Vanliga frågor om de fem- och fyrvalenta vaccinen för barn

Kan den första dosen femvalent vaccin tas tidigare till exempel på grund av en utlandsresa?

Om resan tar en eller två veckor, finns det inte skäl att tidigarelägga vaccinationen. Om vaccinationsserien fördröjs på grund av en resa, kan den första vaccindosen dock ges redan i åldern 6 veckor. Då ges den andra dosen tidigast 8 veckor efter den första dosen, och den tredje dosen normalt i åldern 12 månader.

Kan den tredje dosen femvalent vaccin tidigareläggas och ges redan vid 10 månaders ålder?  

Enligt vaccinationsprogrammet ges DTaP-IPV-Hib-vaccinserien enligt schemat 3, 5 och 12 månader. Om den tredje dosen uteblir eller fördröjs avsevärt till exempel på grund av en resa, är det bättre att ge dosen vid 10 månaders ålder än att dosen uteblir. Den fjärde dosen ges enligt vaccinationsprogrammet i åldern 4 år.

Barnet har haft kikhosta. Kan barnet vaccineras med det fyr- eller femvalenta vaccinet?

Ja. Genomgången kikhosta utgör inte någon kontraindikation vid vaccination. Barnet har dessutom nytta av vaccinet, eftersom genomgången kikhosta inte ger ett livslångt skydd.

Barnet har endast fått en injektion med vätskan från det femvalenta vaccinet. Hur kan misstaget åtgärdas?

Ampullen med vaccinpulver innehåller vaccinets Hib-komponent. Vätskan i sprutan är vaccinets DTaP-IPV-del.

Ge barnet ett separat Hib-vaccin. Gör så här:

  • Blanda den oanvända ampullen med vaccinpulver med 0,5 ml koksaltlösning för injektionsvätskor (natriumklorid 9 mg/ml) och ge vaccinet.
  • Om alternativet ovan inte är möjligt, beställ ett separat Hib-vaccin.

Ett 1,5 år gammalt barn har flyttat från utlandet och där fått det femvalenta vaccinet vid 2, 4 och 6 månaders ålder. Hur ska vaccinationerna fortsätta?

Barnet har redan fått tre kombinationsvaccin, men inom en kort tid. För att säkerställa att skyddet blir långvarigt ges en DTaP-IPV-Hib-vaccindos nu och DTaP-IPV i åldern 4-6 år.

Föräldrarna vill att barnet endast ska få tetanusskydd. Finns det ett separat vaccin mot stelkramp?

Ett separat vaccin mot stelkramp är inte tillgängligt i Finland. Barnen får ett grundskydd mot stelkramp som en del av kombinationsvaccinen (DTaP-IPV-Hib och DTaP-IPV). Det strider mot barnets bästa, om barnet blir utan ett skydd mot difteri, kikhosta, polio och Hib. 

Kan dT-vaccinet användas för spädbarn och småbarn som grundvaccination?

Mängden antigen i vaccinet är för liten. Det lönar sig inte att använda vaccinet för grundvaccinationsserien för spädbarn eller småbarn, eftersom det inte är säkert att det kommer att ge tillräckligt skydd.  Enligt försäljningstillståndet av vaccinet används vaccinet för att vaccinera personer som fyllt 5 år och äldre.

Vacciner upphandlats för det nationella vaccinationsprogrammet ska användas i enlighet med nationella anvisningarna, för rätta målgrupper. 

Familjen vill inte att barnet ska få det femvalenta vaccinet. De vill att barnet får dessa vaccin som separata injektioner. Är detta möjligt? Vilken skada kan det orsaka barnet?

Det strider mot barnets bästa att låta bli att skydda barnet mot sjukdomsalstrare som kan orsaka en allvarlig sjukdom, en skada eller leda till döden.

Separata Hib- och poliovaccin kan köpas mot läkarrecept på apoteket. Separata vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta är däremot inte tillgängliga i Finland.

Blir inte ett litet barns immunsystem överbelastat av kombinationsvaccinet? 

Nej. Människan utsätts för otaliga sjukdomsalstrare genast från födseln. 

Det uppskattas att ett spädbarn teoretiskt sett kan producera antikroppar mot upp till 10 000 vaccin som ges samtidigt, även om varje vaccin skulle innehålla 100 antigener. Antigen är det ämne som gör att antikroppar börjar bildas eller effektiverar immunförsvarets förmåga att producera antigen.

Största delen av de finländska vuxna har fått DTP-, dvs. trippelvaccinet, som tillverkats av Folkhälsoinstitutet. Vaccinet innehöll mer än 3 000 antigener per dos. De nuvarande DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV-kombinationsvaccinen innehåller mindre än 20 antigener.

Föräldrarna vill utelämna Hib-delen ur det femvalenta vaccinet. Vilken skada orsakar det barnet?

Barnet får inte ett skydd mot allvarliga sjukdomar orsakade av bakterien Haemophilus influenzae typ b. Framför allt hos småbarn kan bakterien orsaka hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation, blodförgiftning, lunginflammation eller led- och beninflammation. 

Struplocksinflammation kan framskrida mycket snabbt och bli livshotande då svullnaden som inflammationen orsakar blockerar luftvägarna. 

Också hjärnhinneinflammation och blodförgiftning är livshotande sjukdomar. Hjärnhinneinflammation förknippas med en betydande risk för skador. Var sjätte insjuknad får någon typ av bestående skada i det centrala nervsystemet, vanligen en hörselskada.

Mer information om ämnet:

Avsnittets innehåll: