Femvalent vaccin för barn (DTaP-IPV-Hib)

Det femvalenta vaccinpreparatet som distribueras har bytts ut till Infanrix-Polio-Hib-vaccin.

Det femvalenta vaccinet innehåller alltid en ampull med vaccinpulver

Oavsett vaccinpreparatet innehåller det femvalenta vaccinet alltid en lösning i en förfylld spruta och en ampull med vaccinpulver. Vaccinet ska därför blandas innan det är klart att administreras

Det femvalenta vaccinet innehåller alltid en ampull med vaccinpulver

Oavsett vaccinpreparatet innehåller det femvalenta vaccinet alltid en lösning i en förfylld spruta och en ampull med vaccinpulver. Vaccinet ska därför blandas innan det är klart att administreras. 

Vaccinet skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och allvarliga infektioner orsakade av Hib-bakterien.

Sidans innehåll

Vem får det femvalenta vaccinet?

Vaccinet ges till småbarn som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet kan ges ända upp till fem års ålder.

Vaccinet kan också användas för vaccinering av personer i alla åldrar som genomgått stamcellstransplantation.
Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används vacciner som heter Infanrix-Polio-Hib. Vacciner innehåller inga levande sjukdomsalstrare.

 • Aktiva substanser i vaccinet är
  • toxoider från de bakterier som orsakar difteri, stelkramp och kikhosta, dvs. bakteriegifter som bearbetats så att de är ofarliga
  • kikhostebakteriens ytstrukturer
  • tre olika stammar av inaktiverade hela poliovirus
  • Haemophilus influenzae typ b-bakteriens ytsocker
 • Förstärkningsämnet består av en aluminiumförening.
 • Hjälpämnen är socker, salter, aminosyror, vitaminer och renat vatten.
 • Infanrix-Polio-Hib-vaccinet innehåller inte konserveringsmedel.

Vaccinförpackningen innehåller DTaP-IPV-delen i en förfyllt spruta och Hib-delen i en ampull.
Se anvisningar om beredningen av Infanrix-polio-Hib -vaccinet

Om du har gett barnet endast DTaP-IPV-delen som finns i sprutan, så kan du korrigera det skedda på följande sätt: 

 • Blanda den oanvända ampullen med vaccinpulver med 0,5 ml koksaltlösning för injektionsvätskor (natriumklorid 9 mg/ml) och ge vaccinet. 
 • Om alternativet ovan inte är möjligt, beställ ett separat Hib-vaccin. 

Infanrix-Polio-Hib-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

Dosering och vaccinationsschema

Vaccindosen är 0,5 ml. THL rekommenderar att barn vaccineras i 3, 5 och 12 månaders ålder. Om det inte är möjligt, beakta då följande: 

 • Det ska gå 2 månader mellan den första och den andra dosen.
 • Det ska gå 4 månader mellan den andra och den tredje dosen.
 • Om vaccinationerna måste tidigareläggas, till exempel på grund av en utlandsresa, kan vaccinationsserien inledas redan vid 6 veckors ålder. I det fallet ska det gå minst 8 veckor mellan den första och den andra dosen. Den tredje dosen ges på normalt sätt i 12 månaders ålder.

Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet ges intramuskulärt (IM) i lårets övre yttre kvadrant. Vaccinet får inte ges i skinkan.
Vaccination med olika vaccin samtidigt eller efter varandra (De viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Det femvalenta vaccinet är ett viktigt vaccin för barnet och skyddar mot fem olika sjukdomsalstrare. Därför ska vaccinationsserien inte avbrytas utan anledning. Om man misstänker kontraindikation som hindrar fortsatt vaccination, bör man konsultera vaccinsäkerhetsläkaren vid Institutet för hälsa och välfärd.

Var och en behöver ett skydd mot livsfarlig stelkramp. Därför är strävan alltid att ge det femvalenta vaccinet som innehåller en komponent mot stelkramp, även om föregående vaccination har gett symtom som vid andra vaccin kanske kunde utgöra ett hinder för fortsatt vaccination.

Senarelägg vaccinationen om personen har

 • feber eller infektionssjukdom med feber
 • krampsjukdom under utredning eller annat progredierande neurologiskt tillstånd.

Vilka är fördelarna med det femvalenta vaccinet?

Det femvalenta vaccinet skyddar mot fem olika sjukdomar och relaterade följdsjukdomar och komplikationer. 

Stelkramp smittar inte mellan människor. Därför skyddas inte barnet mot stelkramp av att andra vaccinerar sig. 

Vaccinet förhindrar inte att man blir smittad, men det hjälper kroppen att försvara sig mot giftet som stelkrampsbakterien utsöndrar. Serien med femvalent vaccin ger barnet ett gott skydd mot livshotande stelkramp. 

För att bekämpa stelkramp är det trots vaccination viktigt med god sårvård.  

