Influensavaccination av personer som fyllt 65 år

Vi rekommenderar influensavaccin för alla som fyllt 65 år. De får vaccinet avgiftsfritt. För äldre människor är influensa och dess följdsjukdomar en allvarlig, till och med livsfarlig sjukdom. Influensan kan

  • förvärra en underliggande sjukdom 
  • medverka till att hjärtinfarkt eller cirkulationsstörningar i hjärnan uppstår
  • leda till en kraftig försämring av allmänkonditionen
  • orsaka permanenta skador på hälsan.

För en självständig äldre person som tidigare har klarat sig bra hemma kan influensa eller dess följdsjukdomar, t.ex. lunginflammation, leda till att personen måste flytta till en vårdinrättning. 

Vad är influensa?

Influensa förklarar största delen av vinteröverdödligheten bland äldre

Under vintermånaderna från december till mars dör varje år fler äldre människor i Finland än under de föregående eller följande fyra månaderna. Detta kallas vinteröverdödlighet, och influensa förklarar största delen av den. En del av dem som dör i influensa har någon kronisk sjukdom, men en stor del har inte det.

Influensaviruset kan orsaka plötslig död hos friska och välmående äldre. De plötsliga dödsfallen beror ofta på att viruset kan orsaka problem i hjärtat och den centrala blodcirkulationen. Vissa äldre människor som plötsligt dött i influensa har en odiagnostiserad eller lindrig kranskärlssjukdom.

Influensaviruset skadar slemhinnorna i luftvägarna så att bakterierna fastnar lättare. Influensa kan alltså åtföljas av en bakteriesjukdom. En typisk följdsjukdom hos äldre människor är lunginflammation.

Influensavaccinet behövs också för friska äldre i gott skick

Vinteröverdödligheten berör även äldre som är friska och i gott skick.

Utöver vinteröverdödligheten kan en äldre person som är frisk och i gott skick hamna i en ond cirkel av sjukhusvistelser eller slutligen till och med på en vårdinrättning. Därför är det mycket viktigt att även friska äldre tar vaccinet. I bästa fall kan influensavaccinet förhindra åtminstone vartannat fall av influensa och dess följdsjukdomar.

Vaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar framför allt i det fallet att de virusstammar som valts ut för vaccinet överensstämmer med de cirkulerande virusstammarna som orsakar epidemier under influensasäsongen.

Vaccinet är gratis för alla äldre personer som en del av vaccinationsprogrammet.

Injicerbart vaccin mot influensa

Det lönar sig att ta vaccinet när influensasäsongen närmar sig

Vaccinationsskyddet minskar hos åldringar redan under influensasäsongen. Speciellt hos svaga personer och hos dem som har någon grundsjukdom minskar vaccinets skyddseffekt snabbare än hos friska personer i motsvarande ålder. En åldring skall helst inte ta vaccinationen för tidigt, för att skyddseffekten skall vara tillräcklig även när influensasäsongen är på sin topp.

Det lönar sig att ta vaccinet före influensasäsongen börjar. Man kan trots allt ta vaccinet även under själva epidemin eftersom den fortskrider stegvis i olika delar av Finland.  Även olika influensavirustyper kan sprida sig vid olika tidpunkter.

Vaccinet är viktigt även för de äldres närstående

Vi rekommenderar influensavaccin till alla som har äldre personer i den närmaste kretsen. En del av de närstående får influensavaccinet gratis, andra måste bekosta det själv.  

Influensavaccinet är avgiftsfritt för personer som regelbundet är i närkontakt med personer över 65 år som är speciellt utsatta för allvarlig influensa  

Äldre personer som är speciellt utsatta för influensa är de 

  • som har kraftig immunbrist eller är allvarligt sjuka 
  • som har grundsjukdomar och som har sviktande hälsa 
  • som inte kan få vaccinet.

Influensavaccinets effekt är i bästa fall måttlig för t.ex. personer med immunbrist, för övrigt allvarligt sjuka, för dem med grundsjukdomar och för skröpliga äldre personer. Personer som är utsatta för allvarlig influensa får ett extra skydd då de vårdas av vaccinerad yrkespersonal inom social- och hälsovården.

Information om Influensavaccination av närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa:
Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa

Besläktade länkar

Avsnittets innehåll