Konsumtion av alkoholdrycker

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över konsumtion av alkoholdrycker innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

Konsumtionsstatistiken för alkoholdrycker innefattar uppgifter om den registrerade alkoholkonsumtionen och den så kallade oregistrerade konsumtionen av alkohol. Den registrerade konsumtionen består av både detaljförsäljningen av alkoholdrycker och serveringsförsäljningen inom Finlands gränser. I den oregistrerade konsumtionen ingår resandeinförsel av alkoholdrycker och alkoholdrycker som finländarna köper från utlandet via internet. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen uppskattas årligen utifrån enkäter. Konsumtionen av alkoholdrycker kan anges i icke omvandlade liter eller i liter som omvandlats till hundraprocentig alkohol. Vid beräkningen av alkoholkonsumtionen per invånare som fyllt 15 år används folkmängden som avser personer som fyllt 15 år i Finland den 31 december det aktuella året.

Statistiken används för samhälleliga beslut, forskning och planeringen av den internationella alkoholpolitiken och för internationella jämförelser. Detaljförsäljningsstatistiken för alkoholdrycker är därtill en del av försäljningsstatistiken för detaljhandeln och omsättningsstatistiken för handeln som Statistikcentralen insamlar. Med hjälp av konsumtionsstatistiken för alkoholdrycker kan man följa upp hur konsumtionen av alkoholdrycker utvecklas på nationell nivå och även på landskapsnivå. 

Insamlingen av konsumtionsstatistik för alkoholdrycker bygger på lagen om institutet för hälsa och välfärd (668/2008), lagen om tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008) och alkohollagen (1102/2017). 

Metodbeskrivning för statistikundersökningen

Registrerad konsumtion

Statistiken om konsumtionen av alkoholdrycker bygger på uppgifter om försäljning och leverans av alkoholdrycker. De omfattar försäljningen i Alkos affärer, partihandlarnas leveranser till restauranger samt livsmedelsaffärer, kiosker och bensinstationer som säljer alkoholdrycker med högst 5,5 volymprocent (4,7 volymprocent fram till 2017) samt till detaljhandelsbutiker för gårdsviner och sahti.

I statistiken specificeras inte detaljhandeln för innehavare av serveringstillstånd eller detaljhandelsförsäljning för servering.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) får uppgifter om försäljning och leverans av alkoholdrycker från alkoholnäringsregistret som upprätthålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) räknade i liter och omvandlade till 100-procentiga alkoholliter. Valviras produktregister innehåller uppgifter om alla alkoholdrycker som säljs i Finland.

Vid Institutet för hälsa och välfärd beräknas konsumtionen av alkoholdrycker i enlighet med de dryckesgrupper som är i användning. För den registrerade konsumtionens del beräknas även detaljhandelskonsumtion och konsumtion av serverad alkohol separat.

Oregistrerad konsumtion

Uppgifter om oregistrerad konsumtion fås från Kantar Publics enkätundersökning. Resandeinförseln av alkoholdrycker och nätköp från utlandet följs upp varje vecka med telefonintervjuer som genomförs av Kantar Public. Till telefonintervju väljs 500 personer som fyllt 18 år genom slumpmässigt urval varje vecka. Det är fråga om ett s.k. kvoturval som kompletteras tills 500 respondenter har ställt upp. Under intervjun utreds införseln av alkoholdrycker under de två föregående veckorna och köp av alkoholdrycker från utländska webbutiker. Uppgifterna om resandeinförsel och nätköp publiceras årligen i statistiken om resandeinförsel och näthandel av alkoholdrycker och varje månad på THL:s webbplats.

Totalkonsumtion

Den totala konsumtionen består av registrerad och oregistrerad konsumtion.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Riktigheten hos uppgifterna om den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker beror på riktigheten och noggrannheten hos de uppgifter som fås av Valvira, Alko Ab och serveringsrestaurangerna. I beräkningsskedet jämförs uppgifternas följdriktighet med uppgifter för tidigare år, och om man misstänker ett fel, kontrolleras saken med Valvira, Alko Ab och serveringsrestaurangerna.

Valvira får årligen i efterhand små korrigeringar av partiförsäljarna angående uppgifterna om leverans av alkoholdrycker till restauranger med serveringstillstånd och detaljhandeln. Dessa korrigeringar i statistiken över alkoholkonsumtionen görs inte efter den egentliga beräkningen av konsumtionsstatistiken som Institutet för hälsa och välfärd genomför i mars-april.

