Tjänster för funktionshindrade – Delrapport i kommunenkäten

Kvalitetsbeskrivning

Statistikuppgifternas relevans

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar vart tredje år in kommunal information som kompletterar Statistikcentralens statistik över kommunernas ekonomi och THL:s statistik över de sociala tjänsternas verksamhetsstatistik. Uppgifterna gäller småbarnspedagogiken, tjänsterna för funktionshindrade, den sociala kreditgivningen och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

Datainsamlingen om socialtjänsterna grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Statistiken har producerats för att stöda det nationella socialpolitiska beslutsfattandet och den nationella styrningen. Statistiken är avsedd för beslutsfattare, planerare, forskare och studerande inom det sociala området samt för alla som behöver uppgifter om tjänsterna för funktionshindrade.

Metodbeskrivning

Enkäten genomfördes elektroniskt. Kommunerna tillsändes per e-post länkar till elektroniska frågeformulär om tjänsterna inom olika avsnitt. Uppgifterna begärdes enligt kommun, även om hela social- och hälsovårdsväsendet skulle ha lagts ut på en annan kommun eller samkommun.

De kommuner som inte hade besvarat alla avsnitt inom utsatt tid fick enkäten på nytt per e-post. Dessutom fick kommunerna efter påminnelse per e-post också preciserade påminnelser med e-post och per telefon. Uppgifterna grundar sig på svar som inkommit före 6.5.2020. 

Uppgifternas riktighet och exakthet

Enkätens resultat är riktgivande eftersom det i enkäten ställs flera frågor som grundar sig på en uppskattning, den innehåller nya frågor och frågor som det inte finns någon regelbunden insamling av information om.

De efterfrågade statistikuppgifterna kan nödvändigtvis inte plockas ur kommunernas, samkommunernas och samarbetsområdenas datasystem, varför en del av uppgiftsgivarna har svarat utifrån en uppskattning. En del av kommunerna kunde inte producera information för alla frågor till exempel med den efterfrågade ålders-, köns- eller timindelningen, eftersom dessa uppgifter eller urval inte definierats i datasystemen.

En del av kommunerna kunde inte producera information eftersom tjänsterna ordnas av olika aktörer, t.ex. ordnar samkommunen service för personer med funktionsnedsättning och kommunen ordnar service för personer med utvecklingsstörning och tjänster inom socialvården. Alla uppgifter var inte tillgängliga på grund av dataskyddet samt åtkomsträttigheterna till uppgifterna.

Dessutom är det skäl att beakta att alla begrepp för saker och ting i enkäten inte ännu har etablerat sig, vilket kan medverka till att respondenterna förstår frågorna på olika sätt. 

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

Kommunenkäten är statistik som THL producerat en gång vart tredje år och som publicerats i juni 2008, 2011 och 2014. Åren 2017 och 2020 publicerades statistikrapporten i oktober. De utvärderings- och statistikuppgifter som efterfrågas i statistiken gäller uppgifterna för året före publiceringsåret. 

Statistikens jämförbarhet

THL (tidigare Stakes) har samlat in uppgifter från kommunenkäten från alla kommuner i Finland för statistikåren 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019. Uppgifterna som samlas in gäller respektive statistikår, och därför tillämpas kommunindelningen för det året. Uppgifterna begärdes enligt kommun, även om hela social- och hälsovårdsväsendet har lagts ut på en annan kommun eller samkommun.

Datainnehållet har förändrats något under årens lopp. Även svarsbortfallet påverkar uppgifternas jämförbarhet.

Svarsprocenten för hela enkäten har beräknats för de kommuner som helt eller delvis har besvarat enkäten. Uppgifterna för alla kommuner som besvarat frågorna i enkäten har inte beräknats, utan informationen och jämförbarheten har beräknats per fråga.

