Coronavaccinationer för barn 6 månader till 11 år

Uppdaterat 11.12.2023

THL rekommenderar att coronavaccinationer erbjuds barn i åldern 6 månader -11 år enligt individuellt övervägande. Ett barn i den här åldern kan ha nytta av vaccinationen om barnet har en grundsjukdom, som eventuellt utgör en allvarlig risk att insjukna i svår coronasjukdom.

Omfattande vaccinationer av små barn är inte i detta epidemiskede nödvändiga.

Vaccinationerna är frivilliga och gratis. 

På denna sida

Vilka coronavaccin erbjuds barn i åldern 6 månader–11-år?

I grundserien för coronavaccinationer för barn i åldern 6 månader – 4 år ingår tre doser Comirnaty 3 mikrogram/dos -vaccin. 
Comirnaty 3 mikrogram/dos -coronavaccin (för barn 6 månader till 4 år)

I grundserien för coronavaccinationer för barn i åldern 5-11 år ingår två doser Comirnaty 10 mikrogram/dos -vaccin. I grundserien för barn 5-11 år som lider av kraftig immunbrist ingår tre doser. 
Comirnaty 10 mikrogram/dos -vaccin (för 5–11-åringar) 

Vaccinen har försäljningstillstånd för vaccination av dessa åldersgrupper. Vaccinet innehåller en mindre mängd av den aktiva substansen än vad som finns i Comirnaty 30 mikrogram/ dos -vaccinet, som ges till 12 år fyllda och äldre personer.  

Varför erbjuds coronavaccinet till barn?

Trots att är coronavirussjukdomen oftast är lindrig hos barn,  kan sjukdomen eller hälsotillstånd utgöra en risk för allvarlig coronasjukdom för barn som hör till riskgrupperna. Dessutom kan coronasjukdomen förvärra deras grundsjukdom.

Vaccinet som är avsett för 5-11-åriga barn förhindrar effektivt allvarlig coronavirssjukdom. 

Vaccinet för barn i åldern 6 månader -4 år förbygger enligt undersökningar smitta med symtom.  En grundserie med vaccinet ger ett antikroppsskydd som motsvara det som 18-25 åringar får med deras eget vaccin. Vaccinet ger sannolikt barnet ett skydd även mot allvarlig coronasjukdom.

Vaccineringarna skyddar knappast andra, t.ex. personer som finns i barnets näromgivning.

Riskgrupper för barn från 6 månader – 11 år

Hos barn är coronavirussjukdomen sällan allvarlig. Risken för allvarlig coronasjukdom är inte heller speciellt hög hos barn vars grundsjukdom, till exempel hjärtsjukdom, är under kontroll.

Risken att insjukna har inte heller ökat för alla barn som behöver medicinering som försvagar immunförsvaret dvs. immunsuppressiv medicinering. 

Enligt tillgänglig information ökar inte barnets diabetes eller astma risken att insjukna i allvarlig koronasjukdom.

Sjukdomar som nedan räknas upp kan ändå öka risken för allvarlig coronasjukdom eller coronainfektionen kan förvärra grundsjukdomens symtom. Därför bedömer THL att barn som hör till dessa grupper kan ha nytta av grundserien av coronavaccin. 

Listan är vägledande. Även andra liknande allvarliga grundsjukdomar kan utsätta barnet för allvarlig coronavirussjukdom. Vaccinet kan erbjudas även till andra allvarligt sjuka barn efter individuell bedömning. 

Största delen av sjukdomarna som nämns nedan är mycket sällsynta och i dessa fall följs barnet upp inom specialsjukvården.  Den vårdande specialisten kan bäst ta ställning till, om barnet hör till riskgruppen, och om vaccinationen gagnar barnet. 

Vissa tillstånd, så som organtransplantation, förorsakar kraftig immunbrist och då hör barnet till ifrågavarande grupp.

Läs mera: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Måttlig immunsuppressiv behandling eller immundefekt

Till gruppen kan höra barn, som får behandling, som kraftigt försvagar immunförsvaret. Dylika behandlingar är till exempel en del behandlingar med kortison, biologiska mediciner och andra immunsuppressiva mediciner som ges patienter med barnreuma, tarm- eller neurologiska sjukdomar.

Barn, som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården och läkaren kan avgöra behovet av coronavaccination. 

Dessutom hör barn som har HIV-infektion och CD4-hjälpcellsnivån är under 0,350 x 10E9 celler/l till denna grupp.

En del immunsuppressiva behandlingar och immundefekter förorsakar kraftig immunbrist och barnet hör därför till ifrågavarande grupp.

Läs mera: Vem har kraftig immunbrist?

Övervikt

Till gruppen hör barn, vars viktindex (ISO-BMI) är 30 eller högre. 