Exaktheten och tillförlitligheten i uppgifterna om den oregistrerade konsumtionen av alkoholdrycker beror på validiteten och reliabiliteten hos Kantar Publics undersökningar. Uppgifternas följdriktighet jämförs med uppgifter från tidigare år och om man misstänker ett fel, kontrolleras saken. Därtill granskas uppgifternas logik genom att den alkoholmängd som finländarna anmäler att de importerat från Estland jämförs med estniska uppskattningar av finländarnas alkoholuppköp i Estland. 

År 2023 observerade THL en ökning på över 800 procent i flera dryckesgrupper i en kommun i Valviras material om detaljhandeln 2022. Siffrorna hade en väsentlig inverkan på detaljhandeln med svaga alkoholdrycker i hela landet och även på den totala konsumtionen. Felet skulle ha haft den största enskilda inverkan på detaljförsäljningen av mellanöl (den felaktiga försäljningen var ca en procent större än den faktiska). Siffrorna kunde med säkerhet anses vara felaktiga, och eftersom korrigeringen inte kunde göras vid Valvira på grund av en förnyelse av informationssystemet, korrigerades felet vid THL. Siffrorna för 2022 för kommunen i fråga imputerades genom att som försäljningsliter för olika dryckesgrupper använda medelvärdena för 2019–2021. När korrigeringen gjordes på en noggrannare nivå än det fanns tillgängliga uppgifter, t.ex. medelstark vs stark alkoholdryck, användes som fördelningsförhållanden medelvärdena för de aktuella dryckesgrupperna i hela landet 2020–2021. 

Aktualitet och rättidighet för data

Valvira samlar uppgifter om försäljning och leverans av alkoholdrycker varje månad. Valvira publicerar uppgifterna om försäljning och leverans inom 2–4 månader efter att den tidsperiod som statistikförs är slut. Valvira kan avvika från denna tidtabell om bedömningen av riktigheten hos de uppgifter som tillståndshavarna lämnat och utredningen av eventuella fel tar längre tid än normalt. Uppgifterna om konsumtion av alkoholdrycker samlas och kalkyleras varje månad. THL publicerar literuppgifter om konsumtionen av alkoholdrycker och uppgifter om alkohol som omvandlats till 100-procentig alkoholliter på årsnivå under april-maj som följer på statistikåret. Kantar Public samlar in uppgifter om resandeinförsel och nätköp av alkoholdrycker varje vecka. THL har publicerat uppgifter om resandeinförsel av alkoholdrycker från och med våren 2013 och uppgifter om nätköp av alkoholdrycker från och med 2021. Uppgifterna om resandeinförsel och näthandel publiceras varje månad på webbplatsen och en gång per år i statistikrapporten.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens

En årlig statistikrapport om alkoholkonsumtionen publiceras en gång om året senast i april-maj efter det år som statistikförs. Statistikrapporten publiceras på THL:s webbplats

Uppgifterna om konsumtionen av alkoholdrycker publiceras även årligen i Statistisk årsbok om alkohol och narkotika som THL ger ut. Konsumtionsuppgifterna publiceras också i THL:s Statistisk årsbok om social- och hälsovården, Statistikcentralens statistiska årsbok och Alkos verksamhetsberättelse. Konsumtionsuppgifterna överlämnas till Eurostats, EU:s, OECD:s och WHO:s databaser samt till nordiska och andra internationella databaser, register och publikationer.

Vissa av uppgifterna i statistiken över alkoholkonsumtionen kan också tas fram genom statistik- och indikatorbanken Sotkanet. Uppgifterna i Sotkanet kan granskas på alla områdesnivåer utgående från kommunindelningen. I Sotkanet kan uppgifterna granskas som tidsserie från och med 1990. Därför redovisas uppgifterna i Sotkanet enligt den nuvarande kommunindelningen. Indikatorerna hittas med hjälp av till exempel referensordet "alkoholkonsumtion".

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker finns att tillgå från år 1932. Konsumtionsstatistiken för åren 1932–1994 har utarbetats av Alko Ab och sedan 1995 har konsumtionsstatistiken utarbetats i samarbete mellan THL (fram till 2008 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes) och Valvira (fram till 2008 Produkttillsynscentralen). Konsumtionsstatistiken för alkoholdrycker från 1932 framåt tillhandahålls av THL. Statistiken Alkoholkonsumtion har publicerats som en del av Finlands officiella statistikföring sedan år 1932.

