Sjukhusens produktivitet

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivningen ger en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS). En kvalitetsbeskrivning görs också för sådan statistik som inte ingår i FOS-serien.

Statistikuppgifternas relevans

Statistikrapporten innehåller uppgifter om anlitandet av sjukhustjänster, om kostnaderna och om produktiviteten indelade efter sjukvårdsdistrikt, sjukhus, kommun och specialitet. Därtill inkluderar informationen om sjukhusens verksamhet och produktivitet uppgifter indelade efter NordDRG-patientgrupper. 

Rapporten är avsedd att vara till hjälp vid jämförelser, styrning, utvärdering, beslutsfattande och planering av sjukhusvården.

Statistikanalysen omfattar alla sjukvårdsdistrikt och åtta sjukhus som tidigare har hört till sjuk-vårdsdistrikten. Norra Kymmene sjukhus (tidigare Kuusankoski kretssjukhus) har åter upptagits i produktivitetsuppgifterna. Sjukhuset har tidvis inte kunnat lämna kostnadsuppgifter på grund av förändringar i organisationen. Jokilaakso sjukhus upptogs i uppgifterna som ett nytt sjukhus under år 2014.

Den regionala granskningen omfattar också den specialiserade sjukvården på vårdavdelning på privatsjukhus och nästan all dagkirurgi inom den privata sektorn. Den privata sektorns andel av de kalkylmässiga kostnaderna år 2014 var 3,2 procent. I kalkylen ingår de tjänster som Birkalands sjukvårdsdistrikt köpt av ledprotessjukhuset Coxa och TAYS hjärtsjukhus i TAYS kostnader. Jokilaakson sairaala upptogs som nytt sjukhus i informationsproduktionen år 2014. Jokilaakson sairaala erbjuder kretssjukhustjänster i Jämsäregionen. För sjukhusets verksamhet svarar Jokilaakson terveys Oy.

I statistikrapporten har sjukhusen indelats i grupper efter sjukhustyp enligt följande:

  • Universitetssjukhus
  • Centralsjukhus. Hyvinge sjukhus ingår i gruppen centralsjukhus trots att det officiellt inte är ett centralsjukhus. Omfattningen av dess verksamhet gör att det passar bättre in i gruppen centralsjukhus än i gruppen övriga sjukhus.
  • Gruppen övriga sjukhus innefattar främst tidigare kretssjukhus och motsvarande. I denna grupp ingår också sjukhus som tidigare har hört till sjukvårdsdistrikten. Dessa är: Forssa sjukhus, Jokilaakso sjukhus, Idensalmi sjukhus, Jakobstad sjukhus, Norra Kymmene sjuk-hus, Brahestad sjukhus, Raumo sjukhus, Varkaus sjukhus.
  • Specialistledda hälsocentralssjukhus. Till denna grupp hör specialistledda sjukhus som verkar i samband med primärvården, med undantag av ovan nämnda specialistledda sjuk-hus inom primärvården som hör till gruppen övriga sjukhus.

Från och med 2006 har uppgifterna om sjukhusens verksamhet och produktivitet omfattat sju spe-cialistledda hälsocentralssjukhus, och 2007 inkluderades ytterligare fem specialistledda hälsocen-tralssjukhus. Benchmarking-uppgifterna omfattar utöver sjukvårdsdistrikten också alla specialist-ledda hälsocentralssjukhus som producerar tjänster inom specialiserad somatisk vård. Uppgifterna om den specialistledda hälsocentralssjukhuset i Uleåborg har avlägsnats från sjukhusgruppens produktivitetsjämförelse eftersom sjukhusets uppgifter i Hilmo var bristfälliga för både vårdperiodernas och besökens del.

Uppgifterna om specialistledda hälsocentralssjukhus har rapporterats bland både tvärsnittsuppgif-terna och tidsserierna på samma sätt som uppgifterna om de övriga sjukhustyperna med undantag av jämförelsen mellan olika vårdgivare inom specialiteterna inre medicin och kirurgi. Specialitets-produktionen varierar i högre grad vid sjukhus av denna typ än inom de övriga sjukhusgrupperna, varför de har uteslutits ur den specialitetsspecifika analysen. Dessa uppgifter finns dock i de elektroniska databaserna för uppgifter om sjukhusens verksamhet och produktivitet (Benchmarking-databaserna).

