Höft- och knäproteser

Höft- och knäproteser (Implantatregistret)

Insamlingen av statistik grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008), statistiklagen (409/2001), lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (566/1989) och på förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (44/1995). Institutet för hälsa och välfärd (THL) är statistikmyndighet för hälso- och sjukvården och statistikföring är en lagstadgad uppgift för THL.

De statistiska uppgifternas relevans

I det riksomfattande implantatregistret har uppgifter om inopererade ortopediska endoproteser och tandimplantat samlats in sedan år 1980. Uppgifter om ledimplantat insamlas från samtliga enheter som inopererar ledimplantat i Finland. Fram till år 1989 baserade sig insamlingen av uppgifter på en frivillig anmälan av de opererande läkarna. Från år 1989 har det varit en lagstadgad uppgift att lämna data. Fram till år 2009 fördes registret av Läkemedelsverket och 1.11.2009 överfördes administreringen av registret till Institutet för hälsa och välfärd.

Statistiken baserar sig på de anmälningar med personbeteckningar som årligen insamlas från hälsovårdens verksamhetsenheter till implantatregistret. Varje inopererat implantat är föremål för en särskild anmälan, även om flera implantat inopererats på samma patient eller om flera proteser inopererats på samma gång. Med andra ord redogör implantatregistrets siffror för antalet inopererade proteser enligt led, sjukhus och protesmodell, men inte för antalet patienter eller operationer. Implantatregistret innehåller data om operationen, dess orsak och den inopererade protesen, bl.a. om de komponenter som använts, uppgifter om fästningsmetoder och de produkter som använts. Därtill insamlas i registret uppgifter om komplikationer och om det är fråga om en revisionsoperation, uppgifter om de proteser som avlägsnats och orsakerna till revisionsoperationen.

Det datainnehåll som gäller endoproteser har ursprungligen utarbetats för höftprotesoperationer, men samma modell för datainsamling har använts i tillämpliga delar också för andra ledproteser. Anmälningar insamlas av samtliga kommuner, samkommuner och statens sjukhus samt de största privata sjukhusen.

De klassificeringar som används i statistiken och anvisningar för insamlingen av uppgifter beskrivs på THL:s webbsidor på adressen: http://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/datainsamlingar/implantatregistret. I textavsnittet av statistikrapporten förklaras de centrala begreppen och definitionerna separat.

Statistikrapporten är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, verksamhetsenheter och implantattillverkare och -importörer. Registret ger enheter som gör ingrepp och tillverkare och importörer av implantat uppgifter för att följa upp och utveckla verksamheten samt för att förbättra produktkvaliteten.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Registeruppgifterna samlas in från implantatdatabaserna och från de anmälningsblanketter som ifyllts av dem som inopererat en protes. Data sänds från de elektroniska implantatdatabaser som används i stora enheter till implantatregistret elektroniskt en gång om året. Cirka hälften av enheterna sänder dock fortfarande uppgifter till implantatregistret med pappersblanketter. Uppgifter tas emot kontinuerligt, det finns inte en fastställd period för insamling av uppgifter. Uppgifter om ett statistikår som utgått ska sändas till THL före utgången av februari följande år. I denna rapport har anmälningar för år 2013 som inkommit före utgången av oktober 2014 använts som källa.

Uppgifterna är korrekta förutsatt att de lämnats in korrekt och riktigt av uppgiftslämnarna. De protesuppgifter som specificerats på blanketterna sänds till implantatregistret. När uppgifterna lagras utför THL grundläggande kontroller. Vid behov begärs preciseringar av verksamhetsenheten. Under rapporteringsskedet jämförs statistikuppgifterna med föregående års motsvarande siffror och data i vårdanmälningsregistret Implantatregistrets täckning har varit bra, år 2013 anmäldes nästan 100 procent av antalet ingrepp i vårdanmälningsregistret till implantatregistret. Anmälningarna enligt led varierar dock.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet

Anmälningsblanketterna sänds i regel till THL inom cirka 1–2 månader från det att ingreppet utförts. Uppgifterna publiceras som en statistikrapport av THL under det följande året. Den utökade användningen av datasystem och den elektroniska sändningen av uppgifter torde förbättra situationen ytterligare under de närmaste åren. 

Statistikens enhetlighet och jämförbarhet

Det finländska implantatregistret är en av de första i världen och dess långa tidsserier bidrar till att göra tillförlitliga bedömningar av implantatens hållbarhet. Livslängden för implantatprodukter har dock förkortats och många produkter används endast i 5–10 år.

Implantatregistrets datainnehåll har inte ändrats på länge och det finns ett behov av att justera datainnehållet. Det nuvarande datainnehållet lämpar sig dåligt i synnerhet för anmälning av andra proteser än höftproteser. På grund av detta är uppgifterna i statistiken delvis av dålig kvalitet och alla implantatuppgifter som tidigare presenterades har inte presenterats i denna rapport. Implantatregistrets datainnehåll, som utgör grunden för statistiken och insamlingen av uppgifter samt rapporteringen av statistiken, utvecklas i samarbete med dem som producerar och använder uppgifterna. Den ökande användningen av datasystem på sjukhusen har förbättrat bl.a. ett felfritt sparande av uppgifter i anslutning till streckkoder. Därför förnyas registrets datainnehåll och följande statistikrapporter kommer att avvika från denna och tidigare publicerade rapporter.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens

Utifrån uppgifterna i implantatregistret publiceras år 2014 en statistikrapport om höft- och knäproteser i Finland åren 2000–2013. Grundläggande uppgifter om statistiken finns i tabellform som bilaga till statistikrapporten. Antalet ingrepp presenteras enligt led, primär- och revisionsoperationer, den använda protesen och det sjukhus som utfört operationen. Statistikrapporterna publiceras på THL:s webbsidor.  Källan till rapporten utgörs av anmälningsuppgifter från tidigare år och vad gäller år 2013, av de anmälningar som införts i implantatregistret före slutet av oktober 2014. Registret innehåller uppgifter med samma innehåll sedan år 1989.

Uppgifterna i statistiken är offentligt tillgängliga i statistikrapporten. När mer detaljerade uppgifter lämnas ut kontrolleras alltid rätten att lämna ut uppgifter. Enligt 4 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) ska personuppgifter som införs i implantatregistret hållas hemliga. THL kan för sin del dock bevilja tillstånd för att lämna ut uppgifter, om detta sker för vetenskaplig forskning kring verksamheten inom hälsovården, förebyggande av sjukdomar eller vård eller annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed. Innan tillståndsbeslutet meddelas ska dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd. Information om villkoren för att lämna ut uppgifter och om ansökan om forskningstillstånd finns också på THL:s webbsidor på adressen http://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/information-for-forskare

Specialfrågor för rapporten för år 2013

Siffrorna i tabellerna, diagrammen och bilagetabellerna i denna rapport redogör för antalet inopererade höft- och knäproteser och förändringar i dessa siffror åren 2000–2013. Tidigare års rapporter har i högre grad fokuserat på siffrorna från föregående statistikår.

En orsak till den längre granskningsperioden är att denna rapport om antalet höft- och knäproteser i implantatregistret är den sista av denna form, eftersom registrets datainnehåll ändras och rapporteringen moderniseras. Sedan 19.5.2014 har registeruppgifter samlats in utifrån det nya datainnehållet, men rapporteringen utvecklas fortfarande. Naturligtvis kommer materialet från åren 1989–2013 att bevaras och förmodligen kommer det att utnyttjas bl.a. i forskningen, även om det inte kan jämföras direkt med uppgifterna under kommande år.