Uppgifter om den oregistrerade konsumtionen av alkoholdrycker finns att tillgå från år 1959. Fram till 1992 byggde de på separata undersökningar samt på dryckesvaneundersökningar som gjordes vart åttonde år med början år 1968. Mellanåren har uppskattats genom interpolation. Vid mellanutvärderingarna har också separata undersökningar om den oregistrerade alkoholkonsumtionen använts. Från 1992 till 2004 baserade sig uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker på de studier som Kantar Public (tidigare Kantar TNS, TNS Gallup och Suomen Gallup), genomförde årligen. Sedan 2005 har uppgifterna om resandeinförsel samlats in varje vecka. 

Formuleringen av den oregistrerade konsumtionen ändrades 2021 så att posterna "hemmatillverkning", "illegal tillverkning och smuggling” samt "alkohol som förtärts utomlands" togs bort. Dessa poster togs bort retroaktivt från tidsserien från år 2000 framåt, vilket innebär att uppgifterna för åren 2000–2016 endast innehåller resande-införsel. Sedan 2017 har den oregistrerade konsumtionen förutom av resandeinförsel av alkoholdrycker även bestått av alkoholdrycker som köpts från utlandet via nätet. Kantar Public har samlat in uppgifter om nätköp av alkoholdrycker sedan 2012. Antalet observationer var mycket litet under de första åren, och uppgifterna har bedömts vara tillräckligt tillförlitliga sedan 2017. Siffrorna om den totala alkoholkonsumtionen och den oregistrerade konsumtionen som presenteras i denna statistikrapport är helt jämförbara för 2017–2021.

De områdesspecifika uppgifterna om försäljningen av alkoholdrycker är inte direkt jämförbara. Försäljningen av alkoholdrycker i ett landskap och en kommun kan bland annat påverkas av ett stort antal resenärer i området och av gränshandel. Således har invånarna i området inte nödvändigtvis själva konsumerat all såld alkohol. Det är skäl att förhålla sig reserverat särskilt till de kommunspecifika försäljningsuppgifterna om alkohol.  

Statistikföringen av serveringstillstånd ändrades år 2020. Från och med statistikåret 2019 statistikförs även alla nya typer av serveringstillstånd enligt alkohollagen 2018 i antalet serveringstillstånd. Därmed är antalet serveringstillstånd inte längre helt jämförbart med tidigare år. 

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Konsumtionsstatistiken för alkoholdrycker är en del av den etablerade statistikföringen. Den dryckklassificering som används i statistiken över alkoholkonsumtionen följer tulltariffen och motsvarar den klassificering som används i internationell statistikföring. Den motsvarar även den inom EU:s statistikväsende bekräftade versionen av den internationellt godkända COICOP-klassificeringen. Klassificeringen har preciserats ytterligare med tanke på den nationella användningen. Statistiken omfattar alla alkoholdrycker som är avsedda att förtäras och innehåller över 2,8 volymprocent etylalkohol. Beräkningen av statistiken om konsumtionen av alkoholdrycker bygger på riksomfattande statistikpublikationer och register som THL, Valvira och Alko Ab samlat in

Specialfrågor i anslutning till statistiken för 2022

På grund av coronapandemin som började på våren 2020 begränsades bl.a. utlandsturismen och restaurangernas verksamhet under 2020 och 2021. Antalet utlandsresor och kryssningsresor till Estland och Sverige minskade. Samtidigt minskade också resandeinförseln av alkoholdrycker, men beställningen av alkoholdrycker från utländska webbutiker ökade. År 2022 ökade den oregistrerade konsumtionen klart jämfört med 2021. Ökningen förklaras av resandeinförseln som omvandlad till hundraprocentig alkohol ökade med 174 procent räknat bland hela befolkningen jämfört med 2021. Däremot minskade näthandeln med alkohol med 22 procent. 

På grund av begränsningarna i serveringsförsäljningen och coronaläget minskade serveringen av alkoholdrycker på restaurangerna i Finland kraftigt 2020, men i och med att coronaläget förbättrades och begränsningarna hävdes ökade serveringsförsäljningen 2021. Serveringsförsäljningen fortsatte att öka 2022. 

Siffrorna för detaljhandeln i en kommun har korrigerats med hjälp av försäljningssiffrorna från tidigare år. De felaktiga uppgifterna för 2022 var av sådan storleksklass att de skulle ha haft en tydlig inverkan på detaljhandeln och den totala konsumtionen av svaga alkoholdrycker även på nationell nivå. Ärendet har utretts närmare i Kvalitetsbeskrivningen under Uppgifternas riktighet och exakthet.