Man ska dock förhålla sig med reservation till uppgifterna om specialistledda hälsocentralssjukhus, eftersom både Hilmo-materialets och kostnadsuppgifternas kvalitet fortfarande måste förbättras. Dessutom avviker verksamhetsprofilerna ganska mycket från varandra, vilket gör det svårt att jämföra sjukhusen sinsemellan. Materialet utgör emellertid en bra grund för fortsatt förbättring av uppgifternas kvalitet.

Statistikrapporten inkluderar inte vård inom specialiteten psykiatri.

Statistikmaterialet baserar sig på de uppgifter i vårdanmälningsregistret som sjukhusen lämnat (Hilmo). Datainsamlingen bygger på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008), lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (409/2001), lagen om riksomfattande personregister (566/1989) samt på förordningen om riksomfattande personregister (1671/1993). Uppgifterna har kompletterats med information om de totala kostnaderna och kostnaderna per specialitet. Denna information har inlämnats av sjukhusen.

Statistikrapporten bygger på ett datasystem för uppföljning av sjukhusens verksamhet och produktivitet. Systemet utvecklades i samarbete mellan Stakes och sjukvårdsdistrikten åren 1997–2006. I textdelen av statistikrapporten förklaras de viktigaste begreppen och definitionerna.

Metodbeskrivning för statistikundersökningen

I datamaterialet om sjukhusens verksamhet och produktivitet granskas vården separat för varje patientgrupp. Som patientgrupper används NordDRG Full-grupper. Dessa bildas genom att man delar in perioder av öppenvård och slutenvård vid sjukhusen i likartade patientgrupper enligt vård-problem och resursanvändning. I granskningarna av tidsserier har åren grupperats efter 2014 års NordDRG Full-grupperare på samma sätt som i tvärsnittsjämförelsen för 2014. 

I datamaterialet ges varje NordDRG-grupp en kostnadsvikt. Den återspeglar det relativa resursbehov som krävs inom den berörda patientgruppen. Som kostnadsvikter har man använt 2014 års NordDRG Full-råvikter, som uträknats av THL och som korrigerats så att de motsvarar patient-strukturen i hela landet, det vill säga casemixen, för 2014. Uträkningen bygger på patientspecifika kostnadsuppgifter om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Även kostnader för exceptionellt dyra eller billiga vårdperioder (så kallade outliers) beaktas i uträkningen av kostnadsvikter.

Produktiviteten har mätts i form av produktivitetens förändring i den egna verksamheten under pe-rioden 2010-2014 (tidsserieanalys) eller som produktiviteten i förhållande till andra motsvarande enheter (tvärsnitt 2014). Perspektivet kan vara vårdgivarspecifikt eller regionalt. Ur regionalt perspektiv granskas de tjänster som befolkningen i en viss region, ett visst sjukvårdsdistrikt eller en viss kommun har anlitat och de kalkylmässiga kostnader som orsakats av dessa.

I datasystemet för produktivitet används vårddygn, vårdperioder och öppenvårdsbesök som mel-lanprestationer för att skapa ett utfall. Slutprestationen eller det faktiska utfallet är en episod, som utgör grunden för mätning av produktiviteten. Vid beräkning av utfallen korrigeras antalet episoder av olika typ med de viktkoefficienter som beräknats för dem. Det totala utfallet för ett sjukhus eller en specialitet fås genom att man adderar antalet vägda episoder. I datamaterialet används sjukhu-sens totala och specialitetsvisa kostnader som insatser.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifternas riktighet är beroende av uppgiftslämnaren. De preliminära prestations- och kostnads-uppgifterna samlas in av THL och uppgifterna jämförs med motsvarande uppgifter för föregående år. Uppgifterna sänds till sjukhusen för granskning och godkännande. För granskning och godkän-nande sänds också det DRG-grupperade Hilmo-materialet för 2014.

Uppgifternas jämförbarhet försämras av sjukhusens varierande eller bristfälliga registrering av dia-gnos- och åtgärdsuppgifter i basdatasystemen samt av samkörningen av uppgifter från basdatasy-stemen, som resulterar i THL:s vårdanmälningsdatainnehåll. Det finns ingen systematisk insamling av uppgifter om läkemedelsbehandlingar i anslutning till uppgifterna från vårdanmälningsregistret. Alla specialistledda hälsocentralssjukhus har inte lämnat in uppgifterna om besöken inom den spe-cialiserade sjukvården i samband med insamlingen av uppgifter till Hilmo.