Under varje år som uppgifterna samlas in har en del av kommunerna inte besvarat kommunenkäten. År 2019 bodde 98,3 procent av befolkningen i de kommuner som svarade på enkäten. År 2016 bodde 99,5 procent av befolkningen i de kommuner som svarade på enkäten. År 2013 bodde 94,9 procent av befolkningen i de kommuner som svarade på enkäten. År 2010 bodde 82,9 procent av befolkningen i de kommuner som svarade på enkäten. År 2007 bodde 93,1 procent av befolkningen i de kommuner som svarade på enkäten.

Vid varje enkättillfälle har det skett ändringar i enkäten.

Tjänster för funktionshindrade 2019

 • Enkäten fick en ny fråga om tillgången till service enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (fråga 5) och tjänster som barn med funktionsnedsättning behöver (fråga 6).
 • Till enkäten fogades en uppskattning av tjänster som beviljats på grund av funktionsnedsättning (fråga 19). 
 • Under varje fråga eller frågedel lade man till en punkt för tilläggsuppgifter.
 • Åldersgrupperingen (0–17-åringar och 18 år fyllda) togs bort från enkäten gällande klienterna inom servicen för personer med funktionsnedsättning.
 • I den del av enkäten som gällde serviceplaner avlägsnades frågan om giltiga serviceplaner (antalet klienter) enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt uppgiften om det totala antalet klienter enligt specialomsorgslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp. Frågan ersattes med en fråga om beslut och serviceplaner, där man frågade om antalet beslut och serviceplaner för 2019 (frågorna 12 och 13).
 • Från enkäten raderades en fråga som bad kommunerna uppskatta antalet personer som på grund av sin funktionsnedsättning fick service i kommunen med stöd av olika lagar (handikappservicelagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och socialvårdslagen och kombinationer av dessa). 
 • Frågan om kostnaderna för och budgeteringen av personlig assistans enligt handikappservicelagen togs bort från enkäten. Uppgifterna fås i fortsättningen från Statistikcentralens statistik Kommunekonomi. 

Tjänster för funktionshindrade 2016

 • En fråga om hur många klienter inom funktionshinderservicen det fanns sammanlagt i kommunen och hur många av dem som behövde särskilt stöd är vuxna eller barn (socialvårdslagen 3 §) lades till i enkäten.
 • En fråga om hur många klienter inom funktionshinderservicen som 2016 också fick stöd för närståendevård lades till i enkäten.
 • Till enkäten lades till en fråga om hur många personer som år 2016 har beviljats personlig assistans för arbete eller studier.
 • Till enkäten lades till en fråga om kommunen hade beviljat vissa tjänster på grund av funktionsnedsättning 2016.

Tjänster för funktionshindrade 2013

 • I enkäten ändrades frågan om uppgörandet av serviceplaner så att kommunerna ombads meddela uppgifter om antalet klienter som fått service enligt handikappservicelagen eller lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda genom att dela in klienterna i fråga om serviceplanens giltighet.

Tjänster för funktionshindrade 2010

 • I enkäten ändrades uppgifterna om vissa frågor huvudsakligen på grund av ändringar i lagstiftningen. 
 • Tolktjänsterna avlägsnades ur frågan gällande svårigheterna att ordna tjänster för funktionshindrade, eftersom ansvaret för tolktjänsterna överfördes till FPA 1.9.2010.
 • En ny fråga gällande kommunernas realisering av tidsfristerna i handikappservicelagen tillkom. 
 • Nya frågor om ordnandet av och kostnaderna för personlig assistans tillkom. Termen personlig assistent ändrades till personlig assistans till följd av revide-ringen av handikappservicelagen 1.9.2009.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Statistiken innehåller uppgifter om tjänsterna för funktionshindrade i kommunerna i Finland. THL Samlar årligen in bland annat antalsmässiga uppgifter om de i handikappservicelagen stipulerade tjänsterna, så som färdtjänst och serviceboende för gravt handikappade och personlig assistans. Uppgifterna publiceras i Sotkanet. I Statistikcentralens statistik Kommunekonomi samlas uppgifter om totalkostnaderna för tjänster och förmåner enligt handikappservicelagen.