Barnens viktindex (ISO-BMI) tar i beaktande barns kroppsbyggnad och förändringar i samband med tillväxt och ålder. ISO-BMI räknas med hjälp av ålder, längd och vikt och som hjälp kan följande räkningsprogram användas:  
Lasten painoindeksin ISO-BMI-laskuri (Terveyskirjasto, på finska)

Minimivikten som överstiger ISO-BMI 30 -gränsen i totala kilogram hos barn med olika längd: 
100 cm    25 kg
110 cm    30 kg
120 cm    36 kg
130 cm    42 kg
140 cm    49 kg
150 cm    56 kg
160 cm    64 kg
170 cm    72 kg

Sällsynta sjukdomar

Till gruppen hör barn, som har en sällsynt ämnesomsättningssjukdom eller någon annan sällsynt sjukdom som den vårdande specialisten anser ökar risken för allvarlig coronasjukdom, eller därtill hörande komplikationer.

Barn, som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården. 

Vissa sällsynta sjukdomar kan förorsaka kraftig immunbrist.

Les mera: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Kroniska svåra lungsjukdomar

Till gruppen hör barn som har någon av följande sjukdomar: 

  • Sällsynta allvarliga lungsjukdomar 
  • Lung- och muskelsjukdomar som kräver ventilationsstöd eller behandling med extra syrgas
  • Lungsjukdom till vilken hör ökat motstånd i lungornas blodomlopp (pulmonell hypertension) 
  • Kraftigt nedsatt förmåga att avlägsna slem från lungorna (allvarliga bronkiektasier eller funktionsstörning i luftrörens flimmerhår)

Barn, som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården. 

Till denna grupp hör inte t.ex. barn som lider av astma.

Svåra hjärtsjukdomar

Till gruppen hör barn som har hjärtsvikt, högt blodtryck i lungornas blodkärl eller icke-opererad cyanotisk Fallots tetrad (TOF). 

Till gruppen hör också barn, vars blodcirkulation i lungorna är beroende av en shunt (BT-shunt, RV-PA shunt). 

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården. 

Till denna grupp hör inte till exempel barn med lindriga klaffel och biljud i hjärtat, som inte har förorsakat hjärtsvikt eller pulmonell hypertoni.

Kronisk njursjukdom

Till gruppen hör bland annat barn som har glomerulär njursjukdom, en njurskada i samband med blodtryckssjukdom eller diabetes eller annan långvarig njursvikt. 

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården. 

Allvarlig njursjukdom och dialysbehandling räknas till de hälsotillstånd som förorsakar kraftig immunbrist.

Les mera: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Svår kronisk leversjukdom

Sjukdomar som hör till denna grupp är till exempel leversvikt, leverfibros och levercirros. 

Barn som hör till denna grupp följs upp inom specialsjukvården. 

Neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten

Till gruppen hör neurologiska patienter som har sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökad infektionskänslighet. 

I de flesta fall följs barnen som hör till denna grupp upp inom specialsjukvården. 

Också alla barn som vårdas på institutioner för utvecklingsstörda hör till denna grupp. 

Till gruppen hör inte andra barnneurologiska patienter, till exempel patienter som lider av huvudvärk, epilepsi eller ADD/ADHD. 

Downs syndrom 

Barn som har Downs syndrom hör till gruppen

Vad vet vi om coronavaccinens effekt och säkerhet för barn?

I undersökningar som föregick försäljningstillståndet var Comirnaty 3 mikrog/dos-vaccinet effektivt för barn i åldern 6 månader -4 år och inga säkerhetsfarhågor kunde konstateras. 
Läs mera om effekten och säkerheten på sidorna: Comirnaty 3 mikrogram/dos -coronavaccin (för barn 6 månader till 4 år)

I undersökningen som föregick försäljningstillståndet var Comirnaty 10 mikrog/dos-vaccinet effektivt för 5-11-åringar och inga säkerhetfarhågor kunde konstateras:
Läs mera om effekten och säkerheten på sidorna: Comirnaty 10 mikrogram/dos -coronavaccin (för 5—11-åringar)

Observera även detta

Välfärdsområden besluter om de praktiska arrangemangen av vaccinationerna. 

Det är viktigt att det på de verksamhetsställen där vaccinationer utförs finnas yrkespersonal som har erfarenhet av att vaccinera barn.

Anvisningar om vaccinationer och administrering finns på de enskilda vaccinpreparatens sidor

Vem besluter om barnets vaccination?

I Finland kan en minderåring själv besluta om hen vill vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinationen anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. För vaccination av barn under 12 år behövs i de flesta fall vårdnadshavarens godkännande. 
Läs mera: Coronavaccinationer för barn

Tilläggsmaterial

Ytterligare information

Litteratur

På de enskilda vaccinsidorna finns uppgifter om forskningslitteratur som hör till ifrågavarande preparat.