Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivningen ger en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

Registret över födda barn (födelseregistret) inledde sin verksamhet 1987. Registret innehåller uppgifter om samtliga kvinnor som fött barn i Finland och om de födda barnen upp till sju dygns ålder. Syftet med registret är att samla in statistikuppgifter för undersökning, utveckling och anordnande av mödra- och förlossningsvård samt vård av nyfödda. Kompletterande information finns tillgänglig från THL:s vårdanmälningsregister.

I statistikrapporten om födelseregistret redovisas antal och procentuppgifter om föderskor, förlossningar och nyfödda i hela landet.

Statistikrapporten riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, förvaltningsmyndigheter, planerare och forskare som behöver uppgifter om reproduktionshälsa. De behöver så aktuella och detaljerade statistikuppgifter om förlossningar och nyfödda som möjligt.

I statistikrapportens textdel presenteras de begrepp som används.

Datainsamlingen bygger på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008).

Metodbeskrivning för den statistiska forskningen

För registret samlas uppgifter in om alla levande födda barn och de dödfödda barn vilkas gestationsålder var minst 22+0 veckor eller vilkas födelsevikt var minst 500 g. De tidigare blanketterna och instruktionerna för datainsamlingen finns arkiverade både på  papper och i elektroniskt format. I samband med hemförlossningar ser den barnmorska eller läkare som assisterat vid förlossningen till att blanketten fylls i.

Från och med 2005 har man dessutom samlat in mer detaljerade uppgifter om små prematurer. Till dem räknas de levande födda barn vars födelsevikt är under 1 501 gram eller gestationsålder vid födelsen mindre än 32+0 veckor. Under åren 2005-2007 omfattade denna separata datainsamling inte barn som vägde exakt 1500 g.

Uppgifter om födelserelaterade dödsfall och mödradödsfall baserar sig på Statistikcentralens material för dödsorsaksstatistik. Uppgifter om registret över barn födda 2009–2018 har sammankopplats med uppgifter om dödsorsaker, och information om mödradödlighet presenteras för första gången som en del av perinatalstatistik. Antalet födelserelaterade dödsfall och mödradöd relateras till 100 000 förlossningar per födelseår. Mödradödlighet statistikförs enligt dödsår och relateras till 100 000 levande födda. 

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har meddelat dem rätt. Institutet för hälsa och välfärd (THL) granskar de uppgifter som sänds in av sjukhusen. Bristfälliga eller misstänkt felaktiga uppgifter kontrolleras med sjukhusen och korrigeras i databasen.

I födelseregistret saknas en liten andel av de nyfödda. Därför kompletteras födelseregistret med Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata uppgifter om levande födda och Statistikcentralens uppgifter om dödfödda barn och barn som dött under den första levnadsveckan. Statistikens har beräknats vara hundraprocentig efter dessa kompletteringar.

Åren 1990, 1996 2004 och 2017 ändrades registerinnehållet för åstadkommande av större tillförlitlighet. De tidigare blanketterna och instruktionerna för datainsamlingen finns arkiverade både på  papper och i elektroniskt format.

Patientinformationssystemet Apotti infördes på alla förlossningssjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) i februari 2021. Tillhörande problem med dataregistrering och informationsextraktion fortsatte 2022 och har orsakat vissa avvikelser i data-kvaliteten i HNS-området.

Barnets födelseort fastställs alltid när det är möjligt. För vissa barn kan födelseplatsen dock inte fastställas. Särskilt för barn födda utanför sjukhuset är det ibland oklart om förlossningen utanför sjukhuset var planerad eller oplanerad. Det finns 31 av dessa fall i uppgifterna för 2022. För 12 barn har ingen information om födelseplatsen erhållits.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

Statistikrapporten Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda (tidigare Förlossningar och nyfödda) är statistik som sammanställs av THL en gång per år. De preliminära uppgifterna ges ut vid månadsskiftet juni–juli och den egentliga statistik-rapporten vid månadsskiftet på hösten. I de preliminära uppgifterna publiceras endast tidsseriestatistiken som en tabell. 

THL publicerar i sin webbplats i samband med statistikrapporten databasrapporter om gravida kvinnor, förlossningsåtgärder och nyfödda barn. Databasrapporter, dvs. sammanfattningar och kuber, möjliggör användarens egna val och informationssökning i registermaterialet. Med sammanfattningar avses färdiga sammanfattningar av ämnesområdets centrala information i form av diagram. Kuber möjliggör en mer mångsidig granskning av informationen. Med kuber och sammanfattningar kan man redovisa data efter region, sjukhusets storlek och sjukhus sedan 2007.

Statistikrapporterna bygger på data om det föregående kalenderårets förlossningar. En del av tabellerna är dock utformade i två års perioder för att minska slumpvariationen. Sjukhusen sänder in de sjukhusspecifika uppgifterna senast före utgången av mars året efter barnets födelseår. Materialet blir färdigt efter sammanslagningen av Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata uppgifter och Statistikcentralens uppgifter om dödsorsaker senast följande höst efter statistikåret.

