Coronavaccination av barn och unga

Uppdaterat 11.12.2023 vacciner som används

THL rekommenderar coronavirusvaccination till alla 12–17-åriga barn och unga
Coronavaccinationer för 12–17-åriga barn och unga

Vi rekommenderar att coronavirusvaccin erbjuds även till de barn i åldern 6 månader till 11 år som hör till riskgrupperna och som på basis av individuell bedömning kan dra nytta av vaccinationen.   
Coronavaccinationer för barn 6 månader till 11 år

Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Sidans innehåll:

Vilka vavaccin erbjuds barn och unga?

12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty XBB.1.5 30 mikrogram/dos variantvaccin och Novavax Nuvaxovid-vaccin. 

5–11-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty XBB.1.5 10 mikrogram/dos-variantvaccin
Comirnaty 10 mikrogram/dos -variantavaccin

Till barn i åldern 6 månader-4 år ebjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty XBB.1.5 3 mikrogram/dos -coronavaccin. 
Comirnaty 3 mikrogram/dos -variantvaccin 

Hur många doser hör till grundvaccinationsserien?

För 5 år fyllda barn består grundvaccinationsserien av två doser. Den rekommenderade dosintervallen är 6–12 veckor.

För personer med kraftig immunbrist består hör en tredje dos till grundserien av tre vaccindoser. Detoch det rekommenderas att den tredje dosen ges tidigast 2 månader efter den andra dosen. 

För barn i åldern 6 månader-4 år består grundvaccinationsserien av tre vaccindoser. Vi rekommenderar att den andra dosen ges 6-12 veckor efter den första dosen och den tredje dosen minst först tre månader efter den andra dosen.

Genomgången coronasjukdom motsvarar en vaccindos.

Vaccinering då ett barn fyller 5 eller 12 år mitt i en vaccinationsserie 

Om personen som ska vaccineras är 4 år gammal när hen får den första eller andra dosen, ges ett preparat som är avsett för personer i åldern 6 månader till 4 år. Enligt produktresumén ges barnet samma 3 mikrogram vaccinpreparat som är menat för barn i åldern 6 månader-4 år även om barnet fyller 5 år mellan de olika doserna som ingår i vaccinationsserien.

Om den som vaccineras är 11 år då hen får vaccinet, ges som första dos ett preparat som är menat för 5–11-åringar. Om hen mellan vaccinationerna fyller 12 år, ges som andra dos ett preparat som är menat för 12 år fyllda.

Boosterdoser för barn och unga 

Europeiska kommissionen har godkänt användningen av Comirnaty-variantpreparat och Nuvaxovid-vaccin som boosterdoser för 12–17 åringar.

Vi rekommenderar en boosterdos efter grundserien, det vill säga en tredje dos till 12–17-åringar som hör till riskgrupperna. 

En tredje vaccindos kan även ges till övriga 12–17-åringar om det är nödvändigt på grund av vägande skäl.

THL rekommenderar inte boosterdoser till personer under 12 år, eftersom skyddet som grundserien ger för dessa är bra under en lång tid och risken för allvarlig coronasjukdom är liten även för personer som hör till riskgrupperna.

Tilläggsuppgifter: En tredje coronavaccindos

Senare boostervaccinationer för barn och unga

Till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist rekommenderas en boosterdos som ges under höstvintern 2022. Boosterdosen ges oberoende av antalet tidigare vaccindoser eller genomgångna sjukdomar. 
Tilläggsuppgifter: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Vaccination av under 18-åriga barn och unga som genomgått sjukdomen 

Läs noggrannare anvisningar samt tilläggsinformation om vaccinering av personer som genomgått coronasjukdomen en eller flera gånger: Påverkar tidigare coronasjukdom vaccineringen? 

Vem fattar beslut om vaccination av barn?

En minderåring kan själv besluta om vaccination, om den hälso- och sjukvårdspersonal som vaccinerar, anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination.

Någon exakt åldersgräns för barns självständiga beslutsfattande har inte definierats, och därför bedöms saken från fall till fall.

Fastän den minderårigas förmåga att besluta om vaccinationen har utvärderats tidigare, till exempel i skolhälsovården, bör den minderårigas förmåga att besluta om coronavaccinationen nu utvärderas separat.

Även om en minderårig inte bestämmer om sin vaccinering bör yrkespersonalen inom hälso- och sjukvården erbjuda information om vaccinationen och dess betydelse och hans eller hennes åsikt ska utredas om det är möjligt med tanke på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

Ifall den unga inte själv bestämmer om vaccinationen

Om den unga inte klarar av eller är villig att själv besluta om sin vaccination, behövs ett samtycke till vaccinationen av vårdnadshavarna.

Observera att samtycke bör fås av alla, som har rätt att bestämma om barnets hälso- och sjukvård, ifall

  • den minderåriga har mera än en vårdnadshavare
  • vårdnadshavarnas rätt att besluta om barnets hälso- och sjukvård är begränsad eller den har överförts till en annan instans.

Vaccinatören bör försäkra sig om att vårdnadshavarnas samtycke till vaccination har fåtts.

Samtycke kan också bes om att få skriftligt, till exempel på en blankett. 

Dokumentering av samtycke

I samband med vaccineringen skall det dokumenteras i patientjournalen, om yrkespersonalen inom hälso- och sjukvården har utvärderat att den minderåriga har förmågan att göra ett självständigt beslut. Om vårdnadshavarnas samtycke anses som nödvändigt, är det också bra att dokumentera det i patientjournalen, hur och av vem samtycke har fåtts.

Om den unga kommer ensam till vaccinationspunkten och den unga anses ha förmågan att själv besluta om vaccinationen, dokumenteras i patientjournalen förutom förmågan att bestämma också om den minderåriga vill överlämna information om vaccinationen till vårdnadshavarna.

Om det i kommunen finns etablerade tillvägagångssätt gällande samtycken till barnens vaccinationer och dokumentering av dessa, kan tidigare tillvägagångssätt också då det gäller coronavaccinationer. Också samtyckesblanketten som THL har utarbetat som ett exempel, kan utnyttjas.

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården

Tilläggsmaterial

Ytterligare information

På vår webbplats