Resandeinförseln av alkoholdrycker

Sidan kommer att uppdateras under våren 2023.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över resandeinförseln av alkoholdrycker innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken över alkoholdrycker som resande infört innehåller information om de alkoholdrycker som finländarna har med sig från utlandsresorna. Resandeinförseln av alkoholdrycker utgör en del av den oregistrerade alkoholkonsumtionen. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen bedöms utifrån studier varje år. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen omfattar resandeinförsel av alkoholdrycker och smuggling av alkohol, laglig och olaglig hemtillverkning av alkoholdrycker, surrogatalkohol och den alkohol som finländarna konsumerar utomlands minskad med de alkoholdrycker som utlänningar köper i Finland. 

Information om den oregistrerade alkoholkonsumtionen fås numera främst via den resandeinförselstudie som TNS Gallup utför varje vecka och delvis via Institutet för hälsa och välfärds (THL) studie av dryckesvanor. 

Med hjälp av statistiken över alkoholdrycker som resande infört kan utvecklingen av resandeinförsel av alkoholdrycker följas upp nationellt. Statistiken används för samhälleligt beslutsfattande, forskning och uppföljning av den nationella alkoholpolitiken samt för internationell statistik över alkoholkonsumtionen. Statistiken över alkoholdrycker som resande infört är en del av THL:s statistik över konsumtionen av alkoholdrycker1. I Världshälsoorganisationens (WHO) databaser över alkoholkonsumtion publiceras numera information om både registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion. 

Insamlingen av uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) samt på ett inbördes avtal mellan THL, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), finansministeriet och Alko

Metodbeskrivning för statistikundersökningen

Uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker fås genom de studier som TNS Gallup genomför. Resandeinförseln av alkoholdrycker följs upp varje vecka genom telefonintervjuer som utförs av TNS Gallup. Intervjuobjekten är 500 slumpvis utvalda 15 år fyllda finländare (Åland undantaget). Uppföljningsperiodens information baserar sig således på över 26 000 kontakter varav cirka 2 600 personer hade varit utomlands och besvarade enkäten. I intervjuerna frågar man personerna om införsel av alkoholdrycker under de två föregående veckorna. Uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker har samlats in med en i det närmaste enhetlig enkätblankett sedan maj 2004. Endast frågan som gäller inköpsplatsen för alkoholdrycker ändrades i början av 2012. 

Antalet liter alkoholdrycker som införts baserar sig på ett forskningsmaterial som representerar befolkningen och som viktats enligt befolkningsuppgifterna. Antalet införda liter räknas ut genom att utvidga antalet liter per dryckesgrupp som fås från det viktade materialet med den folkmängdsuppskattning som beskriver målgruppen.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Exakthet och tillförlitlighet i uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker beror på validitet och reliabilitet i TNS Gallups studier. Uppgifternas logik jämförs med tidigare års uppgifter och om ett misstänkt fel upptäcks kontrolleras saken med TNS Gallup. 

Dessutom kontrolleras siffrornas logik genom att jämföra de alkoholmängder som finländarna uppger att de infört från Estland med de bedömningar som görs i Estland över turisternas alkoholinköp där2

För att kontrollera logiken i uppgifterna används även resandestatistik, statistik över alkoholskador och uppgifter som fås från rederierna samt information från myndigheterna, t.ex. tullen och polisen.

Aktualitet och rättidighet för data

TNS Gallup samlar in uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker varje vecka. Valvira fungerade som utgivare av meddelanden om resandeinförsel från 2005 till februari 2013. Publiceringen av statistik över resandeinförsel överfördes från Valvira till Institutet för hälsa och välfärd utifrån ett avtal som slöts 2012. 

THL publicerar statistik över resandeinförsel av alkoholdrycker tre gånger om året: årlig statistik över resandeinförseln i februari året efter statistikföringsåret, statistik över resandeinförseln (12 månader, från maj till april) årligen senast i juni samt statistik över resandeinförseln (12 månader, från september till augusti) årligen senast i oktober.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens

Uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker publiceras tre gånger om året på THL:s webbplats. 

Uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker publiceras även årligen i Statistisk årsbok om alkohol och narkotika som THL ger ut.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om den oregistrerade konsumtionen av alkoholdrycker finns tillgängliga från och med 1959. Fram till 1992 baserade sig den oregistrerade konsumtionen och resandeinförseln av alkohol i huvudsak på studier av dryckesvanor som gjordes med åtta års intervaller från och med 1968. Mellanåren har uppskattats på samma sätt som utvecklingen av den oregistrerade konsumtionen av alkohol från 1959 till 1968. Det är inte endast fråga om teknisk extra- eller interpolering, utan i bedömningarna har man använt studier över den oregistrerade konsumtionen. 

Från 1992 till 2004 baserade sig uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker på de studier som TNS Gallup, tidigare Suomen Gallup, genomförde årligen. Från och med 2005 har uppgifterna om resandeinförsel samlats in varje vecka i samarbete med myndigheterna och alkoholnäringen. Alkoholijuomateollisuusyhdistys (Alkoholdryckesindustriförbundet), Kaupan Liitto (Förbundet för handel), Turism- och Restaurangtjänster MaRa, Bryggeriförbundet, Dagligvaruhandeln och Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys (Förbundet för handel med alkoholdrycker i Finland) drog sig tillbaka från samarbetet om resandeinförsel av alkoholdrycker i slutet av 2011. 

Sedan 2012 har statistiken över resandeinförsel gjorts upp i samarbete med TNS Gallup samt Alko Ab, THL, finansministeriet och Valvira. TNS Gallup har ursprungsmaterialet till studien av resandeinförsel.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Dryckesklassificeringen som används i statistiken över resandeinförda alkoholdrycker följer tulltariffen och motsvarar de klassificeringar som används i internationell statistik. Statistiken omfattar alla alkoholdrycker avsedda för förtäring med en alkoholhalt över 2,8 volymprocent etylalkohol. Beräkningen av uppgifterna om resandeinförsel av alkoholdrycker grundar sig på de uppgifter som TNS Gallup har samlat in.

Specialfrågor som gäller statistik över 2014–2015

Tullen krävde i början av september 2013 att rederierna slutar leverera passagerarnas alkoholbeställningar till hamnarna, eftersom denna verksamhet hade ökat kraftigt. Efter förändringen får fartygspassagerare som rör sig till fots inte längre sina på förhand beställda alkoholdrycker färdigt levererade i hamnterminalerna, utan från början av november 2013 ska passagerarna själva transportera i land sin alkohol. 

Den 1 juli 2014 trädde en ändring i punktskattelagen i kraft där man i bestämmelsen om införsel för privatpersoner för eget bruk lade till riktgivande nivåer för mängderna alkoholdrycker. Enligt bestämmelsen ska den som tar in alkoholdrycker på begäran utreda för Tullen syftet med införseln och visa att det är sannolikt att produkterna är för eget bruk om personen tar in mera än: 

  1. 20 liter mellanprodukter
  2. 90 liter viner, varav högst 60 liter är mousserande viner
  3. 110 liter öl
  4. 10 liter andra alkoholdrycker.  

Tullen har efter ändringarna effektiviserat sin övervakning från och med hösten 2014.

1 Konsumtion av alkoholdrycker

2 Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2015 (pdf 1,5 Mt)

Tillgänglighetskorrigeringar har gjorts 15.12.2022.