Tillgång till uppgifterna och uppgifternas transparens/tydlighet

Statistikrapporterna sänds till sjukhus med förlossningsverksamhet och offentliggörs på THL:s webbsidor.

Uppgifter publiceras också kommunvis i Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.
Födelseregistrets uppgifter ingår även i internationell statistik (OECD, Nomesko, WHO, Eurostat, FN och Nordisk perinatalstatistik).

Findata kan bearbeta noggrannare tabeller ur olika register och ge forskare tillstånd att använda födelseregistrets uppgifter för vetenskaplig forskning.

Statistikens jämförbarhet

Åren 1990, 1996, 2004 och 2017 förnyades blanketten för att förbättra registrets tillförlitlighet. År 2004 infördes nya parametrar i blanketten. Dessa är mammans vikt och längd före graviditeten, mammans sjukdomar under graviditeten som ICD-10 koder, förlossningens längd, mammans sjukdomar vid förlossningen som ICD-10 koder och barnets huvudomkrets. Därtill ändrades och preciserades några redan existerande parametrar för att öka blankettens motsvarighet med nuvarande vårdpraxis. År 2017 lades följande till i registret som nya parametrar: regelbunden användning av folsyratillägg före 12 graviditetsveckan, fosterscreening och vidare undersökningar, screeningresultat, infektionsscreening under tidig graviditet, streptokock B-screening, tvillingtyp, barnets näring vid 7 veckors ålder eller före det när det lämnar sjukhuset och mjölktillägg. Dessutom gjordes ändringar och preciseringar i några existerande parametrar för att blanketten bättre ska motsvara nuvarande vårdpraxis.

De årliga statistikuppgifterna som sedan 1987 presenteras i statistikrapporterna är sinsemellan jämförbara. En del sjukhus kan emellertid inte genast leverera alla ändrade eller tillagda uppgifter enligt det nya informationsinnehållet i samband med att blanketten förnyas och därför införs en övergångsperiod på några år innan exempelvis de nya parametrarna kan rapporteras heltäckande. Uppgiften om föderskornas vikt är exempelvis ännu inte jämförbar åren 2004 och 2005, för parametern lades till som ny i registret 2004.

Patientinformationssystemet Apotti infördes på alla förlossningssjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) i februari 2021. Tillhörande problem med dataregistrering och informationsextraktion fortsatte 2022 och har orsakat att alla variabler från HNS-området inte är jämförbara med tidigare år och det finns kända kvalitetsavvikelser i det inlämnade materialet.

Uppgifter om föderskans längd och vikt har insamlats från och med 2004. Omfattande uppgifter har samlats in sedan 2006. Andelen saknad BMI-information var 2,0 procent år 2022.

Uppgifterna om rökning under graviditeten baserar sig på föderskornas egen utsaga om rökning. Andelen information som saknas var 5,4 procent år 2022.

De preliminära uppgifterna innehåller inte sammanslagningar av Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata uppgifter om levande födda barn och uppgifterna om dödfödda barn ur Statistikcentralens dödsorsaksregister. Uppgifterna ändras dock inte väsentligt i den egentliga rapporten. I de preliminära uppgifterna redovisas endast nationella antal och procentuppgifter om föderskor, förlossningar och nyfödda.

Antalet levande födda och spädbarnsdödligheten i Statistikcentralens och THL:s födelseregister avviker en aning från varandra. Skillnaderna beror på olika sätt att räkna. Statistikcentralen samlar in uppgifter om alla födda barn, vars mamma stadigvarande bor i Finland vid barnets födelse oberoende av var förlossningen sker. I THL:s födelseregister finns alla barn som fötts i Finland, också utlänningars. Spädbarnsdödligheten räknas vid Statistikcentralen enligt dödsår och i THL:s födelseregister enligt födelseår. Statistikcentralens uppgifter är officiella.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Definitionerna och begreppen i anslutning till graviditet och nyfödda bygger på Klassifikation av sjukdomar ICD:10 och fr.o.m. 2012 THL  publikation Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja (endast på finska).

I statistikrapporterna används också i huvudsak väletablerade internationella begrepp och klassificeringar (t.ex. bristningar, där III och IV gradens bristningar anses allvarliga, klassificering av födelsesätt och BMI).

Specialfrågor i 2022 års statistik

Patientinformationssystemet Apotti infördes på alla förlossningssjukhus (Kvinnokliniken, Lojo sjukhus, Hyvinge sjukhus, Jorv sjukhus) inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-strikt (HNS) i februari 2021. Tillhörande problem med dataregistrering och informations-extraktion fortsatt 2022 och har orsakat att alla variabler från HNS-området inte är jäm-förbara med tidigare år och det finns kvalitetsavvikelser i det inlämnade materialet. Av denna anledning har t.ex. information om graviditetsdiabetes tagits bort från bilagetabell 1.

Födelseplatsen för 12 barn kunde inte fastställas för 2022 års statistik.