Influensavaccination av social- och hälsovårdspersonal

Genom influensavaccination av social- och hälsovårdspersonalen förebyggs influensa, anknytande följdsjukdomar och dödsfall. Dessutom reducerar vaccinationerna spridningen av influensa. 

Vaccinationerna skyddar själva personalen. Influensavaccinationerna utgör också en del av den lagstadgade bekämpningen av smittsamma sjukdomar och patientsäkerheten.

Varför lönar det sig att ta vaccin?

 • Du skyddar dig själv, dina närmaste och dina arbetskamrater mot influensa och dess följdsjukdomar.
 • Du skyddar äldre och personer som har nedsatt motståndskraft på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom. För dessa grupper blir effekten av vaccinet låg även då de virus som förorsakar epidemin och de virus som finns i vaccinet motsvarar varandra väl.
 • Du bidrar till att det finns tillräckligt med personal på arbetsplatsen även under epidemin. Detta underlättar eventuell överbelastning hos personalen och förbättrar arbetssäkerheten.

Personalens vaccinationer minskar i bästa fall dödlighet framförallt i enheter där åldringar får vård och omsorg, i serviceboende med heldygnsomsorg, hälsocentralernas sjukhus och bäddavdelningar.

Även om vaccinationen inte alltid förhindrar insjuknande kan symtomen och smittorisken vanligtvis minska.

Vem får gratis influensavaccin?

Influensavaccinationen är gratis för alla dem som direkt deltar i vården eller omsorgen av patienter och klienter, till exempel följande:

 • Personalen på sjukhus- och bäddavdelningar
 • Personalen inom hemtjänst och hemsjukvård
 • Sjuktransport- och akutvårdspersonal som deltar i transporten av patienter
 • Personalen i verksamhetsenheterna för vård och omsorg av åldringar
 • Personalen vid serviceboende med heldygnsomsorg    
 • Personalen vid enheter för personer med funktionsnedsättning
 • Personalen vid hälsovårdscentraler
 • Personal som deltar i utdelning av mat och städning i patientrummen
 • Personalen inom läkemedelsförsörjningen, framför allt apotekspersonal som betjänar kunder
 • Studerande som utför alla motsvarande arbetsuppgifter.

Injicerbart vaccin mot influensa

Vaccinationsbehovet enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) skall arbetsgivaren se till att personer som är utsatta för allvarliga följder av influensa vårdas av sådan personal som har ett tillräckligt vaccinationsskydd mot influensa. Personer utsatta för allvarliga följder av influensa är till exempel

 • patienter vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom
 • gravida kvinnor
 • barn under 12 månader
 • personer över 65 år. 

Det är viktigt att stärka skyddet mot influensa varje år. Vaccinet är gratis för personalen inom både den offentliga och den privata sektorn samt för studerande som ska påbörja arbetspraktik inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Det har förekommit meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare angående tolkningen av 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Riksdagens justitieombudsman har tagit ställning till dessa och betonat att vaccinationerna är frivilliga med stöd av grundlagen. 
Flera avgöranden av biträdande justitieombudsman Sakslin om arbetstagarens vaccinationsskydd 

Mer om ämnet