Vanliga frågor om nässprayvaccinet mot influensa

Varför får inte barn under 2 år ta nässprayvaccin?

I undersökningar som gjordes innan försäljningstillståndet beviljades konstaterades fler fall av väsande andning hos de barn i åldern 6–23 månader som fått Fluenz-nässprayvaccinet jämfört med de barn som fått injicerbart influensavaccin. Därför finns det en åldersgräns också i försäljningstillståndet för Fluenz Tetra -nässprayvaccin. 

Varför erbjuds endast 2–6-åringar nässprayvaccinet Fluenz Tetra som en del av det nationella vaccinationsprogrammet?

Enligt anvisningarna från innehavaren av försäljningstillståndet får nässprayvaccinet inte ges till barn under 2 år. Vaccinet kan ges till barn upp till 17 år, men i det nationella vaccinationsprogrammet är vaccinet avgiftsfritt endast för barn under 7 år. 

Under influensasäsongen 2022–2023 vaccinerades ungefär vart tredje barn i åldern 2–6 år mot influensa. Majoriteten av de vaccinerade 2–6 åringarna fick nässprayvaccinet.

Nässprayvaccinet är dyrare än det injicerbara vaccinet. Det finns inga avgörande skillnader i skyddseffekten. Om en klart större andel av föräldrarna vill ge sitt barn nässprayvaccin i fortsättningen, kan man överväga att köpa en större mängd av detta vaccin. 

Varför har man inte reserverat nässprayvaccin för alla 2–6-åringar?

Nässprayvaccinet är betydligt dyrare än det injicerbara vaccinet.

Under pandemin var influensavaccinationstäckningen bland småbarn som högst i vårt land. Då var det 43 procent. Enligt det nationella vaccinationsregistret influensavaccinationstäckningen bland 2-åringar var 38% och bland 3–6-åringar cirka 28 % förra säsongen. Det är inte ändamålsenligt att med skattemedel skaffa stora mängder vaccin som sedan förblir oanvända och måste kasseras.

Enligt produktresumén behöver ett barn som inte tidigare vaccinerats mot influensa två doser av vaccinet Fluenz Tetra. Varför rekommenderar THL endast en dos?

Undersökningar visar att skyddet mot influensa efter en dos nässprayvaccin är cirka 90 procent av det skydd som ett friskt barn får efter två doser. I en situation där det varit möjligt att skaffa nässprayvaccin endast åt en del av 2–6-åringarna, är det inte motiverat att ge barnen två doser. 

Vaccinet Fluenz Tetra innehåller levande influensavirus. Kan vaccinet orsaka influensa? 

Vaccinet kan inte orsaka influensa. De influensavirus som ingår i vaccinet har försvagats så att de inte kan föröka sig i de nedre luftvägarna. Av försiktighetsskäl ges vaccinet dock inte till personer som har en kraftigt nedsatt motståndskraft på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom. 

Kan vaccinviruset smitta från den som fått vaccinet Fluenz Tetra till en annan person?

Vaccinvirusen förökar sig i näsa och svalg  hos den vaccinerade. Utsöndringen är högst 2–3 dygn efter vaccinationen. Det är möjligt att vaccinvirus kan smitta till den vaccinerades närstående, men det är ovanligt. 

Vaccinvirusen har försvagats så att de inte kan orsaka influensa och således är en smitta inte till skada. 

I USA har man över 10 års erfarenhet av vaccinet, och där har inga sjukdomsfall konstaterats bland närstående till de vaccinerade, inte ens i det fallet att den närstående personens motståndskraft varit nedsatt.

Får 2–6-åringar ges det injicerbara influensavaccinet, om föräldrarna vill att barnet ska få det i stället?

Ja. THL rangordnar inte vaccinerna i bättre och sämre. Enligt THL:s registerbaserade studie finns det ingen avgörande skillnad i vaccinernas skyddseffekt. 

Hur noggrant är det med åldersgränsen på två år? Får jag till exempel ge Fluenz Tetra till ett barn i åldern 1 år och 11 månader? 

Det finns skäl att iaktta den nedre åldersgräns som anges i vaccinets produktresumé.

I undersökningar som gjordes innan försäljningstillståndet beviljades konstaterades fler fall av väsande andning hos de barn i åldern 6–23 månader som fått vaccinet Fluenz jämfört med de barn som fått injicerbart influensavaccin. Därför finns det en åldersgräns i försäljningstillståndet för preparatet. 

Barnet ska vara minst 24 månader (= 24.0) för att få nässprayvaccinet. Barnet fyller två år i januari. Lönar det sig att vänta till januari och ge nässprayvaccinet eller att ge det vanliga influensavaccinet i november–december?

THL rekommenderar att barnet ges det vaccin som rekommenderas utifrån barnets ålder, då vaccinationerna inleds på den egna hälsovårdscentralen. I det här fallet får barnet alltså det injicerbara vaccinet. 

Efter vaccinationen bildas ett skydd på cirka två veckor. Om vaccinationen skjuts upp till januari och influensaepidemin börjar tidigt i Finland, hinner barnet inte nödvändigtvis få ett skydd mot influensa.

Det är också möjligt att det inte finns nässprayvaccin kvar i januari, för det räcker bara till en del av barnen.

Ett barn som snart fyller två år vaccineras mot influensa för första gången. Är det bättre att ge det injicerbara influensavaccinet och en andra dos efter en månad, eller att vänta och ge en dos nässprayvaccin?

