Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa

THL rekommenderar influensavaccination till alla som är i nära kontakt med en person med allvarlig risk för influensa. Observera att vaccinationerna är avgiftsfria för en del av de närstående medan en del närstående själva står för kostnaderna. 

På denna sidan

Vilka i de närmaste kretsen har rätt till influensavaccin?

Det avgiftsfria influensavaccinet, som hör till det nationella vaccinationsprogrammet kan ges till personer som 

 • regelbundet är i kontakt med en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa
 • regelbundet är i kontakt med en person som är  utsatt för allvarlig influensa men som inte kan skyddas med influensavaccin.

Med regelbunden kontakt avses en situation där personen i fråga bor i samma lägenhet eller flera gånger i veckan är i närkontakt med personen som skall skyddas.

Avsikten med förordningsförändringen år 2021 är att säkerställa att influensavaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet räcker till målgrupperna för influensavaccinationer.

Vem är speciellt mottaglig för allvarlig influensa?

Speciellt mottagliga för allvarlig influensa är

En klient behöver inte med t.ex. läkarintyg bevisa att hen är närstående till någon i de ovannämnda grupperna. Man skall förlita sig på personens egna uppgifter.

Personer med kraftig immunbrist

Personer med kraftig immunbrist är nästan alltid patienter eller har nyligen varit patienter inom specialsjukvården. Bland annat följande sjukdomar eller tillstånd kan kraftigt försvaga motståndskraften och märkbart minska vaccinets effekt:

 • organtransplantation
 • genomgången stamcellstransplantation för högst tre år sedan
 • GVHD (Graft-Versus-Host Disease) profylax efter stamcellstransplantation
 • svår eller medelsvår ärftlig immunbrist 
 • svår aplastisk anemi
 • omfattande brist på antikroppar som är medfödd eller förorsakad av sjukdom eller vård av denna
 • cancer som kraftigt påverkar kroppens immunförsvar
 • pågående eller nyligen given cancervård som kraftigt försvagar kroppens motståndskraft
 • behandling av autoimmuna sjukdomar eller andra sjukdomar med biologiska läkemedel eller JAK-blockare, som försämrar kroppens immunförsvar.
 • systemisk behandling med hög dos av kortison som varar över en månad ( motsvarar minst 40 mg prednisolon per  dygn för över 12-åringar och minst 1 mg/kg/dygn för under 12-åringar)
 • dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • långt gången eller ovårdad HIV: CD4-hjälpcellsnivån under 0,200x10E9 celler/l

Det är inte möjligt att heltäckande räkna upp alla tillstånd och medicineringar som förorsakar kraftig immunbrist eller som avsevärt kan minska vaccinets effekt.

Allvarligt sjuka personer

Allvarligt sjuka personer som är speciellt utsatta för allvarlig influensa är t.ex personer:

 • med svår kronisk lungsjukdom, så som svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL)
 • med svår kransartärsjukdom, svår hjärtinsufficiens eller kardiomyopati
 • med neurologisk sjukdom eller som lider av en neuromuskulär sjukdom och har svårigheter att andas eller vars andning kan försvagas av influensan
 • som lider av svår kronisk njursjukdom som t.ex. dialyspatienter.

Det är inte möjligt att här göra en heltäckande lista på alla tillstånd och medicineringar som här förknippas med kraftig immunbrist eller allvarlig sjukdom. Även andra sjukdomskomplikationer kan leda till att människan är ytterst känslig för allvarlig influensa.

Personer med grundsjukdomar och 65 år fyllda och äldre med svag hälsa

Man måste även från fall till fall avgöra om en person som fyllt 65 år har en grundsjukdom eller allmänt svag hälsa som uppfyller de kriterier som avses i förordningen. Personer som har en grundsjukdom och äldre personer med sviktande hälsa hör vanligtvis till hemvården eller så vårdas de t.ex. på vårdhem eller på hälsocentralens bäddavdelning.

Personer som inte kan vaccineras med influensavaccin men är mottagliga för allvarlig influensa 

Till denna gruppen hör t.ex. en person som har fått en anafylaktisk reaktion i samband med en tidigare influensavaccination och därför enligt bedömning inte mera kan få influensavaccinet. 