Ifråga om tjänsterna för funktionshindrade föreligger ett sådant informationsbehov som inte tillgodoses av den årliga uppgiftsinsamlingen. Kommunenkäten innehåller frågor om tjänster och sådana saker som man regelbundet behöver sådan information om och som inte går att samla in vid den fortlöpande insamlingen av statistikdata.

Specialfrågor i anslutning till statistikrapporten Tjänster för funktionsnedsättning 2019

Blanketten för insamling av uppgifter i statistikrapporten Tjänster för funktionshindrade 2019 finns på webbplatsen för Kommunenkätens datainsamling.

Avsnittet om tjänster för funktionshindrade besvarades av 297 kommuner, dvs. 95,5 procent av samtliga kommuner. I de svarande kommunerna fanns 98,3 procent av landets befolkning. Avsnittet lämnades helt och hållet obesvarat av 14 kommuner. Askola, Brändö, Eura, Hammarland, Grankulla, Kimitoön, Sastamala, Punkalaidun, Pyhänä, Pöytis, Savukoski, Sastamala, Ulvsby och Urjala. En bortfallsanalys av de uppgifter som saknas presenteras i tabell 2 på rapportens sista sida.

Det är fortfarande utmanande att få en helhetsbild av de tjänster som personer med funktionsnedsättning använder. Funktionshindrade personer använder olika tjänster och uppgifterna om dessa tjänster finns ofta i olika klientdatasystem. Svarsprocenten varierade från fråga till fråga. Svarsprocenten för varje fråga anges i tabellerna i bilagetabellen. (Se tabellbilagorna 1–17).

Eftersom det är svårt att plocka uppgifter från klientdatasystemen lades en punkt med uppskattade uppgifter och tilläggsuppgifter till i datainsamlingen 2019 under frågorna eller avsnitten. Önskan var att kommunerna som tilläggsuppgifter berättar om ni till exempel har haft svårigheter att få fram de efterfrågade uppgifterna på ett tillförlitligt sätt i era klientdatasystem. Det inkom många svar.

Många kommuner meddelade att uppgifterna inte går att hämta från klientdatasystemen eller att uppgifterna statistikförs felaktigt. En del kommuner meddelade att det krävde mycket tid när besluten öppnades och räknades manuellt.  En del av kommunerna lämnade ingen information eftersom den inte kunde fås från klientdatasystemen utan meddelade att manuell beräkning innebär ett orimligt arbete.

Frågorna om statistikuppgifter orsakade svårigheter bland annat på grund av att samma person kunde tas med i klientantalet flera gånger. Bland annat i punkterna om beslut om handikappservice, uppgifter om antalet timmar för personlig assistans, sättet att ordna personlig assistans och i punkterna i specifikationen av dagverksamheten enligt lagen om klientens ställning och rättigheter angavs att uppgifterna kan vara överlappande.

De efterfrågade uppgifterna har inte definierats i klientdatasystemen eller så kan de inte hämtas ur klientdatasystemen. Svårigheter förekom på varje punkt där statistikuppgifter begärdes: genomsnittlig handläggningstid i beslut om handikappservice, antalet klienter inom handikappservicen som fått särskilt stöd eller närståendevård, antalet beslut och serviceplaner som fattats, uppgifter om antalet timmar personlig assistans enligt kön, sättet att ordna personlig assistans samt uppgifter om dagverksamheten per ålder och kön.

I tilläggsuppgifterna önskades även att kommunerna beskriver situationen avseende de efterfrågade tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Det inkom många svar. Endast en del av responsen har refererats i denna rapport. De uppgifter som inkommit med svaren fortsätter att utnyttjas även efter att statistikrapporten har publicerats. Texterna analyseras i samarbete med THL:s enhet för Forskning och förnyande av välfärdsstaten.