vistas och bor tätt tillsammans. 

Influensavaccination rekommenderas för personer som bor eller vistas länge i anstaltliknande förhållanden så som till exempel kriminalvårdsanstalter och flyktingförläggningar.