Notera att allergi mycket sällan utgör ett hinder för influensavaccination. Personer med allergi mot ägg, formaldehyd eller neomycin kan vanligtvis få influensavaccinet. 

Mottagliga för allvarlig influensa ärde som på grund av sjukdom eller vård hör till riskgruppen, de som fyllt 65 år och barn under 7 år.

Mer information om vaccination av allergiker

Hälsovårdaren, sjukskötaren eller läkaren utvärderar

Hälsovårdaren, sjukskötaren eller läkaren utvärderar och besluter om personen som skall vaccineras, enligt förordningen räknas som närkontakt till en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa.

En del av dem som hör till den närmaste kretsen skall bekosta sina vaccinationer själv

THL rekommenderar influensavaccination för alla som är närstående till en person med risk för allvarlig influensa. En del måste dock bekosta vaccinationen själv.

Vaccinationen är avgiftsfri endast för den som regelbundet är i närkontakt med en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa eller om personen som är i risk inte kan vaccineras mot influensa. 

Följande närstående måste betala vaccinationen själv

Alla som på grund av sjukdom eller vård hör till riskgrupperna för influensa har inte kraftig immunbrist eller är inte kraftigt utsatta för allvarlig influensa på grunda av sjukdom eller tillstånd. I sådana fall får den närstående själv bekosta sin vaccination.

 • astma, diabeters, olika ämnesomsättningssjukdomar
 • lindriga hjärtsjukdomar eller neurologiska sjukdomar som inte avsevärt stör dagliga aktiviteter eller andningen
 • avsaknad av mjälte eller andra lindriga tillstånd med immunbrist
 • lokal vård med takrolimusvård på huden
 • lokal kortikosteroidvård på huden, inhalerbara preparat 
 • systemisk kortisonvård med liten eller medelstor dos eller kortvarig vård.

En närkontakt kan själv höra till målgruppen för gratis influensavaccin

Det lönar sig att kontrollera, om närkontakten hör till målgruppen för gratis influensavaccin. Ifall personen hör till målgruppen, fås influensavaccin gratis, fastän vaccinationen för personen skulle vara avgiftsbelagd enligt anvisningar gällande den närmaste kretsen.

Var får man influensavaccin? 

Om man har rätt till gratis influensavaccin, hittas anvisningar gällande tidsbokning från den egna kommunens web-sidor. Kommunerna informerar inom det egna området när, varifrån och hur influensavaccin kan fås.
Vem får gratis influensavaccin?

Om man inte får influensavaccinet gratis kan man köpa det med recept på apoteket eller av en privat tjänsteleverantör. Priset på vaccinet i apoteket är ca. 15 euro.

Om man köper vaccinet i apoteket kan mant.ex. beställa tid hos hälsovårdscentralen för att bli vaccinerad.  Även många arbetsgivare erbjuder influensavaccination till sina anställda.

Vaccinering av närstående ger ett viktigt ökat skydd 

Eftersom vaccinet skyddar mot influensasmitta, skyddas förutom den vaccinerade även hens familjemedlemmar och andra närstående. Alla personer som är mottagliga för  allvarlig influensa får ett extra skydd då den närmaste kretsen vaccineras mot influensa.

För personer med allvarlig immunbrist eller för andra personer med allvarliga sjukdomar är skyddet efter influensavaccinationen inte lika bra som för friska personer. Detta gäller även långtidssjuka och åldringar med svag hälsa. De har en större risk att insjukna i allvarlig influensa eller följdsjukdomar.

Ovannämnda personer får ett extra skydd och minskad risk att insjukna om den närmaste kretsen vaccineras. 

Gravida har en ökad risk att insjukna i allvarlig influensa. Om mamman insjuknar i influensa är även barnet i livmodern i risk. Vaccination av närkontakter till gravida ger extra skydd både för modern och barnet.

Barn under 6 månader har ökad risk att insjukna i allvarligt influensa, men barn i denhär åldern kan inte vaccineras. Bland personer som på grunda av sjukdom eller vård hör till riskgruppen, och bland äldre personer, finns det även sådana som inte kan få influensavaccin. Dessa personer och barn under 6 månader kan i alla fall indirekt skyddas, genom att närstående vacciners.

Läs också