DRG-grupperarens egenskaper och DRG-kostnadsvikterna tar i sin nuvarande form inte nödvän-digtvis tillräcklig hänsyn till att vissa patienter behöver mer krävande vård än andra. Beräkningen av kostnadsvikter bygger på patientspecifika kostnadsuppgifter om HNS sjukhus. Datamaterialets tillförlitlighet kunde förbättras genom att ett bredare material av patientspecifikt kostnadsuppgifter används som grund för beräkningen av DRG-kostnadsvikterna. 

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

I statistikrapporten analyseras uppgifter från åren 2010-2014. Tillsammans med sjukvårdsdistrikten har man som period för granskningen av produktiviteten valt fem år. För att man ska kunna jämföra serviceproduktionen under olika år har varje år grupperats efter kontrollårets NordDRG Full-grupperare. Rapporten utkommer varje år. Om sjukhusen lämnar in bristfälliga eller felaktiga uppgifter som måste korrigeras och kompletteras i efterskott, fördröjs publikationen av statistiken. Det sista sjukvårdsdistriktet lämnade in sitt korrigerade Hilmo-material i slutet av oktober.

THL offentliggjorde de preliminära uppgifterna om sjukhusens produktivitet 2014 i september i form av elektroniska databaser med verksamhets- och produktivitetsdata. Det har varit nödvändigt att uppdatera de preliminära uppgifterna i flera repriser på grund av fel som observerats i uppgifterna. 

Tidigare statistikrapporter finns på www.julkari.fi 

De elektroniska databaserna (sjukhusens verksamhets- och produktivitetsdatabaser = Benchmar-king-kuberna) uppdateras med nya uppgifter och de tidigare kuberna är därför inte tillgängliga för allmänheten på webben. 

http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/sairaaloiden-toiminta-ja-tuottavuus/raportointi

Uppgifternas tillgänglighet och transparens/tydlighet

Statistikrapporten i sin helhet som nätpublikation på THL:s webbplats

Uppgifterna i statistikrapporten grundar sig på information om sjukhusens verksamhet och produk-tivitet (Benchmarking-kuberna). Sjukhusen har haft tillgång till de första uppgifterna sedan juli 2015. Grundläggande uppgifter har korrigerats och kompletterats i samarbete med sjukhusen. De preliminära uppgifterna offentliggjordes i september 2015.

Statistikens jämförbarhet

Materialets kvalitet och tillförlitlighet har kontinuerligt förbättrats. Det förekommer fortfarande skill-nader i sjukhusens registreringspraxis och kostnadsberäkning, vilket kan påverka resultaten. Registreringspraxisen och kostnadsberäkningen utvecklas och förenhetligas på nationell nivå, vilket förbättrar datamaterialets kvalitet i fortsättningen. Även det nationella och internationella DRG-utvecklingsarbetet förbättrar materialets kvalitet. 

Man bör förhålla sig med reservation till statistikens jämförbarhet framför allt när det gäller specia-listledda hälsocentralssjukhus, i fråga om vilka verksamheten varierar på olika sjukhus och inom olika specialiteter. DRG-mätmetoden beaktar inte nödvändigtvis alla dessa skillnader tillräckligt noggrant. 

Inom gruppen övriga sjukhus har det dessutom skett strukturella förändringar, vilket också påverkar jämförelseuppgifterna. Alla sjukhus i denna sjukhusgrupp har t.ex. inte jour.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Vid mätningen av produktivitet har man använt ett allmänt produktivitetsmätningssätt: förhållandet mellan utfallet och de insatser som det har krävt. Som utfall har man använt vårdperioder och öp-penvårdsbesök (NordDRG Full-vårdperioder), som allmänt används vid sjukhus, och som slutpre-station en episod, som tagits fram i samarbete med sjukvårdsdistrikten. Eftersom jämförelsen av produktiviteten på ett avgörande sätt påverkas av patientstrukturen vid sjukhusen, har man i utfallet genom NordDRG Full-gruppering och deras viktkoefficienter tagit hänsyn till att sjukhusens pa-tientstruktur varierar. NordDRG är en klassificering som tillämpas allmänt i Norden och Finland och för vilken det finns offentliga klassificeringsgrunder.