Vad kan ge upphov till immunbrist som påverkar vaccination?

Sidans innehåll

Sjukdomar och tillstånd som kan försvaga motståndskraften

 • medfödd immunbrist såsom
  • hypogammaglobulinemi
  • rubbningar i den cellmedierade immuniteten
  • rubbad fagocytos
 • elakartad blodsjukdom
 • strålbehandling
 • organ-, vävnads- eller stamcellstransplantation
 • mjälten saknas eller fungerar inte
 • hiv-infektion, aids

Läkemedelsbehandlingar som kan försvaga motståndskraften

Kortikosteroider anses orsaka en betydande immunbrist, om en prednisolonbehandling eller någon annan kortikosteroidbehandling

 • fortsätter åtminstone två veckor och
 • dygnsdosen är 20 mg (2 mg/kg hos ett barn under 10 kg) prednisolon eller motsvarande dos annan kortikosteroid.
Kortikosteroiddoser som avsevärt försvagar immunsvaret
Preparat     mg/dygn för personer över 10 kg mg/kg/dygn för personer under 10 kg
Hydrokortison     100 10
Prednisolon     20 2
Prednison     20 2
Metylprednisolon     16 1,6
Dexametason     2 0,2

Läkemedelsbehandlingar som i allmänhet inte orsakar immunbrist och därmed inte ökar mottagligheten för infektioner

 • lokal takrolimusbehandling
 • lokal kortikosteroidbehandling – huden, preparat som inhaleras
 • kortisoninjektion i led, kring bursa eller sena
 • kortvarig behandling med kortikosteroidpreparat som varar mindre än två veckor
 • långvarig behandling med korttidsverkande steroider när den genomsnittliga dygnsdosen understiger den dos som anges i tabellen