Social kreditgivning – Delrapport om kommunenkäten

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över Social kreditgivning innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar vart tredje år in kommunal information som kompletterar Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. Uppgifterna gäller tjänsterna för äldre och funktionshindrade personer, barndagvården, den sociala kreditgivningen och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Enkäten innehåller frågor om nya tjänster och omständigheter som man regelbundet behöver sådan information om och som inte går att samla in vid den fortlöpande insamlingen av statistikdata.

Informationen behövs för bland annat planeringen och beslutsfattandet. Insamlingen av uppgifter grundar sig på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (409/2001).

Metodbeskrivning

Enkäten genomfördes elektroniskt. Kommunerna tillsändes per e-post länkar till elektroniska frågeformulär om tjänsterna inom olika tjänster. Uppgifterna begärdes enligt kommun, även om hela social- och hälsovårdsväsendet skulle ha lagts ut på en annan kommun eller samkommun. De kommuner som inte hade besvarat alla avsnitt inom utsatt tid fick enkäten på nytt per e-post. Dessutom fick kommunerna efter påminnelse per e-post också preciserade påminnelser med e-post och per telefon. Statistiken baserar sig på de svar THL mottagit senast 15.6.2017.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Avsnittet om social kreditgivning besvarades 2016 av 284 kommuner, dvs. 90,7 procent av samtliga kommuner (87,5 procent 2013). De kommuner som svarade 2016 omfattade 95,7 procent av landets befolkning (96,4 procent 2013). Avsnittet lämnades helt och hållet obesvarat av 40 kommuner. 

Social kreditgivning utnyttjades 2016 av Askola, Björneborg, Esbo, Eura, Helsingfors, Hyvinge, Imatra, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kemijärvi, Kouvola, Kuhmo, Kuopio, Lahtis, Lemi, Raumo, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Sotkamo, S:t Michel, Suomussalmi, Tammerfors, Tavastehus, Toivakka, Torneå, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vanda och Villmanstrand. 

Enkätresultaten är approximativa, eftersom i enkäten efterfrågas uppgifter om nya tjänster och om tjänster för vilka inte samlas in information regelbundet. De efterfrågade uppgifterna kan nödvändigtvis inte plockas ur kommunernas datasystem, varför en del kommuner har svarat utifrån en uppskattning. 

Man bör därtill beakta att vissa begrepp i anslutning till objekten fortfarande är oetablerade vilket kan ha lett till olika tolkningar.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet

Kommunenkäten är en statistikrapport som Institutet för hälsa och välfärd sammanställer vart tredje år.

Statistikens enhetlighet och jämförbarhet

Institutet för hälsa och välfärd (tidigare Stakes) har samlat in uppgifterna i kommunenkäten 2007, 2010, 2013 och 2016. Uppgiftsinnehållet i vissa frågor i kommunenkäten ändrades 2010. Därför är enkätresultaten för vissa frågor 2007 respektive 2010 inte jämförbara. Dessutom kan svarsbortfallet påverka uppgifternas jämförbarhet.

Datainnehållet ändrades för följande frågors del 2010: 

  • I enkäten 2010 tillades som ny fråga frågan om antalet avslagna kreditansökningar. 
  • Som orsak till beviljandet av krediter tillades följande alternativ:
         - "I stället för studielån när sökanden inte kan få statsborgen och studielån" 
         - "Som ett led i skuldsanering"
  • Frågan om kommunens ränteintäkter ströks.

År 2013 fogades till enkäten en fråga om sambandet mellan social kreditgivning och processerna med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i kommunen. Samtidigt ströks alternativet "som ett led i skuldsanering" som orsak till krediter, eftersom enligt lagen kan social kreditgivning inte användas som ett led i skuldsanering.

År 2016 enkät för social kreditgivningen var likadan som år 2013.  

Tillgången till uppgifterna och deras tydlighet

De viktigaste resultaten sammanställs i en statistikrapport, som publiceras på THL:s webbsidor.