Frågor om influensavaccination av barn

Varför vaccineras inte barn under 6 månader med det injicerbara vaccinet?

Enligt de studier som vaccintillverkaren genomfört är vaccinets effekt inte tillräcklig hos små spädbarn. Därför är det injicerbara vaccinet registrerat först från och med 6 månaders ålder.

Hur kan barn under 6 månader skyddas mot influensa?

Barn under 6 månader kan skyddas bäst genom att mamman vaccineras mot influensa redan under graviditeten. Också barnets närstående bör vaccinera sig.

Behöver ett barn som vårdas hemma vaccineras mot influensa?

Barn som vårdas hemma är inte skyddade från influensa, speciellt inte om de har äldre syskon som deltar i småbarnspedagogiken eller går i förskolan eller skolan. Visserligen är det mer sannolikt att ett barn som deltar i småbarnpedagogik råkar ut för influensa än ett barn som vårdas hemma.

Influensaviruset cirkulerar effektivt bland barn i skolåldern och bland vuxna som träffar många människor. Via dem kan virusen smitta till ett barn som vårdas hemma.

Varför får inte alla barn över sex år vaccinet gratis? Influensa cirkulerar också i skolorna.

Influensavaccinet togs in i det nationella vaccinationsprogrammet för barn i åldern 6–35 månader därför att influensa är vanligast hos dem och för att influensan och dess följdsjukdomar utgör en omfattande sjukdomsbörda hos dem.

Under hösten 2018 utvidgades programmet till alla barn under sju år. Det är sannolikt att äldre barn i någon mån har ett naturligt skydd från tidigare influensasäsonger. Hos dem är influensan inte längre lika vanlig och ger inte upphov till lika många besök hos läkare.

Alla barn och ungdomar som fyllt sju år och som på grund av sjukdom eller behandling är utsatt för allvarlig influensa, får influensavaccinet gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. 

Det nationella vaccinationsprogrammet utvecklas kontinuerligt. Bland annat en utvidgning av programmet för influensa planeras.

Influensavaccination av personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling

Kan influensavaccinet orsaka narkolepsi?

Det finns inga bevis för att de influensavacciner som nu används i Finland orsakar narkolepsi.

Kan vaccinet orsaka influensa hos barnet?

De injicerbara influensavaccinerna kan inte orsaka influensa. De innehåller endast inaktiverade, dvs. döda, virusdelar. 

Nässprayvaccinet Fluenz Tetra innehåller levande försvagade virus. De kan inte föröka sig i varma förhållanden i människokroppen och kan inte orsaka influensa. Av försiktighetsskäl ges detta vaccin dock inte till personer som har en kraftigt nedsatt motståndskraft på grund av sjukdom eller behandling.

Influensavaccinet kan inte heller ge upphov till vanlig förkylning.

Ger vaccinationen barnet en ökad risk för att insjukna i andra luftvägsinfektioner?

Vaccinationen ökar inte barnets infektionskänslighet. Tvärtom. Då influensan förhindras, undviks också bakteriesjukdomar, såsom öroninflammation, som kan komma som följdsjukdomar efter influensan.

Det är inte möjligt att påverka andra virusinfektioner genom influensavaccination. De ökar inte, men de minskar sannolikt inte heller.

Kan man vaccinera, om barnet har snuva eller hosta?

Barn som har feber ska inte vaccineras. Snuva eller hosta utan feber är inget hinder för vaccination. Ett barn som har snuva kan vaccineras också med nässprayvaccin.

Är det farligt om barnet vid vaccinationen har influensa i inkubationsstadiet?

Det är inte farligt att vaccinera under sjukdomens inkubationstid. Vaccin som ges i ett så sent skede hinner dock inte skapa ett skydd mot sjukdomen.

Kan man vaccinera ett barn som är allergiskt mot ägg?

I allmänhet kan barn med äggallergi vaccineras på normalt sätt. Största delen av alla personer med äggallergi får inga symtom av vacciner som tillverkats i befruktade hönsägg.

Till exempel småbarn som får hud- och tarmbesvär av hönsägg kan vaccineras utan särskilda åtgärder. Barnet behöver inte exponeras eller testas på förhand, inte heller i det fallet att barnet aldrig har ätit hönsägg.

Om risken för att insjukna i allvarlig influensa är stor, kan vaccinet utgående från de nyaste forskningsrönen efter individuell prövning ges också till sådana personer med kraftig äggallergi som har fått en anafylaktisk reaktion efter att ha ätit ägg.

Influensavaccin rekommenderas för alla som löper risk att insjukna i allvarlig influensa eller anknytande svåra komplikationer. Personer som har fått en anafylaktisk reaktion efter att ha ätit ägg, vaccineras under polikliniska förhållanden till exempel på hälsovårdscentralen och en tillräcklig uppföljningstid säkras.

Vaccination av personer med äggallergi

Är det farligt att vaccinera barnet varje år? Vore det bättre att hålla pauser och emellanåt låta barnet insjukna i influensa? Om barnet får influensavaccinet varje år och inte insjuknar i influensa, kan barnet då som vuxen bli allvarligt sjuk vid influensasmitta?

Inom ramen för det nationella programmet erbjuds influensavaccinet nu till alla barn i åldern 6 månader–6 år. Äldre barn får inte vaccinet inom ramen för det nationella programmet, om de inte ingår i en medicinsk riskgrupp. 

I Japan vaccinerades barn länge varje år och där har man inte kunnat konstatera att influensan försvårats i vuxen ålder hos personer som vaccinerats som barn. Även i USA har barn sedan länge vaccinerats årligen utan sena biverkningar.

Effekterna av återkommande influensavaccinationer undersöks också i andra åldersgrupper och i olika länder. Tillsvidare har läkemedelsmyndigheterna konstaterat att influensavaccinationerna medför avsevärda fördelar. De eventuella negativa konsekvenserna är få.

Kan man ge influensavaccinet samtidigt med andra vacciner?

Det injicerbara influensavaccinet kan ges vid samma tidpunkt eller när som helst i förhållande till andra vacciner. 

De viktigaste minnesreglerna för vaccination

I ett kombinationsvaccin ingår Hib som en komponent, behövs influensavaccin ändå?

Med Hib-vaccin avses ett vaccin mot bakterien Haemophilus influenzae typ b. Hib-bakterien orsakar struplocksinflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Trots det snarlika namnet är Hib en helt annan sjukdomsalstranden mikrob än det influensavirus som småbarn nu vaccineras mot.

Mer om ämnet