Fyrvalent vaccin för barn (DTaP-IPV)

Vaccinet skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Sidans innehåll

Vem får det fyrvalenta vaccinet?

Vaccinet ges som en del av det nationella vaccinationsprogrammet till 4-åringar som fått grundvaccinationsserien.

Vaccinet kan ges som kompletterande vaccin till bristfälligt vaccinerade ända upp till 14 års ålder enligt THL:s anvisningar.

Vid olycksfall kan vaccinationsskyddet vid behov stärkas med fyrvalent vaccin. 

Det fyrvalenta vaccinet inom det nationella vaccinationsprogrammet får endast användas för vaccinationer inom vaccinationsprogrammet. På så sätt säkerställer man att vaccinet räcker till för de rätta målgrupperna. Dessa grupper är alla 4-åringar och de barn i åldern 1,5–13 år, vars vaccinationsskydd kompletteras i enlighet med THL:s anvisningar. 

Det fyrvalenta vaccinet ska inte användas för att komplettera vaccinationerna för barn som fyllt 14 år eller för vuxna.

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet används vaccinet Tetravac. Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.

 • Aktiva substanser i vaccinet är
  • toxoider från de bakterier som orsakar difteri, stelkramp och kikhosta, dvs. bakteriegifter som bearbetats så att de är ofarliga 
  • kikhostebakteriens ytstrukturer.
  • tre olika stammar av inaktiverade hela poliovirus.
 • Förstärkningsämnet består av en aluminiumförening.
 • Hjälpämnen är socker, salter, aminosyror, vitaminer och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller små mängder fenoxietanol som konserveringsmedel.
 • Vaccinet innehåller ytterst små mängder formaldehyd.

Tetravac-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Dosering och vaccinationsschema

Vaccindosen är 0,5 ml. Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet får barn i åldern 4 år en dos av vaccinet.

Att observera:

 • Tetravac-vaccinet inom det nationella vaccinationsprogrammet får endast ges till 4-åringar och barn i åldern 1,5–13 år, vars vaccinationsskydd kompletteras i enlighet med THL:s anvisningar. Tetravac ska inte användas för att komplettera vaccinationerna för barn som fyllt 14 år eller vuxna.
 • Om grundvaccinationerna har fördröjts måste det gå 2 år mellan den senaste DTaP-IPV-HiB-vaccinationen och DTaP-IPV-vaccinationen.
 • Om det finns brister i Hib-vaccinationen hos ett barn under 5 år, kan DTaP-IPV-HiB-vaccin användas istället för DTaP-IPV-vaccin.
 • Om DTaP-IPV-vaccinet ges som grundvaccination, används vaccinationsschemat 0, 2 och 6 månader.

Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet ges intramuskulärt (IM) antingen i överarmens deltamuskel eller i lårets övre yttre kvadrant. Vaccinet får inte ges i skinkan.

Vaccination med olika vaccin samtidigt eller efter varandra (De viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet skyddar mot fyra olika sjukdomsalstrare. Därför ska vaccinationen inte utelämnas utan anledning. Om man misstänker kontraindikation som hindrar vaccination, bör man konsultera vaccinsäkerhetsläkaren vid Institutet för hälsa och välfärd.

Var och en behöver ett skydd mot livsfarlig stelkramp. Därför är strävan alltid att ge det fyrvalenta vaccinet som innehåller en komponent mot stelkramp, även om vaccin med liknande komponenter tidigare har gett symtom som vid andra vaccin kanske kunde utgöra ett hinder för fortsatt vaccination.

Senarelägg vaccinationen om personen har

 • feber eller infektionssjukdom med feber
 • krampsjukdom under utredning eller annat progredierande neurologiskt tillstånd.

Vilka är fördelarna med det fyrvalenta vaccinet?

Vaccinet stärker det skydd som småbarn fått genom det femvalenta vaccinet. Skyddet blir långvarigare än det hade varit utan en boosterdos.

Hos ovaccinerade eller bristfälligt vaccinerade personer ger det fyrvalenta vaccinet ett skydd mot fyra olika sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Stelkramp smittar inte mellan människor. Därför skyddas inte barnet mot stelkramp av att andra vaccinerar sig. Vaccinet förhindrar inte att man blir smittad, men det hjälper kroppen att försvara sig mot giftet som stelkrampsbakterien utsöndrar. Det fyrvalenta vaccinet skyddar barnet mot livshotande stelkramp.
 
För att bekämpa stelkramp är det dessutom viktigt med god sårvård.

Vaccinet förhindrar inte att man smittas av difteri, men det ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsbild. Vaccinet hjälper kroppen att försvara sig mot giftet som difteribakterien utsöndrar. Innan vaccinationerna inleddes var difteri en av de främsta orsakerna till barndödlighet.
Vad är difteri?

Vaccinet ger skydd mot kikhosta, som smittar lätt. Samtidigt skyddas barnet mot följdsjukdomar och komplikationer relaterade till kikhosta.

Vaccination av barn i den här åldern skyddar även deras yngre syskon, framför allt spädbarn, vars eget vaccinationsskydd ännu inte är uppbyggt. 

Tack vare heltäckande vaccinationer förekommer utbredda epidemier av kikhosta inte längre i Finland. Skyddet mot kikhosta försvagas dock efter cirka fem år och därför är det möjligt med lokala epidemier. 
Vad är kikhosta?

Ett polioskydd behövs framför allt vid resor till epidemiska områden, men på grund av ökad turism och immigration kan det också finnas risk för poliosmitta i Finland. 

Vaccinet förhindrar effektivt de allvarligaste sjukdomsformerna orsakade av poliovirus, vilka är förlamning i arm-, ben- och andningsmuskulatur. 
Vad är polio?

Vilka biverkningar kan det fyrvalenta vaccinet ha?

Vanliga symtom är lokala reaktioner, feber, huvudvärk och retlighet. Också förstorade lymfkörtlar kan förekomma.

Rodnad, värmekänsla, svullnad, smärta eller eksem vid injektionsområdet uppkommer i allmänhet inom ett par dygn efter vaccinationen.  

Förekomsten av lokala reaktioner beror på antalet tidigare vaccindoser som personen fått med samma vaccinkomponenter (D, T eller aP). Därför är lokala symtom mycket vanliga efter vaccination med fyrvalent vaccin (DTaP-IPV). Utbredda lokala reaktioner förekommer i 13–25 procent av fallen.

Om fyrvalent vaccin ges i låret, kan det ibland medföra att barnet inte tar stöd med benet, inte vill gå eller haltar. Dessa övergående symtom antas bero på den lokala smärtan som vaccinet ger upphov till.

Lokala och allmänna reaktioner eller förstorade lymfkörtlar utgör inget hinder för fortsatt vaccination. Lokala och allmänna symtom kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel (t.ex. ibuprofen, naproxen eller paracetamol).

Steril abscess vid injektionsområdet och allvarliga biverkningar, såsom anafylaktisk reaktion, är mycket ovanligt.

Biverkningar av vaccinationer

Det fyrvalenta vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Det fyrvalenta vaccinet infördes i Finlands nationella vaccinationsprogram när vaccinationsprogrammet ändrades 2005. Före dess vaccinerades småbarn med trippelvaccin (DTwP) som framställdes av Folkhälsoinstitutet och med separat polio-vaccin.

När inleddes de olika vaccinationerna i Finland?

Avsnittets innehåll