Vaccinet förhindrar inte att man smittas av difteri, men det ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsbild. Vaccinet hjälper kroppen att försvara sig mot giftet som difteribakterien utsöndrar. 
Vad är difteri?

Vaccinet ger skydd mot kikhosta, som smittar lätt. Samtidigt skyddas barnet mot följdsjukdomar och komplikationer relaterade till kikhosta: 

 • lunginflammation och öroninflammation
 • kramper
 • andningsuppehåll, syrebrist i hjärnan, hjärnskador och dödsfall. 

Tack vare vaccinationen av barn och unga vuxna förekommer utbredda epidemier av kikhosta inte längre i vårt land. Lokala epidemier förekommer dock fortfarande och de kan vara livshotande för småbarn som saknar skydd eller har ett bristfälligt skydd. 
Vad är kikhosta?

Ett polioskydd behövs framför allt vid resor till epidemiska områden, men på grund av ökad turism och immigration kan det också finnas risk för poliosmitta i Finland. Vaccinet förhindrar effektivt de allvarligaste sjukdomsformerna orsakade av poliovirus, vilka är förlamning i arm-, ben- och andningsmuskulatur. 
Vad är polio?

Det femvalenta vaccinet skyddar småbarn mot allvarliga inflammationssjukdomar orsakade av Hib-bakterien, såsom 

 • hjärnhinneinflammation
 • blodförgiftning
 • struplocksinflammation som orsakas av tilltäppta luftvägar
 • lunginflammation
 • led- eller beninflammation.

Innan Hib-vaccinationerna av småbarn inleddes insjuknade 150–200 barn i allvarliga Hib-sjukdomar varje år i Finland. 

Vaccinet förhindrar svalgbärarskap av Hib-bakterien och minskar därmed att Hib-bakterien överförs mellan individer. De omfattande vaccinationerna har nästan utrotat Hib-sjukdomarna i Finland. 
Vad är Hib-sjukdomar?

Vilka biverkningar kan det femvalenta vaccinet ha?

Lokala symtom i injektionsområdet

Olika studier har visat att femvalent vaccin (DTaP-IPV-Hib) för barn orsakar svullnad, rodnad eller smärta vid injektionsstället hos några procent av de vaccinerade inom ett par dygn från vaccinationen. 

Mycket utbredda lokala reaktioner som sträcker sig till en närliggande led eller ännu längre är sällsynta.

Förekomsten av lokala reaktioner beror på antalet tidigare vaccindoser som personen fått med samma vaccinkomponenter (D, T eller aP). Därför är de vanligare i samband med den andra och den tredje vaccindosen.

Då femvalent vaccin ges i låret, kan det ibland medföra att barnet inte tar stöd med benet, inte vill gå eller haltar. Dessa övergående symtom antas bero på den lokala smärtan som vaccinet ger upphov till.

Lokala symtom i injektionsområdet utgör inte ett hinder för fortsatt vaccination.

Lokala reaktioner kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel (t.ex. ibuprofen, naproxen eller paracetamol).

Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen

Feber och andra allmänna symtom

Inom ett par dygn efter vaccinationen kan det hos barnet förekomma retlighet, värk, feber, ovanlig gråt, sömnighet eller andra övergående allmänna symtom och förstorade lymfkörtlar. 

Hög feber (mer än 39 grader) förekommer hos mindre än en procent av de vaccinerade.  

Allmänna symtom och förstorade lymfkörtlar utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Övergående allmänna symtom kan lindras med febernedsättande och smärtstillande läkemedel (t.ex. ibuprofen, naproxen och paracetamol).

Sällsynta biverkningar

 • Ibland uppkommer steril abscess i injektionsområdet. Det utgör inget hinder för fortsatt vaccination. 
 • Feberkramper efter vaccination med femvalent vaccin är ovanligt och utgör inget hinder för fortsatt vaccination.
 • Andra kramper och kraftlöshetsanfall som påminner om svimning (dvs. hypoton hyporesponsiv episod, HHE), är ovanliga. HHE utgör inget hinder för fortsatt vaccination.
 • En sällsynt biverkning av femvalent vaccin är discolored leg-reaktioner, dvs. akut svullnad och förändrad hudfärg i benen. Det utgör inget hinder för fortsatt vaccination.
 • Nässelutslag och olika hudreaktioner kan uppkomma efter vaccination med kombinationsvaccin. De utgör i allmänhet inget hinder för fortsatt vaccination, eftersom hudsymtomen ofta beror på något annat än en egentlig reaktion på själva vaccinämnet.

Biverkningar vid vaccinationer

Det femvalenta vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Det femvalenta vaccinet infördes i Finlands nationella vaccinationsprogram när vaccinationsprogrammet ändrades 2005. Före dess vaccinerades småbarn med trippelvaccin (DTwP) som framställdes av Folkhälsoinstitutet samt med separata polio- och Hib-vaccin.

När inleddes de olika vaccinationerna i Finland?

Avsnittets innehåll