I det här fallet är det bättre att ge det injicerbara influensavaccinet i tillräckligt god tid före epidemisäsongen.

Det är svårt att förutse när epidemin börjar. Tidpunkten för när barnet fyller 2 år och vilketdera vaccinet föräldrarna vill ge barnet påverkar vaccinationsbeslutet.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att nässprayvaccin endast reserverats för cirka 50 procent av barnen i den här åldersgruppen, för att minimera svinnet. Dessutom har nässprayvaccinet en kortare användningstid än det injicerbara influensavaccinet.

Om föräldrarna väljer att vänta, är det möjligt att det bara finns injicerbart vaccin kvar. Då hinner barnet inte heller få de rekommenderade två doserna av det injicerbara vaccinet i tillräckligt god tid innan influensaepidemin börjar.

Barnet vaccineras mot influensa för första gången. Före den andra dosen hinner barnet fylla två år. Vilket vaccin ska barnet få?

Vaccinationerna kan fortsätta med vilketdera vaccinet som helst, om barnet inte av hälsoskäl bör undvika det levande försvagade vaccinet. 

Om föräldrarna vill att barnet får den andra vaccindosen som nässpray, kan barnet ges Fluenz Tetra. Det är dock möjligt att det inte längre finns nässprayvaccin kvar, eftersom vaccinet räcker endast till en del av barnen och har kortare förbrukningstid än det injicerbara vaccinet.

Om barnet första gången vaccineras mot influensa med nässprayvaccinet, ska barnet då ges en eller två doser vaccin nästa år?

En dos räcker i fortsättningen, oavsett vilket vaccinpreparat det gäller.

Vad ska man göra om man av misstag ger Fluenz Tetra till ett barn under 2 år?

Att ge nässprayvaccinet av misstag till ett barn yngre än 24 månader är sannolikt inte till skada. Det är möjligt att vaccinet förvärrar en väsande andning hos barnet. 

Kan jag ge Fluenz Tetra, om barnet är snuvigt och har en tilltäppt näsa, men inte feber?

Ja. En lindrigt tilltäppt näsa utgör inget hinder för vaccination. Vid snorig febersjukdom ska barnet inte vaccineras. Vaccinet kan ges när sjukdomens värsta skede gått över.

Kan jag ge Fluenz Tetra, om barnet haft näsblod dagen innan?

Ja. Barnets slemhinnor återhämtar sig snabbt, och nässprayvaccinet är inte till skada.

Barnet nös efter vaccinationen, måste jag ge en ny dos?

Du behöver inte ge en ny dos. Redan en liten mängd levande försvagat virus på slemhinnorna räcker. 

Kan jag ge Fluenz Tetra samtidigt med andra vacciner?

Ja. Vaccintillverkaren har visserligen i produktresumén rekommenderat att vaccinet inte ges samtidigt som MPR-vaccinet eftersom antikroppssvaret mot röda hund kan blir lägre. I praktiken blir skyddet mot röda hund inte sämre fast vaccinerna ges vid samma tidpunkt, eftersom barnen i Finland får två doser MPR-vaccin.

Fluenz Tetra kan ges när som helst i förhållande till andra levande vacciner. Den normala fyra veckors regeln för levande vacciner behöver alltså inte följas i det här fallet. 

Fluenz Tetra innehåller gelatin. Kan jag ge vaccinet till judiska eller muslimska barn?

Gelatinet i vaccinet härstammar från svin. Gelatin är ett vanligt hjälpämne i läkemedel och används också i vissa vacciner. Många judiska och muslimska samfund både i USA och i Storbritannien har godkänt gelatin i läkemedel och vacciner.

Familjen beslutar om vaccinationen av barnet. Ett alternativ är det injicerbara influensavaccinet, som inte innehåller gelatin.

Det gelatin som finns i vaccinet har renats noggrant. Dessutom har det spjälkats upp så att det inte längre påminner exempelvis om det gelatin som används i livsmedel. Dna från gris har inte kunnat påvisas ens genom ytterst noggrann analys av nässprayvaccinet mot influensa.

Världshälsoorganisationen WHO sammankallade mer än 100 lärda inom islam för att bland annat diskutera betydelsen av det gelatin som finns i vacciner. Med stöd av mötet har Världshälsoorganisationen WHO konstaterat att gelatinet är så renat och modifierat att det har förlorat kopplingen till gris. Enligt WHO passar de vacciner som innehåller gelatin också muslimer. 

Kan föräldern själv ge barnet nässprayvaccinet mot influensa?

Ja, men säkrast är det att ge vaccinet då en yrkesperson inom hälso- och sjukvården är närvarande. På så sätt är det möjligt att vara förberedd på att behandla eventuella plötsliga vaccinationsreaktioner. 

Samtidigt registreras vaccinationen i patientdatasystemet. På så sätt förmedlas information om vaccinationen också till det nationella vaccinationsregistret för bedömningen av täckning och effektivitet.

Nässprayvaccinet innehåller mononatriumglutamat. Vad är det?

Mononatriumglutamat är salt av glutaminsyra. Glutaminsyra är en aminosyra som förekommer naturligt i både djur och växter, och finns alltså också i människokroppen. I livsmedel används mononatriumglutamat som smakförstärkare. 

Även om en del människor upplever att de är känsliga för mononatriumglutamat, har detta inte kunnat bevisas i placebokontrollerade studier. En vaccindos innehåller mindre än 0,2 mg mononatriumglutamat.

Mer om ämnet